Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 18. / 581 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 38.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
18.9.2023
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
19.9.2023
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
 
- ympäristö- ja lupajaosto
19.9.2023
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
21.9.2023
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuurijaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
21.9.2023
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta
19.9.2023
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
21.9.2023
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Käsittely

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Kaupunginhallitus otti käsiteltäväkseen kansliapäällikön päätöksen ”§ 135 Hankinta, Helsingin kaupungin työterveyshuolto”.

Kaupunginhallitus katsoi, että työterveyshuollon kilpailutuksen alkuperäiset tavoitteet työterveyshuollon laadun ja saatavuuden parantamisesta ovat vaarantuneet työterveyshuollon kilpailutuksen keskeydyttyä tarjousten puuttumisen vuoksi helmikuussa 2023. Helsingin kaupungin työterveyshuollon jatkokehittäminen vaatii uuden poliittisen arvion ja uuden poliittisen päätöksen.

Kaupunginhallitus käytti asiaan otto-oikeutta, jotta asia voidaan arvioida budjettineuvottelujen yhteydessä ja tehdä tarvittava uusi poliittinen päätös asiasta.

Kaupunginhallitus totesi, että tässä yhteydessä tulisi tarkastella perusteellisesti muita vaihtoehtoja työterveyden palveluiden takaamiseksi, kuten oman integroidun työterveyshuollon säilyttämistä ja kehittämistä joko liikelaitoksena tai in-house -yhtiönä.

Kannattaja: Minja Koskela

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Shawn Huff, Anniina Iskanius, Minna Lindgren, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Lauri Muranen

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11–4.

See table with voting results

Elisa Gebhard ja Lauri Muranen jättivät päätöksestä seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen:

Työterveyslaitoksen uuteen kilpailuttamiseen liittyy riski palvelutason heikkenemisestä ja kilpailutuksen alkuperäisten tavoitteiden vaarantumisesta. Kaupungin työterveyspalveluiden kilpailutuksen jatkamisen sijaan olisi tullut tarkastella perusteellisesti muita vaihtoehtoja työterveyspalveluiden kehittämiselle.

Kaupungin oma työterveyshuolto ja tiettyjen palveluiden ostaminen ulkoa kuten tähänkin mennessä on toimittu, mahdollistaisi nykyisen työterveyshuollon hyvien ominaisuuksien säilyttämisen ja kehittämisen esimerkiksi saatavuutta parantamalla. Laadukas työterveyshuollon toiminta edellyttää työympäristöjen, työnteon substanssin ja työntekijöiden hyvää tuntemusta ja moniammatillista yhteistyötä.

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen kansliapäällikön päätöksen ”§ 135 Hankinta, Helsingin kaupungin työterveyshuolto”. Kaupunginhallitus katsoo, että työterveyshuollon kilpailutuksen alkuperäiset tavoitteet työterveyshuollon laadun ja saatavuuden parantamisesta ovat vaarantuneet työterveyshuollon kilpailutuksen keskeydyttyä tarjousten puuttumisen vuoksi helmikuussa 2023. Helsingin kaupungin työterveyshuollon jatkokehittäminen vaatii uuden poliittisen arvion ja uuden poliittisen päätöksen. Kaupunginhallitus käyttää asiaan otto-oikeutta, jotta asia voidaan arvioida budjettineuvottelujen yhteydessä ja tehdä tarvittava uusi poliittinen päätös asiasta. Kaupunginhallitus toteaa, että tässä yhteydessä tulisi tarkastella perusteellisesti muita vaihtoehtoja työterveyden palveluiden takaamiseksi, kuten oman integroidun työterveyshuollon säilyttämistä ja kehittämistä joko liikelaitoksena tai in-house -yhtiönä.

Member Political group
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muranen, Lauri Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 4 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, Kaupunginsihteeri , puhelin: 09 31025251

maria.nelskyla@hel.fi