Virkasuhteen täyttäminen, taloussihteeri, asiakasmaksut-yksikkö, työavain SOTEPE-04-39-23

HEL 2023-005715
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Taloussihteerin viran täyttäminen, Asiakasmaksut-yksikkö, työavain SOTEPE-04-39-23

Asiakasmaksupäällikkö

Päätös

Asiakasmaksupäällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sekä kokonaisharkintaan perustuen merkonomi ********** taloussihteerin virkaan (vakanssinumero 038019, asiakasmaksut-yksikkö, asiakasmaksut 1) 1.6.2023 lukien 2460,24 euron (+ yleiskorotus 1.6.2023 alkaen) tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Taloussihteerin virka tuli avoimeksi 14.3.2023.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 19 mukaan taloussihteerin virkaan ottaa asiakasmaksupäällikkö.

Taloussihteerin tehtävänä on tulosidonnaisten asiakasmaksujen määrääminen sekä siihen liittyvä asiakaspalvelu ja sidosryhmäyhteistyö.

Taloussihteerin viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. tradenomi) tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai soveltuva ammatillinen tutkinto, (esim. merkonomi) ja alan työkokemus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa luettiin eduksi aikaisempi työkokemus taloushallinnon tehtävistä sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan organisaation tuntemus. Eduksi luettiin myös aikaisempi Apotti-tietojärjestelmän käytön kokemus, itsenäinen ja oma-aloitteinen työote, hyvät tiimityö-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kokemus asiakaspalvelusta ja asiakaspalveluhenkisyys, muutosmyönteisyys, positiivinen työote ja ruotsin kielen taito.

Tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin vastuuntuntoista ja tarkkaa työotetta, numerotarkkuutta, hyvää tietoteknistä osaamista ja hyvää paineensietokykyä. Useiden asiakokonaisuuksien samanaikainen hallinta ja aikataulusidonnaisuus ovat tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytyksiä.

Taloussihteerin virka (vakanssinumero 038019) on ollut julkisesti haettavana 20.3.- 3.4.2023 sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 41 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella vaadittu kelpoisuus on 27 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa: ********** ********** ********** ********** ja **********

Haastattelut pidettiin 15.4.2023 ja 19.4.2023. Yksi haastatteluista pidettiin Teams-haastatteluna. Haastattelun suorittivat palveluesihenkilöt ********** ja **********

********** on koulutukseltaan merkonomi. Hänellä on myös taloushallinnon ammattitutkinto. ********** **********

********** on koulutukseltaan merkonomi. ********** **********

********** on koulutukseltaan merkonomi. **********

********** on koulutukseltaan merkonomi. Hänellä on myös lähihoitajan tutkinto. ********** **********

********** on koulutukseltaan merkonomi. ********** **********

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota työkokemukseen taloushallinnon työtehtävistä ja asiakaspalvelusta. Lisäksi kiinnitettiin huomiota suomen kielen hyvään suulliseen ja kirjalliseen taitoon. Valinnassa avoimeen virkaan painotettiin kykyä tarkkaan työotteeseen, numerotarkkuuteen, kykyä itsenäiseen työntekoon, hyvään paineensietokykyyn, muutosmyönteisyyteen ja useiden asiakokonaisuuksien samanaikaiseen hallintaan sekä kykyä aikataulusidonnaiseen työskentelyyn. Valinnassa painotettiin myös hakijan hyviä it-taitoja, positiivista asennetta työhön ja hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Hakemusten ja haastattelujen sekä kokonaisharkinnan perusteella ********** osoitti parhaiten taloussihteerin tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on merkonomin tutkinto. ********** omaa hyvän suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. ********** on pitkä työkokemus monipuolisista taloushallinnon työtehtävistä ja asiakaspalvelusta. ********** on kokemusta myös useiden eri työkokonaisuuksien samanaikaisesta hallinnasta ja aikataulusidonnaisesta työstä. Hän omaa muutosmyönteisen työotteen. ********** osoitti haastattelussa soveltuvuutta viran hoitamiseen koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella. Kokonaisharkintaan perustuen ********** on parhaat edellytykset taloussihteerin viran tehtävien hoitamiseen asiakasmaksut-yksikössä.

This decision was published on 10.05.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taru Ruuskanen, palveluesihenkilö, puhelin: 09 310 44338

taru.ruuskanen@hel.fi

Decisionmaker

Minna Rehnstrand
vs. asiakasmaksupäällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.