Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 16. / 144 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 7 ja 8

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
11.2.2019
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
12.2.2019
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
12.2.2019
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
 
- ympäristö- ja lupajaosto
15.2.2019
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
12.2.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
12.2.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto
21.2.2019
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
14.2.2019
- liikenneliikelaitos
21.2.2019
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
14.2.2019
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi