Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, määräaikainen tuntiopettaja (10 kpl), työavain KASKO-03-59-23

HEL 2023-008747
More recent handlings
§ 9

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, opettaja, työavain KASKO 03-59-23

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-5

Päätös

Koulutuspäälliköt päättivät valita määräaikaiseen opettajan virkasuhteeseen **********

Määräaikainen virka on voimassa ajalla 1.8.2023-31.7.2024.

Virkaan valitulle asetetaan kuuden kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikainen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 24.4-8.5.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-59-23. Määräaikaisten virkojen ilmoitettiin työsuhteen alkaessa sijoittuvan kampus 4 tai kampus 5.

Määräaikaisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 5.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Työpaikkailmoituksessa kerrottiin, että opettajan työtehtävään kuuluu laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan opettajan opetus- ja ohjaustyö sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa ja osaamisaloilla Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Yhden työtehtävän ilmoitettiin sijoittuvan perustason ensihoidon opetustyöhön. Opettajan työtehtäviin ilmoitettiin kuuluvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja opintojen etenemisen ohjaus ja tuki. Lisäksi opettajan kerrottiin osallistuvan aktiivisesti työelämäyhteistyön ja pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen.

Tehtävässä ilmoitettiin korostuvan kyky hallita laajoja kokonaisuuksia sosiaali- ja terveys-kasvatusalan työtehtävistä, varhaiskasvatuksesta, vammaistyöstä, akuuttihoidosta, perustason ensihoidosta tai päivystyspoliklinikasta.

Lisäksi työssä kerrottiin olevan eduksi lääkehoidon osaaminen. Tehtävässä katsotaan eduksi työkokemus 2. asteen ammatillisena opettajana toimimisesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 64 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 32 hakijalla. Kahdeksan hakijaa perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Hakemusten perustella 20 hakijaa kutsuttiin ryhmähaastatteluun.

Työtehtäviin liittyvät ryhmähaastattelut toteutettiin Teamsissa 22.5.2023; 23.5.2023; 29.5.2023; 30.5.2023 ja 7.6.2023. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt Hannele Häyhä ja Eeva-Kaisa Suvanto.

********** on terveystieteiden maisteri. Hänellä on opettajan ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lainmukainen pedagoginen kelpoisuus. ********** on työskennellyt sairaanhoitajana kirurgian yksiköissä ja päihdekuntoutuksessa.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Koulutuspäälliköt katsoivat hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 26.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva-Kaisa Suvanto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 26022

eeva-kaisa.suvanto@hel.fi

Decisionmaker

Eeva-Kaisa Suvanto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-5