Ilmoitusasiat

Case 2. / 110 §

Ilmoitusasiat

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 16.2.2022 § 31

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Kaarela, Kuninkaantammi ja Honkasuo)

HEL 2021-014660 T 10 01 01 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 7.2.2022 § 117

Lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmä ja osallisuuden edistäminen

HEL 2021-012359 T 12 04 00

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 7.2.2022 § 2

Alueen varaaminen Exilion Real Estate I Ky:lle toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Ruoholahti, Itämerentori ja Itämerensolan alikulkutunnelin alue)

HEL 2021-014402 T 10 01 01 00

Eja 7.2.2022 § 3

Varauksen jatkaminen toimitilahankkeen suunnittelua varten Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Sophialle (Jätkäsaari, tontti 20026/12)

HEL 2019-009780 T 10 01 01 00

Eja 7.2.2022 § 4

Varauksen jatkaminen toimistohankkeen suunnittelua varten Kiinteistö Oy Castellum Helsinki Viitalle (Kalasatama, Työpajanpiha, tontti 10575/29)

HEL 2019-011500 T 10 01 01 00

Kaupunginkanslia

Osittain voimaan tullut asemakaava: Haaga, Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4

Kaupunginvaltuusto on 6.10.2021 § 287 hyväksynyt Haagan, Lassilan tonttien 29174/7 ja 8, 29186/2 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12670, Laurinmäenkuja 3 sekä Sentnerikuja 2 ja 4.

HEL 2020-002017

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 7.2.2022, § 114, määrätä Laurinmäenkuja 3:n sekä Sentnerikuja 2 ja 4:n asemakaavan muutoksen nro 12670 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta tontteja 29174/7 ja 8 (Sentnerikuja 2 ja 4).

Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos piirustus nro 12670 tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12670, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12670

Helsingissä 15.2.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi