Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 125

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Mauri Venemies m.fl. om regelbundna enkäter om inomhusluft för personalen och kunderna
  • Motion av ledamoten Reetta Vanhanen m.fl. om multiprofessionellt mentalvårdsarbete - psykologer till hälsovårdsstationer
  • Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om reglering av artificiell belysning och minskning av ljusföroreningar
  • Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om partnerskap med Finlands Flygmuseum

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close