Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 21. / 764 §

Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.10.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

290 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

291 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

292 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

293 §, Helsingin kaupunkistrategia 2021–2025

Asiasta tuodaan erillinen täytäntöönpanoesitys kaupunginhallitukselle myöhemmin.

Tiedoksi kaikille kaupungin lautakunnille ja johtokunnille, virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.

294 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaostolle ja Taloushallintopaveluliikelaitokselle.

295 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

296 §, Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaa hakeneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, Taloushallintopalveluille ja kaupunginkanslian henkilöstöosastolle.

297 §, Pasilan Radiokatu 15 ja 20 asemakaavan (nro 12617) muuttaminen Uudenmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelu - kuntayhtymälle, Puolustusvoimille, Kiinteistö Oy Radiokatu 20:lle, Kiinteistö Oy Pasilan RTI-talolle, Helsingin hallinto-oikeudelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

298 §, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin palkkatakuusta

299 §, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma

300 §, Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman monipaikkaisen työn mahdollistamisesta

301 §, Avoimen puolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite palveluja koordinoivasta yhteyshenkilöstä lapsiperheiden tukemiseen

302 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite erityislasten palvelujen koordinoimisesta yhden luukun periaatteella

303 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite paluumuuttajien Helsinkiin houkuttelusta

304 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Kiinteistö Oy Auroranlinnan sulauttamisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

305 §, Valtuutettu Marcus Rantalan aloite kadun nimeämisestä entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

306 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kaupungin omistamien arvokiinteistöjen kunnostusrahastosta

307 §, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon

308 §, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite kierrätyspiste Tapanilaan

309 §, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite julkisen kaupunkitilan tai reitin nimeämisestä Jörn Donnerin muistoksi

310 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kiusaamisvilkun pilotoinnista väkivallan torjumiseksi kouluissa

311 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite perhepäivähoitajien työolosuhteiden parantamisesta

312 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Laajasalon lukion perustamisesta uudelleen

313 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite maksuttomasta peruskoulujen aamupalatarjoilusta

Ei toimenpidettä.

314 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten mahdollisuudesta Ote-opetukseen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

315 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite iltapäivätoiminnan tarjoamisesta erityistä tukea tarvitsevien lasten kotiin

316 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Etelä-Karjalan mallin käyttöönotosta kouluissa tapahtuvien lainvastaisten tekojen käsittelyssä

317 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite uimapaikaksi soveltuvien rantojen kartoittamisesta

318 §, Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite tekojääkentästä Herttoniemenrannan liikuntapuistoon

319 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite kulttuurialan toimijoiden vuokrahuojennuksista koronapandemian vuoksi

320 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Harjun nuorisotalon korjaus- ja käyttösuunnitelmasta

321 §, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite kulttuurialan koronatyöryhmästä ja suunnitelmasta kriisin korjaamiseksi

322 §, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite yleisestä talviuintipaikasta

323 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite hätämajoituksen lisäämisestä asunnottomille naisille

Ei toimenpidettä.

324 §, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite vaikuttavasta päihdetyöstä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

325 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 36 – 43 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna