Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, Sunshine Smile

HEL 2023-008104
More recent handlings
§ 33

Sunshine Smilen liikkuvan elintarvikehuoneiston elintarvikelain 56 §:n mukaisen käyttökiellon purkua koskeva päätös

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Sunshine Smile, Lintulahdenaukio 8 A 12, 00500 Helsinki, y-tunnus 2918909-7

Elintarvikehuoneisto

Sunshine Smile, liikkuva elintarvikehuoneisto

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö purkaa päätöksensä (25 §, 2.8.2023), jolla Sunshine Smilelle annettiin käyttökielto.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 7.7.2023 valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Sunshine Smilen liikkuvaan elintarvikehuoneistoon osoitteessa Mannerheimintie 12, Helsinki. Tarkastuksella havaittiin, että toimija ei ollut noudattanut aiemmin annettuja kehotuksia. Toiminnassa havaittiin useita vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle. Myyntipiste ei esimerkiksi ollut asianmukaisesti suojattu eivätkä kaikki elintarvikkeet ja tavarat mahtuneet pyörään. Pyörän lisäksi toimijalla oli irrallinen pöytä ja runsaasti tavaraa maassa. Omavalvontasuunnitelma ei ollut tarkastettavissa eikä Oiva-raportti ollut esillä.

Viranhaltija päätti 2.8.2023 kieltää Sunshine Smilen liikkuvassa elintarvikehuoneistossa harjoitettavan toiminnan toistaiseksi (liite 1).

Asiassa järjestettiin toimijan pyynnöstä palaveri 6.9.2023. Palaverissa todettiin, että kieltopäätös voidaan purkaa, kun toimija on korjannut puutteet koskien toimimista vain yhdestä myyntipaikasta, riittävää suojausta, riittäviä säilytystiloja ja omavalvontaa (liite 2).

Huoneisto on tarkastettu 11.9.2023 (liite 3). Tarkastuksella todettiin, että kieltopäätöksessä edellytetyt puutteet oli pääosin korjattu. Pisarasuojausta oli parannettu ja kaikki tavarat mahtuivat pyörän sisään. Omavalvontasuunnitelma oli tarkastettavissa. Pintamateriaaleihin ja niiden puhtaanapidettävyyteen liittyvien epäkohtien korjaamisesta annetaan toimenpidekehotukset tarkastuskertomuksessa ja niiden korjaaminen tarkastetaan valvontasuunnitelman mukaisella tarkastuksella.

Kuuleminen

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos kuuleminen on ilmeisen tarpeetonta.

Ratkaisu on toimijalle myönteinen ja toimijan edun mukaista on se, että aikaisemmin annettu kielto puretaan mahdollisimman nopeasti. Kun lisäksi otetaan huomioon se, ettei kuulematta jättäminen vaaranna toimijan oikeusturvaa, voidaan kuulemista pitää tässä tapauksessa ilmeisen tarpeettomana.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Toimijalle aikaisemmin annettu 56 §:n mukainen kielto voidaan purkaa ja elintarvikkeiden käsittely, ruoanvalmistus ja tarjoilu sekä niihin liittyvä toiminta aloittaa, koska epäkohdat, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle on poistettu huoneistosta.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 56, 75 ja 78 §.
Hallintolaki (434/2003) 34 §.

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Päätös lähetetään tiedoksi sähköpostilla Sunshine Smilelle.

This decision was published on 20.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tarja Pusa, elintarviketarkastaja, puhelin: 09 310 522 73

tarja.pusa@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Sunshine Smile myyntipyörän toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös 2.8.2023
2. Sunshine Smilen ja Elintarviketurvallisuusyksikön tapaaminen 6.9.2023
3. Tarkastuskertomus 11.9.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.