Ilmoitusasiat

Case 2. / 642 §

Ilmoitusasiat

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto 16.3.2022 § 71

Laajasalon Jollaksentie 64:n asemakaavan muuttaminen (nro 12680)
HEL 2020-000365

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 49. kaupunginosan (Laajasalo, Jollas) lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 2.3.2021 päivätyn piirustuksen nro 12680 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin
perustein (muodostuu uusi kortteli 49264).
Asemakaavan muutos on tullut voimaan 28.11.2023.

Kaupunginvaltuusto 11.10.2023 § 239

Pasilan tornialueen keskiosan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12808) (sisältää liikennesuunnitelman)
HEL 2022-000620

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pasila) korttelin 17148 osan sekä katu- ja rautatiealueiden asemakaavan sekä 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pasila) katu- ja rautatiealueiden asemakaavan muutoksen 28.2.2023 päivätyn ja 12.9.2023 muutetun piirustuksen numero 12808 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein (muodostuu uusi kortteli 17148).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.11.2023

Katu- ja puistosuunnitelmia koskeva valituslupahakemus

Päätös, jota muutoksenhaku koskee Helsingin hallinto-oikeus, 8.6.2023, 3401/2023. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu
Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on liitteenä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Eija Höhl, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36422

eija.hohl@hel.fi

Attachments

1. KHO päätös 22.11.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.