Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla kaupunginorkesterin työsuhteisten henkilöiden hankintaoikeudet

HEL 2023-010403
More recent handlings
§ 3

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuudenkaupunginorkesterin työsuhteisten työntekijöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Intendentti

Päätös

Kaupunginorkesterin intendentti päätti oikeuttaa jäljempänä mainitut työsuhteessa olevat työntekijät toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja viranhaltijan vastuulla edellyttäen että,

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa,
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen,
  • hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä jäljempänä työntekijän kohdalla mainittua euromäärää,
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta.
Vakanssinumero
Nimike
Arvo
045066
Orkesteripäällikkö
25 000
467000
Konserttipäällikkö
25 000
046706
Viestintä- ja yhteyspäällikkö
25 000
046699
Tuotantopäällikkö
25 000
046705
Nuotistonhoitaja
5 000

Tämä päätös kumoaa kaupunginorkesterin intendentin päätökset 24.6.2017, § 2 ja 28.8.2023, § 2.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Kaupunginorkesterin orkesteripäällikkö on uusi vakanssi. Orkesteripäällikön oikeus toteuttaa hankintoja tulee arvoltaan vastaamaan muiden kaupunginorkesterin päälliköiden oikeutta. Päätöksessä myös korjataan entisen orkesteripäällikön nimike vastaamaan nykyistä. Muiden päätöksessä mainittujen henkilöiden kohdalla ei tapahdu muutoksia.

Hankintaoikeuksien määrittelyssä on huomioitu riskienhallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Toimialan talouspalveluyksikkö on puoltanut liitteessä määriteltyjen hankintaoikeuksien myöntämistä.

This decision was published on 11.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Pia Rantanen, lakimies, puhelin: 09 310 31576

pia.p.rantanen@hel.fi

Decisionmaker

Aleksi Malmberg
intendentti