Itäisen saariston asemakaava nro. 12300

HEL 2012-001559
More recent handlings
Case 5. / 850 §

Itäisen saariston asemakaavan nro 12300 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Itäisen saariston asemakaavan nro 12300 tulemaan osittain voimaan liitekarttojen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ja L mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 § 218 hyväksynyt 48. kaupunginosan (Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto) korttelin 48010, 49. kaupunginosan (Laajasalo), 50. kaupunginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari) kortteleiden 50001–50023, 51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–51005, 53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001, 54. kaupunginosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden 54500–54517 asemakaavan 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12300 mukaisena.

Päätöksestä jätettiin määräajassa kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaati valituksessaan kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista lukuun ottamatta asemakaavaehdotuksen kaavavarauksia SL, SL/1, S-1 sekä VR/s.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta vaati valituksessaan päätöksen kumoamista seuraavilta osin:

 • Hintholma on osoitettu kaavamerkinnällä VR/s ja RA/RM.
 • Hernesaari on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2, RA, VR, RA/RM, lisäksi vesialueella on merkintä SL-1.
 • Neitsytsaari on osoitettu kaavamerkinnällä RA.
 • Viipurinkivi, Harjaluoto ja Kuusiluoto on osoitettu kaavamerkinnällä VR.
 • Itä-Villinki on osoitettu kaavamerkinnällä RA/s, MY-2, RM/s, VR/sr ja S-1.
 • Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2.
 • Edellä mainittujen saarten osoittamista kaavassa merkinnällä ”EP varattu puolustustarkoituksiin”.

Helsingin hallinto-oikeus on 2.10.2020 antamallaan päätöksellä hylännyt valitukset.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta (valittaja) on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja pyytää valituksessaan, että Helsingin hallinto-oikeuden 2.10.2020 antama päätös kumotaan seuraavia puolustusvoimien hallinnassa ja pysyvässä käytössä olevia saaria koskevilta osin:

 • Hintholma on osoitettu kaavamerkinnöillä VR/s (Retkeily- ja ulkoilualue, joka on maisemakulttuurin kannalta arvokas) ja RA/RM (Loma-asuntojen tai matkailua palvelevien rakennusten korttelialue).
 • Hernesaari on osoitettu kaavamerkinnöillä MY-2 (Metsätalousalue tai metsätalousalueeseen liittyvä avokallioalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja), RA (Loma-asuntojen korttelialue), VR (Retkeily- ja ulkoilualue), RA/RM (Loma-asuntojen tai matkailua palvelevien rakennusten korttelialue). Lisäksi vesialueella on merkintä SL-1.
 • Neitsytsaari on osoitettu kaavamerkinnällä RA (Loma-asuntojen korttelialue).
 • Viipurinkivi, Harjaluoto ja Kuusiluoto on osoitettu kaavamerkinnöillä VR (Retkeily- ja ulkoilualue).
 • Itä-Villinki on osoitettu kaavamerkinnällä RA/s (Loma-asuntoien korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, sotahistoriallisesti ja/tai maisemakulttuurin kannalta arvokas), MY-2 (Metsätalousalue tai metsätalousalueeseen liittyvä avokallioalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja), RM/s (Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti, sotahistoriallisesti ja/ maisemakulttuurin kannalta arvokas)VR/sr (Retkeily- ja ulkoilualue, joka on kulttuurihistoriallisesti, sotahistoriallisesti ja/tai maisemakulttuurin kannalta
  arvokas), S-1 (Suojelualue, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 §:n mukainen luontotyyppi tai 47 §:n mukaisen lajin esiintymisalue).
 • Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2 (Metsätalousalue tai metsätalousalueeseen liittyvä avokallioalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja).

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Valittajan mukaan Helsingin itäisen saariston asemakaavassa saaret Hintholma, Hernesaari, Neitsytsaari, Viipurinkivi, Harjaluoto, Kuusiluoto, ltä-Villinki, Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu erilaisin muun muassa retkeily-ja ulkoilualuetta sekä loma-asuntojen korttelialuetta koskevin kaavamerkinnöin. Mainitut saaret sijaitsevat Santahaminan läheisyydessä ja ovat puolustusvoimien hallinnassa ja pysyvässä käytössä olevia alueita. Saariin liittyy puolustusvoimien lakisääteisiä tehtäviä koskevia maanpuolustuksellisia, aluevalvontaa sekä turvallisuutta muutoin koskevia tarpeita. Hintholma sijaitsee valtioneuvoston asetuksessa (1125/2000) säädetyllä Santahaminan suoja-alueella. Edelleen saaret Hintholma, Hernesaari, Neitsytsaari ja Viipurinkivi sijaitsevat Santahaminan ampumatoiminnan melualueella lAeq 55 dB. Valittajan käsityksen mukaan asiassa on kysymys MRL 4 a §:ssä säädetyn kansallisen turvallisuuden turvaamisesta ja varmistamisesta sekä MRL 24.2 §:n mukaisesta, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvien maanpuolustuksen tarpeiden edistämisvelvollisuudesta tilanteessa, jossa maakuntakaava ja yleiskaava eivät riittävästi ohjaa alueiden käytön suunnittelua maanpuolustusta koskevien tarpeiden osalta.

