Ilmoitusasiat

Case 9. / 55 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020−2022 laatimisohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.5.2019 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020−2022 laatimisohjeet ja niihin sisältyvät kaupunkitasoisen käyttötalouden kokonaisraamin toimintamenoille, investointiraamin talousarviokohdittain sekä alustavan investointiohjelman 2020−2029. Lauta- ja johtokuntien tulee noudattaa talousarvioehdotustensa valmistelussa kaupunginhallituksen ohjeita. Tarkastusjohtaja esittelee laatimisohjeiden sisältöä.

Tarkastuslautakunnan itsearviointikysely

Arviointipäällikkö esittelee itsearviointikyselyn tulokset.

Tarkastusviraston lautakuntakysely

Tarkastuslautakunnalle osoitettava asiakaskysely lähetetään lautakunnan jäsenten vastattavaksi toukokuun lopussa ja tuloksista raportoidaan lautakunnan syyskauden ensimmäisessä kokouksessa. Arviointipäällikkö esittelee kyselyn sisältöä.

Tarkastusjohtajan riippumattomuusvakuutus

Tarkastusvirastossa on käytössä menettely, jolla varmistetaan että kukin tarkastus- ja arviointitehtäviä suorittava käy omalta osaltaan läpi alkaneen työkauden työtehtäviin liittyvät riippumattomuuden edellytykset. Yhdenmukaista riippumattomuuden arviointia varten on käytössä lomake, jonka jokainen palauttaa allekirjoituksin tarkastusjohtajalle. Oman alkaneeseen työkauteen liittyvän riippumattomuusvakuutuksensa tarkastusjohtaja on allekirjoittanut 23.5.2019.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä