Virkasuhteen täyttäminen, Laajasalon palvelutalo, palvelutalon johtaja, SOTEPE-03-1179-23

HEL 2023-015019
More recent handlings
§ 43

Palvelutalon johtajan viran täyttäminen, Laajasalon palvelutalo, sotepe-03-1179-23

Seniorikeskusten johtaja

Päätös

Seniorikeskusten johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveystieteiden maisterin ********** palvelutalon johtajan virkaan (vakanssinumero 041042, Laajasalon palvelutalo) 01.01.2024 lukien 4230,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Terveydentilan selvitystä ei edellytetä, koska virkaan otettava on jo aikaisemmin esittänyt selvityksen terveydentilastaan.

Päätöksen perustelut

Palvelutalon johtajan virka tuli avoimeksi 01.10.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan palvelutalon johtajan virkaan ottaa seniorikeskusten johtaja.

Palvelutalon johtajan tehtävänä on henkilöstö- ja talousjohtaminen, toiminnan kehittäminen sekä verkostotyö. Johtaja toimii esihenkilönä kolmelle osastonhoitajalle, vastaavalle ohjaajalle ja palvelutalon kulttuuriohjaajalle. Laajasalon palvelutalo on osa Roihuvuoren seniorikeskusta ja palvelutalon johtaja toimii seniorikeskuksen johtajan sekä palvelupäällikön työparina.

Palvelutalon johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus ja kokemusta johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ihmislähtöistä ja valmennettavaa johtamisotetta työyhteisöjen yhteisöohjautuvuuden vahvistamiseksi sekä erinomaisia sosiaalisia taitoja.

Tehtävää täytettäessä pidettiin tärkeänä vanhustyön osaamista ja kokemusta henkilöstöhallinnosta ja esihenkilötyöstä.

Eduksi luettiin kokemus ympärivuorokautisesta palveluasumisesta.

Palvelutalon johtajan virka (vakanssinumero 041042) on ollut julkisesti haettavana 27.10.–13.11.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä sähköisesti luettavissa TE-toimiston, Joblyn, Oikotien sekä Duunitorin ilmoituskanavissa.

Määräajassa hakemuksen jätti 15 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 14 hakijalla.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 14.11.2023 10 hakijaa, joista 8 osallistui haastatteluun. Haastattelun suorittivat seniorikeskusten johtaja ********** Roihuvuoren seniorikeskuksen johtaja ********** Laajasalon palvelutalon osastonhoitaja ********** ja rekrytointikonsultti **********

Ryhmähaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Haastattelun suorittivat seniorikeskusten johtaja ********** Roihuvuoren seniorikeskuksen johtaja ********** ja rekrytointikonsultti **********

********** on koulutukseltaan sosionomi YAMK. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan toimintaterapeutti YAMK. Hän on toiminut **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hänellä on sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä sosiaaliohjaajan tutkinto. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan terveydenhoidon YAMK. Hänellä on myös kätilö amk ja terveydenhoitaja amk tutkinnot. Hän on työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri. Hän on koulutukseltaan myös sairaanhoitaja amk. Hän on työskennellyt **********

Kaikilla haastatelluilla hakijoilla on muodollisen kelpoisuuden lisäksi kokemusta esihenkilötyöstä ja henkilöhallinnosta. Neljällä hakijalla on lisäksi kokemusta esihenkilötehtävistä ympärivuorokautisesta palveluasumisesta.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti palvelutalon johtajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti ihmislähtöistä ja valmentavaa johtamisotetta työyhteisöjen yhteisöohjautuvuuden vahvistamiseksi sekä erinomaisia sosiaalisia taitoja.

********** on monipuolinen, usean vuoden vanhustyön johtamiskokemus ja hän on toiminut esihenkilöiden esihenkilönä ollessaan kotihoitopäällikön sekä Kannelmäen palvelutalon johtajan sijaisena.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset Laajasalon palvelutalon johtajan viran tehtävien hoitamiseen.

This decision was published on 01.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leila Koivisto, johtaja, puhelin: 09 310 60700

leila.koivisto@hel.fi

Decisionmaker

Maritta Haavisto
seniorikeskusten johtaja

Attachments

1. Hakijalista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.