Virkasuhteen täyttäminen, perheneuvola, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-289-23

HEL 2023-010038
More recent handlings
§ 4

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys/perheiden erityispalvelut/perheneuvola, työavain SOTE-01-289-23

Perheneuvolan päällikkö

Päätös

Perheneuvolan päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella valtiotieteiden lisensiaatti ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 025466, toimintayksikkö 395140, työpiste 100001) 1.9.2023 lukien 3668,35 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijä virka tuli avoimeksi 8.7.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa perheneuvolan päällikkö.

Perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävänä on lakisääteinen kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityö, sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio, erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen vastuusosiaalityöntekijänä toimiminen, työn kehittäminen ja rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijä viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Eduksi luettiin kasvatus- ja perheneuvonnan hyvä tuntemus sekä muu lapsiperheiden parissa tehty vanhemmuuden ja perhesuhteiden tukea antava sekä lapsen ja nuoren mielenterveyttä edistävä sosiaalityö. Eduksi luettiin myös kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus sekä muu syventävä koulutus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä hoidollisesta sosiaalityöstä

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 025466) on ollut julkisesti haettavana 5.6.–19.6.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa

Määräajassa hakemuksen jätti 8 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on viidellä hakijalla, joista haastatteluun kutsuttiin kaksi. Kolme muuta on haastateltu vastaavaan tehtävään aiemmin tänä vuonna.

Haastattelut toteutettiin seuraavasti: ********** 26.6. ja ********** 27.6. Haastattelijoina olivat johtava psykologi ********** ja perheneuvolan päällikkö **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta 7 vuotta 2 kuukautta perheneuvolatyöstä sekä lastensuojelun sosiaalityöstä 4 vuotta. Lisäksi hänellä on perheneuvolatyöhön soveltuvaa menetelmäkoulutusta.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perheneuvolatyöstä 4 kuukautta, lastensuojelun sosiaalityöstä 1 vuosi 10 kuukautta, sosiaalityöstä nuorisopsykiatriassa 12 vuotta ja aikuispsykiatriassa 7 vuotta 7 kuukautta sekä 2 vuotta työkokemusta sosiaalialan opetustyöstä. Hänellä on 3-vuotinen perheterapiakoulutus, 1-vuotinen pariterapiakoulutus perheterapeuteille sekä muuta perheneuvolatyössä hyödyllistä lisäkoulutusta.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta sosiaalityöstä maahanmuuttajapalveluissa 7 vuotta 1 kuukausi sekä muusta sosiaalityöstä 11 kuukautta.

********** on yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perheneuvolatyöstä 5 vuotta ja sosiaalityöstä nuorten palveluissa 6 kuukautta.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta perheneuvolatyöstä 2 vuotta, sosiaalityöstä muissa lapsiperheiden palveluissa 3 vuotta 5 kuukautta ja muista sosiaalityön tehtävistä 8 kuukautta.

Hakijoista neljällä on kokemusta perheneuvolatyöstä. Merkittävin ammatillinen lisäkoulutus on ********** , jolla on myös psykoterapeuttipätevyys. Kokonaisuutta arvioitaessa ********** osoitti vahvimmin perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, monipuolista työkokemusta lapsiperheistä, hyödyllistä lisäkoulutusta, hyvää tuntemusta lapsiperheiden palvelukokonaisuudesta sekä sopivuutta työryhmän tämänhetkiseen tilanteeseen.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen perheneuvolan koillisen työryhmässä.

This decision was published on 09.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Lehikoinen, perheneuvolan päällikkö, puhelin: 09 310 58241

leena.lehikoinen@hel.fi

Decisionmaker

Leena Lehikoinen
perheneuvolan päällikkö

Attachments

1. Hakijat

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.