Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla hankinnoissa valtakunnallisessa kehittämispalveluissa työsuhteessa oleville

HEL 2023-007971
More recent handlings
§ 24

Kaupunginkirjaston valtakunnallisissa kehittämispalveluissa olevien oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti oikeuttaa seuraavat työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla edellyttäen että:

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisäveroton arvio ei ylitä 5000 euroa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.

Seuraavilla toimessa olevilla on oikeus tehdä hankintoja viranhaltijan vastuulla koskien johtamaansa tai vastuulla olevaa kokonaisuutta:

  • Kehittämispäällikkö (vakanssinro 34895)
  • Erityissuunnittelija (vakanssinro 45507).
 

Tämä päätös kumoaa kirjastopalvelujen johtajan 7.3.2019 § 14 päätöksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023 § 119 hyväksymän hallintosäännön luvun 20, 8 § mukaan mikäli toimialan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 12.4.2023, § 50 siirtää hankintojen toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2. momentin 3. kohdan perusteella siten, että kirjastopalvelun johtaja voi päättää hankinnoista 100 000 euroon saakka.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

This decision was published on 17.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Matti Sarmela, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 79482

matti.sarmela@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja