Käyttöoikeuden myöntäminen, yhteiskäyttöautoyrityksen pysäköintitunnus, Helkama Liikkuva Oy, GoMore Finland

HEL 2023-010822
More recent handlings
§ 114

Yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksen käyttöoikeuden myöntäminen Helkama Liikkuva Oy:lle

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Päätös

Liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö päätti myöntää Helkama Liikkuva Oy:lle oikeuden käyttää yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusta. Hakija täyttää päätöksen liitteenä olevan taulukon hakuvaatimukset. Helkama Liikkuva Oy on ilmoittanut hakevansa ensi vaiheessa 5 kappaletta yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnuksia.

Päätöksen perustelut

Hakijan tulee sopia etukäteen kaupunkiympäristön asiakaspalvelun (Työpajankatu 8, p. (09) 310 22111) kanssa, milloin saapuu hakemaan tunnuksia. Hakijan tulee ilmoittaa asiakaspalveluun etukäteen ajoneuvojen rekisteritunnukset sekä kuinka pitkäksi ajaksi tunnukset lunastetaan. Hakijalla tulee tunnuksia noutaessaan olla mukanaan luettelo, josta ilmenee, mille ajoneuvoille tunnuksia on aikaisemmin myönnetty. Hakijan velvollisuus on siten ylläpitää ajantasaista luetteloa ajoneuvoista, joille tunnuksia on myönnetty.

Ensi vaiheen tunnukset tulee lunastaa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta 3 kuukauden kuluessa niiden myöntämisestä liikenne- ja katusuunnittelupalvelusta. Tunnukset tulee maksaa haettaessa. Hakija noutaa ja lunastaa myös mahdollisten alihankkijoidensa tai hakijalle palveluita tuottavan yrityksen tunnukset. Hakija toimittaa tunnukset jälkikäteen alihankkijoilleen ja muille palveluntuottajilleen.

Tässä päätöksessä mainittu hakija mahdollisine alihankkijoineen voi lunastaa lisää yhteiskäyttöautojen pysäköintitunnuksia myöhemmin ottamalla yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun palvelukokonaisuutta tai yritystä koskevaan maksimimäärään 500 kpl saakka.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä (16 luku 6 § kohta 1) on liikenne- ja katusuunnittelupäällikön toimivallassa päättää katu- ja muulle yleiselle liikenteelle tarkoitetulla alueella merkitykseltään vähäisistä yksittäisistä liikennejärjestelyistä.

This decision was published on 11.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37120

juha.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Putkonen
liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Attachments

1. Hakuvaatimusten täyttyminen yhteiskäyttöautoyritysten pysäköintitunnusjärjestelmään

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.