Ilmoitusasiat

Case 2. / 166 §

Ilmoitusasiat

Environment and Permits Sub-committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Viikki, Viikinrannan energiakortteli

Kaupunginvaltuuston 26.4.2023, § 99, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Viikki, Viikinranta, osa korttelin 36003 tonttia 13 ja puisto- ja katualue (muodostuu uusi kortteli 36283), piirustus nro 12806, Viikinrannan energiakortteli

HEL 2021-005277

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus päätti 1.11.2023 asian raukeamisesta valittajan peruutettua hakemuksensa.

Helsingissä 6.11.2023

Helsingin hallinto-oikeus (HAO)

HAO 3.11.2023 nro 6342/2023

Päätös koskee Villingin vesiosuuskunnan valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen vesihuoltolain mukaisessa vapautusasiassa Villingin saaressa. Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan asiassa ei ole tehty kuulemisvirhettä. Vesihuoltolain 10 §:n 2 momentin ja 3 momentin 2 kohdan mukaiset edellytykset ovat täyttyneet, joten kiinteistö on suoraan lain nojalla vapautettu velvollisuudesta liittyä Villingin vesiosuuskunnan vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, eikä asiassa ole ollut tarpeen arvioida lain 11 §:ssä tarkoitettuja vapauttamisen edellytyksiä. Verkostoon liittämisen kohtuullisuusarviointiin tai vesihuollon taloudelliseen ja asianmukaisen hoitamisen turvaamiseen liittyvillä seikoilla ei ole oikeudellista merkitystä asian arvioinnissa. Valitus hylätään. Ympäristöseuranta- ja valvontayksikön päällikön päätöstä 28.10.2022, § 204 ei ole syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden päätös (6342/2023) erillisenä liitteenä.

Korkein hallinto-oikeus (KHO)

KHO 15.11.2023 nro 3356/2023

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto myönsi päätöksellään 9.12.2021 § 272 rakennusluvan yksiasuntoisen ja kolmikerroksisen 184 k-m2:n suuruisen asuinrakennuksen rakentamiselle ja maalämpökaivon poraamiselle Kulosaaressa sijaitsevalle tontille. Osa naapureista valitti ympäristö- ja jaoston lupapäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus jätti päätöksellään 6.5.2022 valittajien ympäristö- ja lupajaoston päätöksestä tekemän valituksen myöhässä saapuneena tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus puolestaan päätöksellään 27.12.2022 kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle valituksen tutkimiseksi.

Hallinto-oikeus tutki valituksen ja päätöksellään 29.3.2023 hylkäsi valittajien valituksen ja vaatimuksen katselmuksen järjestämiseksi sekä määräsi Helsingin kaupungin korvaamaan valittajien ja luvan hakijan oikeudenkäyntikuluja. Valittajat hakivat korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen.

Korkein hallinto-oikeus on 15.11.2023 antamallaan päätöksellään hylännyt valituslupahakemuksen eikä se anna ratkaisua valitukseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on erillisenä liitteenä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

asiakkuusjohtaja
Mari Randell

Ask for more info

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi

Attachments

1. HAO, päätös 3.11.2023 nro 6342_2023
2. KHO, päätös 15.11.2023 nro 3356_2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.