Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 21. / 708 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 41 ja 42

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
8.10.2019 (pl. § 492 koskien kävelykeskustan laajentamista ja maanalaista kokoojakatua, jonka pormestari on 18.10.2019 § 199 päättänyt ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi)
 
 
 
- ympäristö- ja lupajaosto
10.10.2019
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
8.10.2019
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
8.10.2019
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
10.10.2019
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
8.10.2019
- sosiaali- ja terveysjaosto
17.10.2019
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
8.10.2019
- työterveysliikelaitos
16.10.2019
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
10.10.2019 ja 17.10.2019
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi