Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 17. / 337 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 20.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
15.5.2023
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
16.5.2023
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
16.5.2023
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
16.5.2023
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
15.5.2023
- taloushallintopalveluliikelaitos
15.5.2023
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
17.5.2023
- liikenneliikelaitos
15.5.2023
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi