Virkasuhteen täyttäminen, Alppilan lukio, lehtori, erityisopetus, määräaikainen, työavain KASKO-03-146-23

HEL 2023-008776
More recent handlings
Case 8. / 155 §

Oikaisuvaatimus lehtorin ottamisesta määräajaksi

Education Committee

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Alppilan lukion rehtorin 24.6.2023 (§ 2) tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

********** on tehnyt 10.7.2023 Helsingin kaupungin kirjaamoon saapuneen oikaisuvaatimuksen Alppilan lukion rehtorin 24.6.2023 (§ 2) tekemästä päätöksestä, jolla rehtori on ottanut Alppilan lukioon erityisopetuksen lehtorin virkaan määräajaksi 1.8.2023 - 31.7.2024 kasvatustieteen maisteri **********

Alppilan lukion rehtori on antanut asiassa lausunnon.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom 5 kohdan mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoineista 30.6.2021 (§ 90) tekemään päätökseen perustuen lehtorin määräajaksi ottaa lukion rehtori.

Hakuprosessista

Erityisopetuksen lehtorin virka määräajaksi on ollut haettavana ajalla 19.5. - 2.6.2023.

Alppilan lukion rehtorin päätöksen mukaan virkaan haki hakuajan kuluessa 22 hakijaa, joista 20 täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Hakuilmoituksessa haettiin erityisopetuksen lehtorin virkaan määräajaksi. Hakuilmoituksessa luettiin eduksi kokemus lukion erityisopettajana toimimisesta ja erityisopetuksen kehittämisestä sekä kokemus yhteisopettajuudesta.

Rehtorin päätöksen mukaan hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 8 hakijaa, joista kaksi perui osallistumisensa. Henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa mukaan lukien oikaisuvaatimuksen tekijä ja virkaan määräajaksi valittu. Yksi haastatelluista vetäytyi hausta haastattelun jälkeen. Kaikki haastateltavat olivat kelpoisia.

Oikaisuvaatimuksesta

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen kumoamista ja sitä, että oikaisuvaatimuksen tekijä valitaan ko. lehtorin määräaikaiseen virkaan, koska hän on hoitanut sitä jo kaksi vuotta syksystä 2021 alkaen. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös ei ole oikeudenmukainen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan mm. sillä, että hänellä on saanut tehtävästään positiivista ja kiitettävää palautetta. Lisäksi hänellä on pidempi kokemus kuin määräaikaiseen virkaan valitulla.

Oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät lähemmin liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Lainsäädännöstä

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.

Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetetulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tulkittava yhdessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kelpoisuusehtoihin.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 11 a §:ssä säädetään erityisopettajan kelpoisuudesta lukiossa.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 23 §:n mukaan opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei määräystä annettaessa ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Asian arviointi

Virkaan määräaikaisesti valitulla ja oikaisuvaatimuksen tekijällä on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus. Rehtorin päätöksen mukaan molemmilla on olennaista kokemusta lukion erityisopetuksesta ja yhteisopettajuudesta.

Työnantajalla on laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Viranhaltijan valinta perustuu kokonaisharkintaan.

Rehtorin päätöksen mukaan virkaan valittu on valmistunut kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2022 tutkinnon pääaineena erityispedagogiikka. Lisäksi hänellä on varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan kasvatustieteen tutkinto vuodelta 2015. Virkaan määräajaksi valitun hakemuksen mukaan hänellä on vuoden kokemus kelpoisena erityisopettajana lukiosta ja jo tätä ennen hän on toiminut lukiossa erityisopettajan sijaisena.

Oikaisuvaatimuksen tekijä valmistunut kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2015 tutkinnon pääaineena erityispedagogiikka. Rehtorin lausunnon mukaan oikaisuvaatimuksen tekijällä on kaksi lukuvuotta varsinaista lukiokokemusta, joista ensimmäisen lukuvuoden 2021 – 2022 hän on toiminut Alppilan lukion erityisopettajana sekä suomi toisena kielenä -opettajana Lukioon valmistavien maahanmuuttajille eli hänen työtehtävistään noin puolet (15 viikkotuntia) on ollut tuolloin erityisopetusta. Lausunnon mukaan toisena lukuvuonna 2022 – 2023 oikaisuvaatimuksen tekijä toimi erityisopettajana.

Rehtori on päätöksessään ja lausunnossaan katsonut hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä hakemuksista ja haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on virkaan valitulla.

Rehtorin päätöksen ja lausunnon mukaan sekä virkaan määräajaksi valitulla, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on opetuskokemusta erityisopetuksesta lukiosta. Vaikka oikaisuvaatimuksen tekijällä on hieman pidempi kokemus lukiosta kuin määräajaksi virkaan valitulla, on myös virkaan määräajaksi valitulla vastaavaa kokemusta. Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi virkaan pelkästään siksi, että hänellä on pidempi työkokemus.

Helsingin kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa määräaikaiset virat laitetaan pääsääntöisesti julkiseen hakuun. Kenelläkään ei ole ensisijaista oikeutta saada haettavaa tehtävää, vaikka hakija olisikin toiminut ko. tehtävässä aikaisemmin.

Liittyen oikaisuvaatimuksessa todettuun oikaisuvaatimuksen tekijän saamaan positiiviseen palautteeseen rehtorin lausunnon mukaan hän on kertonut oikaisuvaatimuksen tekijälle avoimesti erillisessä tapaamisessa, että tehtävä tulee auki ja kannustanut häntä hakemaan tehtävää. Edelleen rehtorin lausunnon mukaan rehtori on antanut hyvää palautetta oikaisuvaatimuksen tekijälle, mutta hän on myös useasti rohkaissut oikaisuvaatimuksen tekijää mm. aktiivisuuteen ja oma-aloitteisuuteen.

Rehtorin lausunnon mukaan erot oikaisuvaatimuksen tekijän ja valitun välillä tulivat esille työhakemuksessa ja erityisesti haastattelussa, jossa oikaisuvaatimuksen tekijä ei ollut niin vahva verrattuna tehtävään valittuun. Rehtorin lausunnon mukaan tehtävään valittu antoi mm. haastattelussa kuvan siitä, että hänellä on vahva tulevaisuusorientaatio ja moniammatillinen ote kaikkien oppilaitoksen ja oppilaitoksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Rehtorin lausunnon mukaan virkaan määräajaksi valittu esitti haastattelussa kysymyksiä ja kuvaili monipuolisesti ja avoimesti, millaisin ketterin toimin ja käytäntein hän vahvistaisi erilaisten opiskelijoiden tuen muotoja ja tarjoaisi matalan kynnyksen apua esimerkiksi digitalisaation haastaessa yhä useamman opiskelijan oppimista.

Esittelijä katsoo rehtorin päätöksen, lausunnon ja edellä todetun perusteella, että erityisopetuksen lehtorin virkaan määräajaksi valitulla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Esittelijä katsoo, että valitulla henkilöllä on tähän määräaikaiseen tehtävään parhaat edellytykset sekä riittävä osaaminen ja kyky.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat, että rehtori olisi käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin, mihin se tässä asiassa on ollut käytettävissä.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun, rehtorin lausuntoon ja päätökseen viitaten, että oikaisuvaatimus hylätään.

Close

This decision was published on 06.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

vs. lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja
Ville Ylikahri

Ask for more info

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 09 310 87180

anu.kangaste@hel.fi

Attachments

1. Oikaisuvaatimus
2. Rehtorin päätös
3. Rehtorin lausunto
4. Hakuilmoitus
5. Virkaan valitun hakemus
6. Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.