Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Case 1. / 148 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

  • Seija Muurinen, ersättare Tapio Klemetti
  • Juhana Vartiainen, ersättare Laura Rissanen
  • Mia Nygård, ersättare Laura Varjokari
  • Satu Silvo, ersättare Johanna Nuorteva
  • Tuula Haatainen, ersättare Maija Anttila
  • Petra Malin, ersättare Zahra Abdulla
  • Paavo Väyrynen, ersättare Mauri Venemies

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close