Virkasuhteen täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-300-23

HEL 2023-009772
More recent handlings
§ 11

Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoisen aikuissosiaalityö, työavain SOTE-01-300-23

Aikuissosiaalityön päällikkö

Päätös

Aikuissosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi (AMK) ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 027782, toimintayksikkö 395640, työpiste 100090) 10.8.2023 lukien 2808,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka tulee avoimeksi 31.7.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä sosiaalineuvonnassa on tarjota neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalvelujen tarpeessa oleville asiakkaille puhelimitse, chatissa sähköpostitse. Sosiaalineuvonta on mukana terveys- ja hyvinvointikeskusyhteistyössä, jossa asiakasohjausta voidaan tehdä sosiaalitoimen ja terveysasemien sekä muiden terveys- ja hyvinvointikeskukseen kuuluvien palveluiden välillä. Sosiaalineuvonnan asiakastyössä tehdään arvio asiakkaan tilanteesta ja annetaan ohjausta tarvittaviin jatkopalveluihin.
Sosiaalineuvonnan tiimi on pieni ja ketterästi kehittyvä, joten työtilanteet ja työolosuhteet saattavat muuttua nopeastikin. Tiimiä johdetaan myös osittain etänä ja työntekijällä tulee olla kykyä itseohjautuvuuteen ja vastuunkantamiseen omasta työstään. Lisäksi jokaisella työntekijällä on vastuualueita tiimin yhteisistä tehtävistä.

Tehtävänimikkeen viran kelpoisuusvaatimuksena on (esim. sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä sekä valmiutta toimia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.

Eduksi luettiin aiempi työkokemus sosiaalineuvonnasta tai vastaavan kaltaisista työtehtävistä ja Helsingin palvelujärjestelmän tunteminen, hyvät tietotekniset taidot sekä Microsoft 365 -sovellusten hallinta. Lisäksi eduksi luetaan asiakastietojärjestelmien Apotti ja Kelmu tuntemisen.

Sosiaaliohjaajan virka (vakanssinumero 027782) on ollut julkisesti haettavana 9.6.-25.6.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluiden sivuilla Duunitorissa ja Monsterissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 66 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 58 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kahdeksan kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa: ********** ********** Näistä kaksi hakijaa vetivät hakemuksensa pois.

Haastattelut suoritettiin 20.7.2023 ja 21.7.2023. Haastattelijoina toimivat johtava sosiaaliohjaaja ********** vs. pohjoisen aikuissosiaalityön päällikkö ********** ja sosiaaliohjaaja **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt **********

Kaikilla haastatelluilla hakijoilla oli vahvuutena viranhoidon edellyttämät hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Kaikki haastatellut hakijat toivat haastatteluissa esiin olevansa joustavia ja työtehtävissä viranhoidon edellyttämällä tavalla heillä on valmiudet toimia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.

********** on vahvaa osaamista ja kokemusta sosiaalineuvontaa vastaavista työtehtävistä. Haastattelun ja kokemuksen perusteella hänen aikuissosiaalityön osaamisensa antaa hänelle erinomaiset valmiudet työskennellä itsenäisesti sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajana. Hänellä on hyvät tietotekniset taidot ja hän on toiminut nuorten asiakkaiden chat-vastaajana. Lisäksi haastattelussa nousi esiin hänen hyvä tuntemuksensa Helsingin palvelujärjestelmästä sekä hyvä tuntemus Helsingin kaupungin sosiaalitoimen käyttämästä asiakastietojärjestelmästä.

********** on kokemusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaaliohjaajan työstä. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet työskennellä itsenäisesti sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajana. Hänellä on myös osaamista Apotti-järjestelmän käytöstä.

********** on kokemusta sosiaalineuvonnan työtehtävistä. Lisäksi hänellä on tuntemusta Helsingin kaupungin palvelujärjestelmästä sekä Apotti-järjestelmän käytöstä. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet työskennellä itsenäisesti sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajana.

********** on kokemusta sosiaalineuvonnan työtehtävistä. Lisäksi hänellä on tuntemusta Helsingin kaupungin palvelujärjestelmästä sekä Apotti-järjestelmän käytöstä. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet työskennellä itsenäisesti sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajana.

********** on vahva kokemus erilaisista aikuissosiaalityön tehtävistä ja osaamista ja kokemusta sosiaalineuvontaa vastaavista työtehtävistä. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet työskennellä itsenäisesti sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajana.

********** on kokemusta Helsingin kaupungin asukastalon sosiaaliohjaajan työstä. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet työskennellä itsenäisesti sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajana.

Hakemuksen, haastattelun ja työkokemuksen perusteella ********** on osoittanut sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajan tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on vahva kokemus aikuisten ja nuorten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta, joka antaa hänelle erinomaiset valmiudet työskennellä itsenäisesti sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaajana. Haastattelussa korostui hänen eduksensa erinomaiset vuorovaikutustaitonsa, kiinnostus, paineensietokyky, valmiudet työn kehittämiseen, tietotekninen osaaminen, Apotti-järjestelmän tunteminen ja Helsingin palvelujärjestelmän erinomainen tuntemus.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen pohjoisen aikuissosiaalityön toimipisteessä sosiaalineuvonnan tiimissä.

This decision was published on 31.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anri Viskari-Lojamo, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 09 310 62625

anri.viskari-lojamo@hel.fi

Decisionmaker

Petri Peitola
aikuissosiaalityön päällikkö vs

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.