Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, tarkastusinsinööri, työavain KYMP-03-54-23

HEL 2023-010239
More recent handlings
§ 12

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen talotekniikkayksikön tarkastusinsinöörin viran täyttäminen

Rakennusvalvontapäällikkö

Päätös

Rakennusvalvontapäällikkö valitsi talotekniikkayksikön tarkastusinsinöörin virkaan (034696) insinööri ********** 15.9.2023 alkaen 3 838,13 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.5.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1§:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialanviranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran hakumenettely

Virka oli julkisesti haettavana 5.-30.6.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Joblyssa Duunitorilla ja sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Tarkastusinsinöörin tehtävänä on osallistua asiantuntijana rakennuslupien käsittelyyn. Hän valmistelee talotekniikkayksiköön tulevia lupahakemuksia ja lausuntoja ja tekee niistä päätökset. Hän arvioi työnjohtajien sekä suunnittelijoiden (IV ja KVV) kelpoisuutta sekä toimittaa katselmuksia työmailla. Asiakkaiden kanssa käytävät ennakkoneuvottelut sekä neuvonta- ja ohjaustyö ovat myös tärkeä osa tarkastusinsinöörin työtä.

Viran kelpoisuusehtona on LVI-insinöörin (AMK) tutkinto tai aiempi vastaava teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään käytännön kokemusta rakennustyönaikaisesta LVI-alan projektityöskentelystä. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan kokemus LVI-suunnittelusta ja rakennusaikaisesta valvonnasta sekä rakentamismääräysten tuntemus ja niiden soveltaminen käytäntöön.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 12 henkilöä, joista yksi täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** jolla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin koulutus, kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Häntä haastattelivat **********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Tarkastusinsinöörin tehtävänä on mm. valmistella talotekniikkayksikössä käsiteltäviä lupia ja lausuntoja ja päättää niistä. Lisäksi hän valvoo myönnettyjä rakennuslupia, toimittaa katselmuksia työmailla sekä päättää erityissuunnittelijoiden kelpoisuudesta ja erityisalojen työnjohtajahakemuksista. Hän myös neuvoo ja ohjaa asiakkaita ja käy ennakkoneuvotteluja heidän kanssaan.

Tehtävässä edellytetään käytännön kokemusta rakennustyönaikaisesta LVI-alan projektityöskentelystä. Eduksi katsotaan kokemus LVI-suunnittelusta ja rakennusaikaisesta valvonnasta sekä rakentamismääräysten tuntemus ja niiden soveltaminen käytäntöön. **********

Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiakaspalveluhenkistä asennetta, sillä tarkastusinsinööri kohtaa työssään useita eri asiakasryhmiä. Haastattelun perusteella ********** aikaisempiin tehtäviin on kuulunut neuvotteluja rakennushankkeiden eri osapuolien kanssa, ja hän on perehdyttänyt uusia työntekijöitä tehtäviinsä.

Rakennusvalvontapäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänellä on kokemusta vaativista peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteiden rakennushankkeista sekä LVI-alan vaativista asiantuntija- ja päällikkötehtävistä. Hän kykenee vastaamaan tarkastusinsinöörin tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

This decision was published on 31.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Perkiömäki, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26418

petri.perkiomaki@hel.fi

Decisionmaker

Leena Jaskanen
rakennusvalvontapäällikkö

Attachments

1. Hakijaluettelo. työavain KYMP-03-54-23, henkilöluettelo
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-54-23, henkilörekisteri

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information or information that could compromise the protection of privacy or a private trader's business or trade secret when published. The published documents also exclude appendices that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients 812/2000, Act on the Status and Rights of Patients 785/1992, Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.