Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja (12 kpl), KASKO-03-42-24

HEL 2024-006435
More recent handlings
§ 23

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja (12 kpl), työavain KASKO-03-42-24

Rehtori, Kampus 4

Päätös

Rehtori päätti valita tuntiopettajan virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024. Virkaan valitulla ei ole koeaikaa.

Vakituisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa kampus 4.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan vakituinen virkasuhde on ollut julkisesti haettavana ajalla 18.3-8.4.2024 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-42-24. Ilmoituksessa kerrottiin haettavan hoitotyön (11) ja (1) ensihoidon osaajaa, joilla on kyky hyödyntää osaamistaan laajoissa osaamiskokonaisuuksissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta vakituiseen virkasuhteeseen päättää rehtori. Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimusten ilmoitettiin määräytyvän opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n ja 17 §:n säännösten mukaisesti.

Vaadittava opettajakelpoisuus; tutkinto, opetettavat aineet (opintopisteet/opintoviikot) sekä pedagogiset opinnot tuli selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kelpoisuuden tuli olla saavutettuna ennen hakuajan päättymistä.

Työpaikkailmoituksessa opettajan työtehtäviin ilmoitettiin kuuluvan sosiaali- ja terveysalan opetus- ja ohjaustyö sosiaali -ja terveysalan perustutkinnossa ja osaamisaloilla. Oppimisympäristöinä kerrottiin olevan oppilaitoksen tilojen lisäksi alan työpaikat. Työn ilmoitettiin edellyttävän mahdollisuutta työskennellä vaihtuvissa työympäristöissä ja työelämän verkostoissa. Opettajan ilmoitettiin toimivan oppimisyhteisön jäsenenä huolehtien opiskelijoiden ohjauksesta ja yksilöllisten polkujen toteutuksesta yhdessä muun tiimin kanssa. Opettajan tehtävänä on työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi. Opettaja osallistuu aktiivisesti työelämäyhteistyöhön ja pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan opettajan tehtävässä ilmoitettiin korostuvat kyky hallita laajoja osaamiskokonaisuuksia. Ilmoituksessa kerrottiin arvostettavan laaja-alaista kokemusta hoitotyön työtehtävistä, työelämän tarpeiden tuntemusta ja osaamista englantiavusteiseen opetukseen. Työn kerrottiin edellyttävän hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja monikielisissä yhteisöissä sekä kykyä ohjata opiskelijoita erilaisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi työn ilmoitettiin edellyttävän monipuolisia digitaitoja.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Määräajassa hakemuksen jätti 86 hakijaa, joista 46 oli vaadittu kelpoisuus kelpoista. Hakemusten perusteella 28 hakijaa kutsuttiin Teams-ryhmähaastattelluun. Haastattelijoina toimivat Elina Tirinen ja Eeva-Kaisa Suvanto. Ryhmähaastatteluiden perusteella 20 hakijaa kutsuttiin rehtori Sirpa Lindroosin tai Johanna Aholaisen haastatteluun, jotka toteutettiin 16.4.2024,17.4.2024 ja 24.4.2024. Yksi haastatteluun kutsutuista perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Rehtori Sirpa Lindroos katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 24.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sirpa Lindroos, rehtori, puhelin: 09 310 80297

sirpa.lindroos@hel.fi

Decisionmaker

Sirpa Lindroos
rehtori, Kampus 4