Hankinta, Helsingin kaupungin työterveyshuolto

HEL 2023-010861
More recent handlings
§ 135

Hankinta, Helsingin kaupungin työterveyshuolto

Kansliapäällikkö

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä työterveyspalveluiden kilpailutuksen osallistumispyynnön julkaisun.

Hankintamenettely alkaa osallistumispyynnön (hankintailmoituksen) julkaisemisella julkisten hankintojen julkaisukanava HILMAssa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki haluaa tarjota työntekijöidensä työkykyisyyden tueksi kattavat työterveyden ennalta ehkäisevät ja yleissairaanhoidon palvelut laajentamalla palvelujen saatavuutta niin toimipaikkojen, aukioloaikojen kuin sähköisen asioinninkin kautta. Tavoitteena on laajentaa palveluverkostoa ja aukioloaikoja sekä samalla saada käyttöön modernit työkykyjohtamisen työkalut kilpailukykyisellä hinnalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 (§ 385) Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta. Kaupunginvaltuusto päätti 1.6.2022 (§ 143), että Helsingin kaupungin omana toimintana tuottamat työterveyspalvelut voidaan saattaa kilpailuttamisen piiriin. Kilpailutus tulee järjestää niin, että työterveysliikelaitoksen (Työterveys Helsinki) henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella kilpailun voittaneen toimijan palvelukseen.

Kilpailutus käynnistettiin syksyllä 2022. Se kuitenkin keskeytettiin helmikuussa 2023, koska kilpailutuksessa ei tullut tarjouksia. Keskeytyksen jälkeen toimijoilta saatujen kommenttien mukaan tarjoamatta jättäminen johtui seuraavista seikoista:

  • markkina- ja toimintaympäristön huomattava muuttuminen hankintaprosessin aikana
  • nopea inflaatio kustannuksissa kesän 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana ja sen vaikutus yritysten taloustilanteeseen
  • Helsingin kaupungin koko ja sen tuomat riskit sen hetkisellä tavoitehinnalla sekä haetulla 4 vuoden sopimuksella
  • Pääkaupunkiseudun työterveyshuollon ammattihenkilöstön saatavuushaasteet

Keskeytyksen jälkeen käynnistettiin uusi markkinavuoropuhelu nykyinen markkinatilanne huomioiden.

Markkinavuoropuheluiden jälkeisen tilannearvion mukaan kilpailuttaminen on edelleen tarkoituksenmukaisin ja käytännössä ainoa järkevä toimintatapa.

Työterveys Helsingin palveluiden tarjoamisen tilanne on ollut jo pitkään haasteellinen työterveyshuollon ammattihenkilöstön riittävyysongelmien takia. Tämä on johtanut muun muassa Helsingin kaupungin lakisääteisten työnantajavelvoitteiden täyttämisen viivästyksiin. Liikelaitoksen toimintakykyä pidetään tällä hetkellä yllä sellaisin väliaikaisin lisäpanostuksin, jotka eivät ole pitemmällä tähtäimellä kestäviä.

Työterveys Helsingin resurssitarvetta vastaamaan ensimmäisessä kilpailutuksessa asettuja tavoitteita on selvitetty touko-elokuussa 2023. Selvityksen perusteella Työterveys Helsingin toiminnan jatkamista liikelaitosmuodossa ei voida pitää perusteltuna. Samalla yksin omana työnä tehtävä digitaalisten työvälineiden kehittäminen olisi sekä aikaa vievä että riskialtis ratkaisu.

Hankintamenettely on kuvattu julkaistavassa hankintailmoituksessa. Menettelyn myöhemmistä vaiheista päätetään erikseen.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita.

This decision was published on 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen@hel.fi

Suvi Kuosmanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 050 3754199

suvi.kuosmanen@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja