Kaarelan (33.ko) asemakaavan muutos nro 12275, korttelin 33130 tontti 2, Kantelettarentie 9

HEL 2013-010702
More recent handlings
Case 4. / 226 §

V 13.4.2022, Kaarelan Kantelettarentie 9:n asemakaavan muutos (nro 12275)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmäki) korttelin 33130 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen 19.8.2014 päivätyn ja 10.11.2015 ja 11.11.2021 muutetun piirustuksen nro 12275 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Tontti sijaitsee Hämeenlinnanväylän ja Kehä I:n luoteiskulmaan sijoittuvalla kerrostaloalueella, Kannelmäen ostoskeskuksen eteläpuolella. Tontilla on 1960-luvulla rakennettu kolmiosainen, punatiilinen rakennus, jossa on maanpäällinen kellarikerros ja kolme asuinkerrosta.

Kaavaratkaisulla kaavassa osoitetaan mahdollisuus uudisrakennuksen rakentamiseen olemassa olevan rakennuksen lisäksi. Alue säilyy asuinkerrostalojen korttelialueena (AK). Uuden rakennusoikeuden määrä kaavamuutosalueella on 1 200 k-m² ja uusien asuntojen määrä on noin 15.

Alue on hyvä täydennysrakentamisalue, koska kaavamuutos ei edellytä uusia investointeja teknisen huollon verkostoihin, katuihin tai viheralueisiin. Uusi rakentaminen täydentää kaupunkikuvaa ja uudet asukkaat sijoittuvat valmiiksi rakennettujen hyvien palvelujen piiriin. Liikenne ei lisäänny merkittävästi ja katuliikenteen melun aiheuttamat ympäristöhäiriöt on otettu huomioon valmistelussa.

Tontti on rakennettu keskeiseen sijaintiinsa nähden pienellä tehokkuudella. Kaavamuutoksen tavoitteena on tehokkuuden nostaminen ja lisärakentamisen mahdollistaminen. Tavoitteena on myös kaupunkikuvan eheyttäminen rakentamalla uusi rakennus reunustamaan Kantelettarentietä. Nykyisten pienasuntojen lisäksi tontille saadaan uusia perheasuntoja hissilliseen rakennukseen.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.8.2014 lähettää 19.8.2014 päivätyn 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmäki) korttelin 33130 tonttia 2 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä. Muutosehdotuksessa tontti säilyi asuinkerrostalojen korttelialueena (AK) mutta asemakaavan muutosehdotus mahdollisti nelikerroksisen uudisrakennuksen rakentamisen ja nykyisen rakennuksen korottamisen yhdellä kerroksella. Uutta rakennusoikeutta oli ehdotuksessa yhteensä 1 943 k-m² ja uusia asuntoja noin 20. Ehdotuksen mukainen muutos edellytti maankäyttösopimusneuvottelujen saattamista päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kesällä 2015 kiinteistön omistaja, Bostads Ab
Kanteletarvägen 9, ilmoitti kirjeessään, ettei pidä aiempien valmisteluvaiheiden mukaista, olemassa olevan rakennuksen korottamista omalta kannaltaan taloudellisesti järkevänä ja näkee siinä teknisiä epävarmuuksia. Yhtiö esittikin kirjeessään korotuksesta luopumista.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on liike- ja palvelukeskustaa merkinnällä C1. Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 (nro 12704) mukaan alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla on 1960-luvulla rakennettu kolmiosainen, punatiilinen rakennus, jossa on maanpäällinen kellarikerros ja kolme asuinkerrosta. Autopaikat on sijoitettu pihalle ja maanpäällisen kellarikerroksen autotalleihin. Tontin eteläosa on rakentamaton. Tontilla kasvaa hyväkuntoisia täysikasvuisia mäntyjä ja koivuja. Maasto kohoaa pohjoiseen ja länteen päin mentäessä. Kantelettarentien ajoneuvoliikenne aiheuttaa alueelle liikennemelua.

Voimassa olevassa asemakaavassa nro 4784 vuodelta 1960 tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) ja rakennusoikeus on määritelty siten, että tontille on merkitty rakennusala johon saa rakentaa kolmikerroksisen, enintään 11 m korkean rakennuksen. Nykyinen käytetty rakennusoikeus on 2 350 k-m2 ja kerrosluku 4 nykyisin voimassa olevien laskentasäännösten mukaisesti.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin yksi mielipide ja kaavaluonnoksesta ja sen materiaaleista kaksi mielipidettä. Mielipiteissä ei pidetty lisärakentamista suotavana asukasmäärän lisääntymisen ja lisärakentamisen aiheuttamien vaikutusten vuoksi.

Julkinen nähtävilläolo

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nähtävillä
12.9.–13.10.2014 eikä siitä tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi kirje.

Ehdotuksesta antoivat lausuntonsa ympäristölautakunta, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY/vesihuolto.

Lausunnoissa esitettiin parvekkeiden melusuojausta koskevan
määräyksen tarkentamista ja lähellä tontin rajaa sijaitsevan
keskijännitekaapelin kirjaamista asemakaavaselostukseen tai -
karttaan. Lausunnot on otettu huomioon siten, että kaavaselostuksessa tarkennettiin parvekkeiden lasitustarvetta. Kaavaselostukseen lisättiin maininta keskijännitekaapelin sijainnista.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 11.11.2021 tarkistanut 19.8.2014 päivättyä ja 10.11.2015 muutettua asemakaavan muutosehdotusta nro 12275 tontinomistajan kanssa käytyjen neuvottelujen ja jatkosuunnittelun johdosta. Kaavakartan määräyksiin ja muuhun aineistoon tehdyt muutokset ovat ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä eivätkä ole kaavan tavoitteisiin nähden tai vuorovaikutusprosessin kannalta olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville tai pyytää uusia lausuntoja. Tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta kaavan kokonaiskerrosalaan, rakennusaloihin tai kerroslukuihin. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen luvussa Suunnittelun vaiheet. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Jatkotoimenpiteet

Muutettu kaavamuutosehdotus ei nosta tontin rakennusoikeutta
merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 26.4.2021 § 310 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.

