Laajasalon (49.ko) asemakaavan muutos nro 12568, Gunillantie 3

HEL 2014-000645
More recent handlings
Case 5. / 183 §

V 25.3.2020 Laajasalon Gunillantie 3 asemakaavan muuttaminen (nro 12568)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tontin 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 12568 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Laajasalossa Gunillantiellä toimivaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Hekan) huoltovarikkoa. Se mahdollistaa nykyisen varikon purkamisen ja uuden huoltovarikon ja asuinkerrostalojen rakentamisen tontille. Tontille on tarkoitus rakentaa nk. hybridikortteli, johon sijoittuisivat uusi huoltovarikko, pieni liike- tai palvelutila, osittain maanalainen pysäköintitila sekä kolme asuinkerrostaloa pihakannen päälle.

Uutta asuntokerrosalaa on 5 400 k-m², varikkokerrosalaa 600 k-m² ja uutta liike- tai palvelutilaa vähintään 100 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 120 asukasta. Kaavaratkaisun tonttitehokkuus on e= 1,5 ja varikkotila mukaan lukien se on noin 1,7).

Rakennuskokonaisuus sijoittuu Gunillantien varteen kadun kahden mutkan väliin niin, että etenkin idästä saapuessa erikorkuiset rakennukset muodostavat vaihtelevan näkymän kadun päätteenä. Puiston puolelta ylärinteestä rakennusten mittakaava on pienempi. Pistetaloissa kaikista asunnoista avautuu näkymiä eri suuntiin ja vastaavasti ympäristössä säilyy näkymiä metsäiseen kaupunkimaisemaan uusien rakennusten välistä.

Suunnitelma lisää Yliskylässä uutta asuinrakentamista, parantaa asumisen palveluita ja mahdollistaa Hekan huoltovarikolle tarkoituksenmukaiset uudet tilat.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 6994), jossa osoitetaan suunnittelualueen bussipysäkille uusi sijainti ja tarkennetaan Gunillantien itäosan liikennejärjestelyitä.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista edistämällä asuntotuotantoa ja monipuolistamalla asuntokantaa. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen, jossa alue kuuluu asuntovaltaiseen alueeseen merkinnällä A3.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue sijaitsee Yliskylän eteläosassa, joka on rakentunut pääosin 1970-luvun alussa. Suunnittelualueen pohjois- ja eteläpuolella väljiä 4−5-kerroksia kerrostalokortteleita ympäröivät metsäiset ja kallioiset pihat. Pohjoisen puoleiset korttelit sijaitsevat suunnittelualuetta korkeammalla kallion laella. Gunillantien eteläpuolelle ja Svanströminkujalle on suunnitteilla ja rakenteilla 7−8-kerroksisia asuinkerrostaloja. Myös lähistölle Reiherintien ja Gunillantien kulmaan on suunnitteilla asuinkerrostaloja. Suunnittelualueen länsipuolella sijaitsevan Aake Pesosen puiston kallion korkeimmalla laella on toisen maailmansodan aikaisen ilmatorjunta-aseman rakennelmia.

Tontilla nykyisin sijaitseva rakennus on rakennettu vuonna 1969 alueelliseksi lämpökeskukseksi ja muutettu vuonna 1983 kiinteistöyhtiön huolto- ja varikkotiloiksi. Osa tontista on metsikköä, jolle 1968 kaavoitettu pysäköimisalue on jäänyt toteutumatta.

Alueella ovat voimassa asemakaava nro 5977 (vahvistettu 31.5.1968) sekä asemakaava nro 10126 (vahvistettu 2.3.1994). Kaavan mukaan alue on pysäköimisaluetta (LP), asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialuetta (AH), sekä lähivirkistysaluetta (VL). Katualueella on voimassa asemakaava 12228 (tullut voimaan 22.10.2014).

Helsingin kaupunki omistaa korttelialueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaupunginhallitus varasi tontin kaupungin asuntotuotannolle (ATT) kumppanuuskaavoitusta ja valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten 5.12.2018.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille vähäisiä kustannuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan uuden kerrosalan rakennusoikeuden arvo on asumisen ja maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) hallinto- ja rahoitusmuotojakauman mukaisesti arvioiden noin 3 milj. euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat joukkoliikenteen sujuvuuteen, Aakenraittiin sekä lämpökeskuskäytössä mahdollisesti pilaantuneihin maihin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.-22.10.2019, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot Helen Oy:ltä ja Helen Sähköverkot Oy:ltä, jotka ilmoittivat, etteiniillä ole lausuttavaa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) puolestaan totesi, ettei muutosehdotus edellytä vesihuollon lisärakentamista eikä rakennettujen vesihuoltolinjojen siirtämistä.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 663

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 10.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12568 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tonttia 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 11 kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen@hel.fi

Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 37085

maija.lounamaa@hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37388

pekka.leivo@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.09.2019 § 50

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12568 pohjakartan kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12568
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 2/2019
Pohjakartta valmistunut: 17.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2014

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1155-00/14 (49.ko Laajasalo, Gunillantie, lämpökeskuksen tontti) 9.5.2014 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta osoitteessa Gunillantie 3 sijaitsevan entisen lämpökeskuksen tontille (AH), sen viereiselle pysäköintialueelle (LP) sekä katualueille. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Etelään viettävällä rinnetontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut lämpökeskus. Sen vieressä kaavaan merkityllä pysäköintialueella kasvaa metsikkö. Alueelle suunnitellaan täydennysrakentamisena asuinrakentamista.

Lausunto

Suunnittelualueen länsipuolella on puistoreitti, joka mahdollistaa turvallisen kulkemisen jyrkkää rinnettä pitkin Gunillantieltä Gunillanpolulle ja siitä edelleen Rudolfintielle. Reitti on huomioitava maanrakennusmassojen sijoittelussa siten, ettei reitti vaurioidu. Mahdolliset maatäytöt ja muurirakenteet on sijoitettava tontille. Tontilta ei saa ohjata pintavesiä reitille.

Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmaan liittyvässä asukaskyselyssä Aake Pesosen puisto valittiin asukkaiden keskuudessa tärkeäksi "alueen helmeksi".

Rakennusviraston tavoitteena on tulevina vuosina kunnostaa tämä sekä kaupunkikuvan, näkymien että historian kannalta tärkeä puisto. Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston nettisivuilla kohdassa aluesuunnitelmat (sivu 91).

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen antajat.

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing@hel.fi

Silja Savolainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.savolainen@hel.fi
Close

This decision was published on 25.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi