Virkasuhteen täyttäminen, Jätkäsaaren peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-4-24

HEL 2024-007273
More recent handlings
§ 63

Jätkäsaaren peruskouluun sijoitettavan peruskoulun apulaisrehtorin viran täyttäminen määräajaksi, työavain KASKO-01-4-24

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Jätkäsaaren peruskouluun sijoitettuun peruskoulun apulaisrehtorin määräaikaiseen virkaan (Kaupunginhallituksen 26.2. perustama uusi virka) ajalle 1.8.2024-31.7.2027 **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2024.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisteriotetta tai selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Jätkäsaaren peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 6.3.2024-20.3.2024 työavaimella KASKO-01-4-24.

Jätkäsaaren peruskoulu on kasvavan alueen kaupunkilainen lähikoulu, jossa ensi lukuvuonna opiskelee n. 900 oppilasta kahdessa eri toimipisteessä. Koulu toimii osana alueen verkostoja ja tekee yhteistyötä niin kulttuurilaitosten kuin muidenkin alueen toimijoiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Koulu toimii joustavissa oppimisen tiloissa, jotka mahdollistavat monipuolisen työskentelyn. Jätkäsaaren peruskoulussa on tärkeää ilmapiiri, jossa jokainen saa kasvaa vahvuuksistaan käsin. Tiimiopettajuus, ilmiöopetus ja inklusiiviset opetusjärjestelyt ovat tärkeitä asioita.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä rehtorin ja toisen apulaisrehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa ja toimii oman opetusyksikkönsä esihenkilönä. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön. Jätkäsaaren peruskoulussa otetaan 1.8.2024 käyttöön ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä: rehtori ja kaksi apulaisrehtoria.

Virkaan jätti 20.3.2024 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 24 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 5 hakijaa, joilla hakemuksen perusteella oli riittävä johtamiskokemus toimia ison yhtenäisen peruskoulun apulaisrehtorina esihenkilöasemassa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori ********** sekä HR-asiantuntija **********

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 16.-17.4.2024 kutsuttiin neljä hakijaa, joiden johtamisnäkemykset, henkilöstöjohtamisen periaatteet ja kokemus sekä pedagoginen ajattelu arvioitiin olevan soveltuvin Jätkäsaaren peruskouluun. Yksi hakija perui hakemuksensa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori **********

Haastatteluiden perusteella päätettiin tilata kahdesta hakijasta henkilöarviointi, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen toiseen haastatteluun 3.5.2024 kutsuttiin kaksi hakijaa, joista toinen perui hakemuksensa haastattelun jälkeen.

**********

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Jätkäsaaren peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella apulaisrehtorin ottaa palvelun päällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 22.05.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Decisionmaker

Hanna Välitalo
perusopetuksen aluepäällikkö 1