Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 4.4. - 18.4.2024

§ 8

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 4.4. - 18.4.2024

Deputy Mayor

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten ja toimielinten päätöksiä oteta kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 • 08.04.2024 § 39 Toimialajohtajan päätös erityisavustuksen lukiokoulutuksen oppimisen tuen kehittämiseksi 2024–2025 jakamisesta lukiokoulutukselle ja ruotsinkieliselle palvelukokonaisuudelle
 • 11.04.2024 § 40 Jätkäsaaren peruskoulun Saukonpaadenrannan lisätila, irtokalustehankinta, minikilpailutus
 • 12.04.2024 § 41 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 12.04.2024 § 42 Mottagande av Svenska kulturfondens bidrag
 • 17.04.2024 § 45 Lahjoitusvarojen voittovarojen jakaminen

**********

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

 • 04.04.2024 § 56 Brändö lågstadieskola ansöker om bidrag från Brändö Hem och Skola rf för skiddag
 • 04.04.2024 § 57 Brändö lågstadieskola ansöker om bidrag från Brändö Hem och Skola rf för utfärd
 • 11.04.2024 § 58 Avustuksen hakeminen, Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustus lasten luontoretkiä varten päiväkoti Myllynrattaalle
 • 15.04.2024 § 59 Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1285-23

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 • 05.04.2024 § 52 Opetushallituksen vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustukset 2024 kansalaisopistoille, Arbis
 • 05.04.2024 § 53 Ansökan om bidrag från Stiftelsen Tre Smeder, Helsingfors Arbis
 • 15.04.2024 § 54 Hankeavustus biotalousosaamisen ja biopohjaisiin materiaaleihin liittyvän osaamisen kehittämiseen

Ruotsinkielisten palvelujen palvelukokonaisuus

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 • 11.04.2024 § 19 Mottagande av donation från tävlingen Snälla hjältar, Grundskolan Norsen
 • 11.04.2024 § 23 Anställning av ordinarie daghemsföreståndare, daghemmen Sockenstugan-Malmgård-Lasse-Maja, KASKO-04-111-24
 • 11.04.2024 § 24 Mottagande av avkastning ur Ane Gyllenbergs fond från Svenska litteratursällskapet i Finland
 • 11.04.2024 § 25 Mottagande av avkastning ur Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond från Svenska litteratursällskapet i Finland
 • 15.04.2024 § 26 Verksamhetsställena för eftermiddagsverksamhet läsåret 2024-2025 enligt lagen om den grundläggande utbildningen

Hallinto

Hallintojohtaja

 • 17.04.2024 § 9 Johtaminen 2030 -muutosmatkan kumppanuushankinnan jatkaminen optiokaudelle 7.9.2024-6.9.2025

Hankintapäällikkö

 • 18.04.2024 § 5 Tokaluokkalaisten taideretken toiminnallisten Kiasma-vierailuiden hankinta lukuvuodelle 2024-2025

Talous- ja suunnittelujohtaja

 • 05.04.2024 § 30 Helsingin Seurakuntayhtymälle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden
  2023–2024 kevätlukukaudelle
 • 17.04.2024 § 31 Liikuntapeuhis ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2023–2024 kevätlukukaudelle

Päätöksen perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita ei myöskään yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Lisäksi hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 6 momentin mukaan toimielin, jolla on otto-oikeus, voi etukäteen päättää, ettei se käytä otto-oikeutta tiettyihin päätöksiin tai että otto-oikeuden käyttöaika on säädettyä lyhyempi.

Päätösten ottoharkinnassa on kysymys päätösten lainmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden seurannasta, eli luottamushenkilöelin ja kaupungin ylin johto voivat tällä tavoin seurata, että niiden alaiset viranomaiset käyttävät päätöksentekovaltaansa tarkoituksenmukaisella tavalla sekä noudattaen lainsäädäntöä ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä.

Päätöksellä § 239/24.10.2023 kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt mihin kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin ja koulujen ja lukioiden johtokuntien päätöksiin se ei käytä otto-oikeuttaan.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sami Knutti, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 34225

sami.knutti@hel.fi

Decisionmaker

Johanna Laisaari
apulaispormestari