Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 21. / 881 §

Kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 9.12.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

350 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

351 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

352 §, §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

Ei toimenpidettä.

353 §, Lakisääteiset luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

Ei toimenpidettä.

354 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja käräjäoikeudelle.

355 §, Selvitys vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunginkanslialle sekä tarkastusvirastolle.

356 §, Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten luovutus apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle

Kaupunginhallitus tekee Kustaankartanon palvelukeskuksen rakennusten F, G ja H luovutuksen vastikkeettomana apporttisijoituksena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaustiimin tiimipäällikön allekirjoittamaan omaisuuden siirtoa koskevat asiakirjat.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakuntalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.

357 §, Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakuntalle sekä kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

358 §, Bulevardi 29-31 asemakaavan muuttaminen (nro 12627)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijoille, Museoviraston kulttuuriympäristön suojelulle, kaavan hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneille, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle.

359 §, Ratakatu 3:n asemakaavan muuttaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, kaavamuutoksen hakijalle, Museoviraston kulttuuriympäristön suojelulle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helen Oy:lle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä asemakaavoitukselle.

360 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite uusista uimalaitureista

Ei toimenpidettä.

361 § Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite Pirkkolan liikuntapuiston pysäköintipaikoista

Ei toimenpidettä.

362 §, Valtuutettu Emma Karin aloite linjauksesta lintujen pesimäaikaisten hakkuiden lopettamiseksi

Ei toimenpidettä.

363 §, Valtuutettu Tapio Klemetin aloite autopaikkojen rakennuskustannusten huomioimisesta maankäyttömaksuissa

Ei toimenpidettä.

364 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite Vaasankadun muuttamisesta pihakaduksi

Ei toimenpidettä.

365 §, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite henkilökohtaisen päästökaupan kokeilusta Helsingissä

Ei toimenpidettä.

366 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite melojien harrastusmahdollisuuksien parantamisesta

Ei toimenpidettä.

367 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite tekonurmikenttien varaamisesta myös muille kuin urheiluseuroille

368 §, Valtuutettu Emma Karin aloite matalan kynnyksen parisuhdetuen tuomisesta perhekeskuksiin

Ei toimenpidettä.

369 §, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite toimenpideohjelmasta ruotsinkielisten erityislasten palvelujen turvaamiseksi

Ei toimenpidettä.

370 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite rasismikokemusten tutkimisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ei toimenpidettä.

371 §, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite lastenvalvojan toiminnan ja palvelun kehittämisestä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

372 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 23- 29 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna