Vahingonkorvaus, kiinteistövahinko, talvi 2022-2023, Hyttitien-Tattariharjuntien kulmaus

HEL 2023-008432
More recent handlings
§ 29

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa, kiinteistövahinko talvella 2022-2023 Hyttitien-Tattariharjuntien kulmauksessa

Yksikönjohtaja

Päätös

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvausvaatimuksessa todetaan, että Tattariharjuntien ja Hyttitien risteysalueen paikkeilla oli aurattu lunta ja lumi oli työnnetty jalkakäytävän väliselle alueelle, jossa sijaitsi hakijan yrityksen metallinen opastekyltti maahan upotettujen tolppien välissä. Aurauksen yhteydessä kyltti vääntyi, tolpat työntyivät vinoon ja kyltin printtaus rikkoutui. Hakijan mukaan kyseistä kohtaa käytettiin lumen kaatopaikkana.

Hakija on tarkentanut hakemustaan vahingon tapahtuma-ajan osalta. Ensimmäinen kuva vahingosta on otettu 2.1.2023, joten vahinko on todennäköisesti tapahtunut vuoden 2022 puolella, mahdollisesti joulukuussa 2022, jolloin lumia on aurattu kohteessa.

Hakija epäilee vahinkoa Staran aiheuttamaksi. Hakija vaatii korvausta vahingosta kokonaisuudessaan, mutta ei ole vielä yksilöinyt korvausvaadettaan, koska haluaa sopia korvausasian vahingon aiheuttajan kanssa. Hakija arvelee, että vahingoittunut kyltti täytyy todennäköisesti uusia ja tolpille ehkä riittää perustusten oikominen.

Staran työnjohdolta saadun selvityksen mukaan yrityksen opastekyltti on asennettu ja sijoitettu katualueelle kulmaukseen, johon kasataan lumia pysäkiltä ja risteysalueelta. Kuvassa (liite 4) mustalla ympäröity alue osoittaa kyseisen opastekyltin sijainnin ja kuvan punainen alue osoittaa katualueen rajat.

Alueen työnjohto on selvittänyt kyseisen kyltin luvallisuutta ja vuokrasopimusta Kaupunkiympäristön toimialaan (Kymp) kuuluvan Alueiden käyttö ja valvonta -yksiköstä (AKV). Heiltä saadun tiedon mukaan opastekyltti on luvattomasti pystytetty, koska se sijaitsee katualueella, johon ei ole myönnetty lupaa sijoittaa esim. opaste- tai mainoskylttejä.

Alueiden käyttö ja valvonta -yksikkö on vahvistanut, että heidän tai muiden tiimien kautta, jotka vastaavia vuokrausasioita käsittelevät, ei ole tehty lyhytaikaista maanvuokrasopimusta kyseiselle opastekyltille. Kaupunkiympäristön toimiala ei lähtökohtaisesti vuokraa mainospaikkoja mainospaikkakilpailutuksen ulkopuolella.

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Yleisen vahingonkorvausoikeudellisen periaatteen mukaan vahinkoa kärsineen on hänelle aiheutuneen vahingon lisäksi osoitettava vahingonaiheuttajaksi epäillyn toiminnan ja mainitun vahingon välinen syy-yhteys.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo, että kyseinen vahinko ei ole aiheutunut Staran toimesta, eikä vahingon ja kaupungin toiminnan välillä ole syy-yhteyttä. Näin ollen kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen.

This decision was published on 30.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 09 310 39943

ville.alatyppo@hel.fi

Decisionmaker

Antti Rautiainen
vs. yksikönjohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 15.6.2023
2. Vahingonkorvausvaatimus 15.6.2023, liite, kuva
3. Vahingonkorvausvaatimus 15.6.2023, liite, kuva
4. Lisäselvitys asiaan HEL 2023-008432

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.