Kokoonpanon muutos, poliisin neuvottelukunta, eroaminen

Case 26. / 466 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 23.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
 
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
6.6.2022
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
7.6.2022
kaupunkiympäristölautakunta
7.6.2022
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
9.6.2022
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
7.6.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
9.6.2022
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
7.6.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
9.6.2022
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
7.6.2022
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi