Palvelusetelituottaja, ikääntyneiden kotihoito, Sievä tuki Oy

HEL 2023-009534
More recent handlings
§ 26

Ikääntyneiden kotihoidon palvelusetelituottajan valinta

Ostopalvelupäällikkö

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden Arviointitoiminnan Ostopalvelut ja laadunhallinnan -yksikön ostopalvelupäällikkö päätti hyväksyä ikääntyneiden kotihoidon palvelusetelituottajaksi Sievä tuki Oy:n.

Päätöksen perustelut

Sievä tuki Oy täyttää ikääntyneiden kotihoidon palvelusetelituottajalle asetetut ehdot.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 24.3.2015 § 112, että palveluseteli on 1.9.2015 alkaen yksi kotihoidon järjestämistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti samalla, että kotihoidon palvelusetelin arvo on vähintään 7 euroa tunnilta ja enintään 34 euroa tunnilta ja että arvo määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistaman laskentakaavan mukaan, ja että palvelusetelin enimmäismäärä on 40 tuntia kuukaudessa.

Virastopäällikkö päätti 1.6.2015 §109 oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston ostopalvelupäällikön ja tämän sijaisena arviointitoiminnan johtajan hyväksymään kotihoidon palvelusetelitoiminnan palveluntuottajat sekä tarvittaessa peruuttamaan hyväksymisen ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta.

This decision was published on 27.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 42207

kristiina.l.matikainen@hel.fi

Jorma Mattila, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 43325

jorma.mattila@hel.fi

Decisionmaker

Kristiina Matikainen
ostopalvelupäällikkö