Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 16.4. - 2.5.2024

§ 9

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten viranomaisten ja toimielinten päätösten seuraaminen ajalta 16.4. - 2.5.2024

Deputy Mayor

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari päätti, ettei seuraavia viranomaisten ja toimielinten päätöksiä oteta kasvatus- ja koulutuslautakunnan käsiteltäväksi:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

 • 17.4.2024 § 45 Lahjoitusvarojen voittovarojen jakaminen
 • 25.4.2024 § 46 Konepajan lukio Elimäenkatu, irtokalustehankinta, minikilpailutus 
 • 25.4.2024 § 47 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 2.5.2024 § 48 Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen otetun perusopetuksen lehtorin siirto lukion lehtorin virkaan

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelukokonaisuus

Varhaiskasvatusjohtaja

 • 22.4.2024 § 49 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 23.4.2024 § 50 Helsingin kaupungin ja FVR - Suomen rokotetutkimuksen välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

 • 16.4.2024 § 60 Valtionavustuksen hakeminen A1-ruotsin opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa 2024
 • 16.4.2024 § 61 Valtionavustuksen hakeminen kaksikielisen opetuksen järjestämiseen sekä kielikylpytoimintaan 2024
 • 18.4.2024 § 63 Lahjoituksen vastaanottaminen

**********

 • 23.4.2024 § 65 Nordsjö lågstadieskola ansöker om bidrag för kulturpaket av Svenska Kulturfonden
 • 23.4.2024 § 66 Östersundom lågstadieskola ansöker om bidrag för kulturpaket av Svenska Kulturfonden
 • 26.4.2024 § 67 Lahjoituksen vastaanottaminen 
 • 26.4.2024 § 69 Lahjoituksen vastaanottaminen

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

 • 23.4.2024 § 59 Valtionavustuksen hakeminen lukio-opiskelijoiden ristiinopiskelun kehittämiseksi 2024
 • 23.4.2024 § 60 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 23.4.2024 § 61 Tölö gymnasium ansöker om resebidrag från föreningen Hem och skola i Tölö rf
 • 23.4.2024 § 62 Brändö gymnasium ansöker om bidrag av Brändö Skolförening
 • 24.4.2024 § 63 Lahjoituksen vastaanottaminen
 • 29.4.2024 § 67 Brändö gymnasium ansöker om bidrag från Stiftelsen Brändö Hembygdsfond för köp av flygel

Ruotsinkielisten palvelujen palvelukokonaisuus

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

 • 23.4.2024 § 27 Mottagande av bidrag ur fonder inom Svenska folkskolans vänner
 • 23.4.2024 § 28 Mottagande av donation av VisitEDUfinn Ltd. till Gymnasiet Lärkan
 • 23.4.2024 § 29 Mottagande av donation från TekNatur, Grundskolan Norsen
 • 23.4.2024 § 30 Mottagande av donation ur Maj Töttermans stiftelse
 • 23.4.2024 § 31 Mottagande av stipendier från Föreningen Solroset till minnet av Jenni Laxén r.f.
 • 29.4.2024 § 32 Mottagande av donation av Svensk Föreningen i Åggelby r.f., Kottby lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola och Månsas lågstadieskola
 • 2.5.2024 § 33 Statens specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade elevhälsan för år 2024–2025

Hallinto

Hankintapäällikkö

 • 23.4.2024 § 6 Päätös päiväkoti Kulkurin ja Oulunkylän ala-asteen irtokalustehankinnasta

Päätöksen perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita ei myöskään yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Lisäksi hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 6 momentin mukaan toimielin, jolla on otto-oikeus, voi etukäteen päättää, ettei se käytä otto-oikeutta tiettyihin päätöksiin tai että otto-oikeuden käyttöaika on säädettyä lyhyempi.

Päätösten ottoharkinnassa on kysymys päätösten lainmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden seurannasta, eli luottamushenkilöelin ja kaupungin ylin johto voivat tällä tavoin seurata, että niiden alaiset viranomaiset käyttävät päätöksentekovaltaansa tarkoituksenmukaisella tavalla sekä noudattaen lainsäädäntöä ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä.

Päätöksellä § 239/24.10.2023 kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt mihin kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin ja koulujen ja lukioiden johtokuntien päätöksiin se ei käytä otto-oikeuttaan.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sami Knutti, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 34225

sami.knutti@hel.fi

Decisionmaker

Johanna Laisaari
apulaispormestari