Close

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 24.09.2021 § 40

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12275 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12275
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 31/2021
Pohjakartta valmistunut: 21.9.2021
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015 § 335

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 19.8.2014 päivätyn ja 10.11.2015 muutetun 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmäki) korttelin 33130 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12275 hyväksymistä ja etteivät annetut lausunnot ja saapunut kirje anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta
  • ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

  • antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ilmenevän vastineen saapuneeseen kirjeeseen.
Käsittely

Olavi Veltheim muutti esitystään seuraavasti:
Esittelijän perusteluissa kappale (4), joka listatekstissä on seuraavasti:
Muutosehdotuksessa tontti säilyy asuinkerrostalojen korttelialueena
(AK). Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa nelikerroksisen
uudisrakennuksen rakentamisen ja nykyisen rakennuksen korottamisen
yhdellä kerroksella. Uutta rakennusoikeutta tulee yhteensä 1 943 k-m²
ja uusia asuntoja noin 20.

Muutetaan muotoon (selventäviä aikamuotokorjauksia):
Nähtävillä olleessa muutosehdotuksessa tontti säilyi asuinkerrostalojen korttelialueena (AK). Nähtävillä ollut asemakaavan muutosehdotus mahdollisti nelikerroksisen uudisrakennuksen rakentamisen ja nykyisen rakennuksen korottamisen yhdellä kerroksella. Uutta rakennusoikeutta ehdotuksessa oli yhteensä 1 943 k-m² ja uusia asuntoja noin 20.

19.08.2014 Ehdotuksen mukaan

6.2.2014 Lausunto annettu

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Mikael Ström, arkkitehti, puhelin: 310 37470

mikael.strom@hel.fi

Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen@hel.fi

Kiinteistölautakunta 13.11.2014 § 544

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 33. kaupunginosan (Kaarela, Kannelmäki) korttelin 33130 tonttia 2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12275 seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin 33130/2 omistaja Bostads Ab Kanteletarvägen 9.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä olevan väljästi rakennetun asuinkerrostalotontin lisärakentaminen.

Muutoksessa tontin nykyinen rakennusoikeus 2 257 k-m² kasvaa 4 200 k-m²:iin, josta uutta asuinrakennusoikeutta on yhteensä 1 943 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa.

Kiinteistövirasto on käynnistänyt maankäyttösopimusneuvottelut tontinomistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin sopimus on allekirjoitettu.

Kiinteistölautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.10.2014 § 405

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue sijaitsee Kaarelassa, osoitteessa Kantelettarentie 9. Asemakaavan muutos koskee kerrostalotonttia (33130/2). Nykyisiin rakennuksiin on suunnitteilla yksi lisäkerros ja tontin kaakkoisosan rakentamattomalle osalle suunnitellaan uuden nelikerroksisen asuinkerrostalon rakentamista. Asemakaavan muutokseen ei sisälly yleisiä alueita eikä siitä aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle eikä se vaikuta yleisten alueiden viihtyisyyteen tai toimivuuteen. Rakennusvirastolla ei ole asiasta lausuttavaa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12275.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi

Ympäristölautakunta 14.10.2014 § 302

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Kaavan valmistelussa on ollut mukana Kantelettarentien katuliikenteen melun tarkastelu. Asukkaiden käyttöön rakennettavan oleskelu- ja leikkialueen suojaaminen melulta on otettu hyvin huomioon kaavamääräyksissä. Meluselvityksen mukaan piha-alueelta on löydettävissä melutason ohjearvot alittavaa aluetta, johon oleskelu- ja leikkipiha voidaan sijoittaa. Kantelettarentien suuntaan aukeavat parvekkeet on määrätty lasitettaviksi, sillä voimakkain melu kadulta kohdistuu tähän julkisivuun. Melutason ohjearvot ylittyvät myös osalla muista julkisivuista. Tämän vuoksi kaavamääräystä tulee tarkistaa siten, että se koskee myös muita julkisivuja, joilla valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot ylittyvät.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska se koskee asian valmistelua (KuntaL 91 §).

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot

Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen@hel.fi

Pelastuslautakunta 07.10.2014 § 99

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle seuraavan lausunnon koskien asemakaavan muutosesitystä nro 12275: Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosesitykseen (nro 12275), Kantelettarentie 9.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala@hel.fi

Rakennusvirasto 26.5.2014

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Kaarelan, Kantelettarentie 9 asemakaavan muutosluonnoksesta.

Asemakaavan muutos koskee kerrostalotonttia (33130/2). Nykyisiin rakennuksiin on suunnitteilla yksi lisäkerros ja tontin kaakkoisosan rakentamattomalle osalle suunnitellaan uuden nelikerroksisen asuinkerrostalon rakentamista.

Asemakaavan muutokseen ei sisälly yleisiä alueita eikä siitä aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle eikä se vaikuta yleisten alueiden viihtyisyyteen tai toimivuuteen. Rakennusvirastolla ei ole asiasta lausuttavaa.

6.2.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto@hel.fi
Close

This decision was published on 06.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi