Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, paikkatietoinsinööri, työavain KYMP-03-51-23

HEL 2023-007804
More recent handlings
§ 10

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalveluiden kartat ja paikkatiedot -yksikön paikkatietoinsinöörin viran täyttämättä jättäminen

Kaupungingeodeetti

Päätös

Kaupungingeodeetti päätti kunnallisesta viranhaltijasta lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää kartat ja paikkatiedot -yksikön paikkatietoinsinöörin viran (060087) täyttämättä. Samalla kaupungingeodeetti päätti, että virka julistetaan myöhemmin uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Paikkatietoinsinöörin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 31.10.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan
viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana ajalla 9.5.-29.5.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Joblyssä ja LinkedInissä.

Paikkatietoinsinöörin tehtävänä on osaltaan vastata Helsingin kaupunkimittauspalveluiden kaupunkimalli- ja paikkatietoaineistojen tuotannon sekä jakelun toimivuudesta sekä näihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Tehtävä sisältää vastuullisia asiantuntija- ja kehitystehtäviä, projektiluonteisia töitä ja sidosryhmätyöskentelyä.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen sujuva, englannin kielen hyvä ja ruotsin kielen tyydyttävä kielitaito. Lisäksi tehtävässä edellytetään useamman vuoden aiempaa työkokemusta maanmittaus-/paikkatietoalalta sekä kokemusta paikkatiedon rajapintapalveluiden tuottamisesta.
Eduksi katsotaan asiantuntemuksen kaupunkimalli- ja paikkatietoaineistoista sekä näiden tuotanto- ja julkaisujärjestelmien hallintataidon sekä projektipäällikkötehtävien kokemuksen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkaa haki kolme henkilöä, joista kukaan ei täyttänyt viran kaikkia kelpoisuusehtoja. Soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi virka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä, ja julistaa myöhemmin uudelleen haettavaksi laajemman hakijapohjan saamiseksi.

This decision was published on 09.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Talvitie
kaupungingeodeetti