Edellä kuvattu valitus ei kohdistu voimaan saatettavaan osaan kaavasta. Asemakaava nro 12300 on perusteltua saattaa voimaan, lukuun ottamatta alueita:

 • Hintholma on osoitettu kaavamerkinnällä VR/s ja RA/RM.
 • Hernesaari on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2, RA, VR, RA/RM, lisäksi vesialueella on merkintä SL-1.
 • Neitsytsaari on osoitettu kaavamerkinnällä RA.
 • Viipurinkivi, Harjaluoto ja Kuusiluoto on osoitettu kaavamerkinnällä VR.
 • Itä-Villinki on osoitettu kaavamerkinnällä RA/s, MY-2, RM/s, VR/sr ja S-1.
 • Kutupaasi ja Pitkäpaasi on osoitettu kaavamerkinnällä MY-2.

Liitteenä A–J olevilla kartoilla on yksilöity (viivattu yli) valituksen kohteena oleva kaava-alueen osa, jota MRL 201 §:n mukainen voimaantulopäätös ei koske. Liitteeltä K ilmenee alueen kaavamerkinnät. Liitteellä L on kuvattu kaava-alue kokonaisuudessaan, jossa on myös rajattu ne alueet, joita tämä osittainen voimaantulopäätös ei koske.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla valitus ei käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi.

Asemakaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään tärkeänä, jotta Helsingin saariston monipuolista ympärivuotista käyttöä voidaan kehittää sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. Kaavan osittainen voimaan saattaminen edesauttaa myös kaupungin merellisen strategian toteuttamista siten, että muun muassa kestävyys ja pitkän tähtäimen suunnittelu toteutuvat merellisissä toiminnoissa. Tämä tarkoittaa erityisesti juuri ranta-alueiden ja saariston kaavoitusta. Merellisen strategian tavoitteet ovat lähtökohtaisesti yleiskaavan toteuttamisohjelman mukaisia. Itäisen saariston asemakaavoitus on tullut vireille vuonna 2008. Asemakaavan voimaansaattamista niiltä osin, joista ei ole valitettu ei ole perusteltua enää viivyttää.

Close

Kaupunginvaltuusto 19.06.2019 § 218

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.9.2014 päivätyn sekä 7.3.2017 ja 10.10.2017 muutetun piirustuksen numero 12300 mukaisen asemakaavan asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaava koskee retkeily- ja ulkoilualuetta, loma-asuntojen korttelialuetta, kesämajojen korttelialuetta, matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, venesatamaa, luonnonsuojelualuetta, puutarha- ja kasvihuonealuetta, metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarve, metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialuetta seuraavissa kortteleissa:

48. kaupunginosan (Vartiosaari; Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto) korttelin 48010,
49. kaupunginosan (Laajasalo), 
50. kaupunginosan (Villinki; Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari) kortteleiden 50001–50023,
51. kaupunginosan (Santahamina; Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma) kortteleiden 51001–51005,
53. kaupunginosan (Ulkosaaret; Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto) korttelin 53001,
54. kaupunginosan (Vuosaari; Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari) kortteleiden 54500–54517.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 • Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluontoa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia. (Kaisa Hernberg)
Käsittely

Valtuutettu Mai Kivelä ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannattamana, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että saaristoluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin. Kaavamerkinnät ja -määräykset eivät nykyisellään suojaa luonto- ja linnustoarvoja riittävällä tavalla.

11 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että saaristoluonnon säilyminen turvataan esitettyä paremmin. Kaavamerkinnät ja -määräykset eivät nykyisellään suojaa luonto- ja linnustoarvoja riittävällä tavalla.

Jaa-äänet: 67
Linda Ahlblad, Amos Ahola, Heidi Ahola, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Otto Meri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 14
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Paavo Arhinmäki, Mia Haglund, Veronika Honkasalo, Mai Kivelä, Vesa Korkkula, Petra Malin, Silvia Modig, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Leo Stranius, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi seuraava toivomusponsi:

Valtuutettu Kaisa Hernberg ehdotti valtuutettu Leo Straniuksen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 • Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluontoa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

12 äänestys

Valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus
EI

JAA-ehdotus: Selvitetään mahdollisuus painottaa valmisteilla olevassa itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti saaristoluontoa ja linnuston pesimärauhaa turvaavia konkreettisia toimia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 75
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Heidi Ahola, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Anna Laine, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Johanna Nuorteva, Mia Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Amanda Pasanen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Sameli Sivonen, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Lilja Tamminen, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Amos Ahola, Otto Meri

Tyhjä: 4
Laura Kolbe, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Mika Raatikainen

Poissa: 4
Tuula Haatainen, Jukka Järvinen, Pia Kopra, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Kaisa Hernbergin ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 10.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi