Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 9. / 307 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
11.5.2020
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
12.5.2020
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
12.5.2020 (pl. § 265 koskien Lapinlahden sairaala-aluetta koskevan esisopimuksen hyväksymistä sekä alueen vuokrausperiaatteiden vahvistamista, jonka pormestari on 15.5.2020 § 60 päättänyt ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi)
- ympäristö- ja lupajaosto
13.5.2020
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
14.5.2020
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
14.5.2020
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
 
- sosiaali- ja terveyslautakunnanjaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
13.5.2020
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
14.5.2020
- liikenneliikelaitos
14.5.2020
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
14.5.2020
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi