Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 13. / 221 §

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

58 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

59 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

60 § Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

61 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

62 §, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteellinen uudistaminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja pelastuslaitokselle.

63 §, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös asiana 5.

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle, kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle sekä sosiaali- ja terveystoimialalle.

64 §, Pelastuslaitoksen vuoden 2021 talousarvion toteutumaton sitova toiminnan tavoite

Tiedoksi asianomaiselle.

65 §, Vuoden 2021 talousarvion tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

Ei toimenpidettä.

66 §, Toteutussopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksyminen sekä vuokrausperiaatteiden määrittäminen (Kalasatama, Verkkosaaren pohjoisosa, tontit 10656/1 ja 2)

Kaupunginhallitus oikeuttaa

  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään mainittuun toteutussopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia
  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun toteutussopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia
  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen tonttipäällikön tekemään mainittuun kiinteistökaupan esisopimukseen ja sen perusteella tehtäviin kauppakirjoihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia
  • kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenteen sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan edellä mainitun esisopimuksen ja sen perusteella tehtävät kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

67 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylä, tontit 45205/9, 12 ja 15)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

68 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotontille (Vuosaari, tontti 54145/1)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

69 §, Mellunkylän Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1 ja asemakaavan muuttaminen (nro 12421)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijoille, kirjeen lähettäjälle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

70 §, Mellunkylän Aarteenetsijäntie 2-4 asemakaavan muutos (nro 12717)

Kaupunginhallitus ottaa huomioon seuravan jatkosuunnitteluohjeen:

Rakennusaikaisten töiden yhteydessä pyritään välttämään pysyviä muutoksia Aarrepuistoon, kuten puiden kaatoja. On myös huomioitava, että rakennushanke on aina velvollinen korjaamaan hankkeen aiheuttamat muutokset puistoalueella vähintään entiseen tasoon.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle/Vesihuolto.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

71 §, Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Puolustusvoimille, kaavamuutoksen hakijalle, Kymp/Taloudentuelle, vetoomuksen lähettäjien yhteyshenkilölle ja kirjeen kirjoittajalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

72 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite oppilas- ja opiskelijahuollon säilyttämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla soteuudistuksen jälkeenkin

Ei toimenpidettä.

73 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 16 - 21 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna