Kaupunginvaltuuston 16.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 11. / 818 §

Kaupunginvaltuuston 16.11.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.11.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

268 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

269 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

270 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

271 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

272 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 23.11.2022.

273 §, Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen

Ei toimenpidettä.

274 §, Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Ei toimenpidettä.

275 §, Vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen maanhankintamäärärahojen ylittäminen

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja kaupunginkanslialle.

276 §, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023–2025

Ei toimenpidettä.

277 §, Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus kehottaa toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia yhteistyössä edistämään hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista osana talouden ja toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa.

Tiedoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmälle, toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

278 §, HAM Helsingin taidemuseon säätiöiminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote HAM Helsingin taidemuseosäätiölle.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

279 §, Kiinteistökaupan esisopimuksen ja toteutussopimuksen hyväksyminen (Pasila, Postipuisto 17117/1-4)

Sopimusosapuolen muutos johtuu Fira-konsernin 31.3.2022 tekemistä konsernirakennejärjestelyistä. Kiinteistökaupan esisopimuksessa ja toteutussopimuksessa sopimusosapuolena on Fira Rakennus Oy. Asiaa koskevissa aiemmissa päätöksissä varauksensaajana ja sopimusosapuolena ollut Fira Oy on sittemmin sulautunut perustettavaan yritykseen ja aikaisemmissa sopimuksissa ja päätöksissä käytetty y-tunnus on lakannut. Aikaisemman Fira Oy:n operatiivisen rakentamisen tehtävä on konsernirakenteen uudelleenjärjestelyistä johtuen nykyisin Fira Rakennus Oy:n toimialaa.

Kaupunginhallitus oikeuttaa

  • tonttipäällikön päättämään kiinteistökaupan esisopimuksen perusteella tehtävät kaupat
  • tonttipäällikön myös tarvittaessa irtisanomaan tai muutoin päättämään toteutussopimuksen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen
  • kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan
  • toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen sekä kauppakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Fira Rakennus Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

280 §, Valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite riippumattomasta selvityksestä ja sanktiojärjestelmän luomisesta katujen kunnossapitoon

Ei toimenpidettä.

281 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna