Pasilan, Länsi-Pasilan (17.ko) asemakaavan muutos nro 12374, Pöllölaakso

HEL 2014-013326
More recent handlings
Case 3. / 194 §

V 27.3.2019, Länsi-Pasilan Pöllölaakson asemakaavan muutos (nro 12374)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tontteja 6,8 ja 10 sekä katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen 8.12.2015 päivätyn ja 31.5.2016 muutetun piirustuksen numero 12374 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asemakaavan muutos koskee Ilmalassa Radiokadun ja Ilmalankadun kulmassa olevaa aluetta. Alue on tällä hetkellä mediayhtiö MTV Oy:n käytössä. Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen noin tuhannelle asukkaalle. Alue on raideliikenteen palvelualuetta. Toimitilarakennusten korttelialue korvataan asuinkerrostaloilla.

Asemakaava mahdollistaa Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaan 16-kerroksisen asuintornin rakentamisen. Rakennuksen kivijalkaan tulee liiketilaa. Radiokadun varteen on suunniteltu erityisasumista, esimerkiksi opiskelija-asuntoja tai palveluasumista. Radiokadulle ja Kuuluttajankadulle avautuvat katutason tilat osoitetaan muuhun kuin asumiseen, esimerkiksi liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimitiloiksi.

Yleinen jalankulkuyhteys on Ilmalankadulta korttelin läpi Keskuspuistoon. Alueen lounaisosassa pieni maa-alue liitetään osaksi Keskuspuistoa.

Tavoitteena on yhtenäisen, suuren korttelipihan ympärille muodostuva kokonaisuus. Kortteli sopeutuu ympäristöönsä, materiaali on osin punatiiltä kuten naapuritaloissa. Ilmalankadun ja Radiokadun kulman torni sopeutuu korkeutensa puolesta läheisiin vesitorneihin ja toimii kaupunkirakenteellisena maamerkkinä sekä Radiokadun päätteenä.

Close

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja uuden yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutosalueella on tällä hetkellä mediayhtiö MTV Oy:n käytössä olevia toimitiloja, jotka on rakennettu useassa vaiheessa vuosien 1967–1983 välillä.

Lähiympäristöön on viime vuosien aikana valmistunut kuusikerroksisia punatiilipintaisia lamellitaloja ja Keskuspuiston puolelle matalampia asuinkerrostaloja. Radiokadun toiselle puolelle on rakentumassa viisikerroksisia asuintaloja. Kaikkien julkisivuissa on käytetty punatiiltä.

Ilmalankadun varressa sijaitsee kaksi vesilinnaksi kutsuttua punatiilijulkisivuista vesitornia, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaita, asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. Vesilinnojen mittakaava on suuri: ne kohoavat yli 70 metrin korkeuteen merenpinnasta, ja yhtenäinen aukoton tiilijulkisivu on molemmissa 40–50 metrin levyinen.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2006) alue on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), lähimpänä Keskuspuistoa asuinkerrostalojen alueeksi (AK) sekä katualueeksi. Asemakaava ei ole toteutunut.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen katualueet.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja vuorovaikutussuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.1.–15.2.2016.

Muistutukset

Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus, joka kohdistui Keskuspuiston laitaan sijoittuvan rakennuksen korkeuteen.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), kiinteistölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan ja ympäristölautakunnan lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavaehdotukseen.

HSL:n lausunnossa huomautettiin raitioliikenteestä aiheutuvasta melu- ja tärinähaitasta sekä pidettiin tärkeänä huolehtia asuinhuoneistojen tarpeellisesta ääni- ja tärinäeristyksestä kaavamerkinnällä. Lausunnon mukaan Radiokadun ja Ilmalankadun risteykseen tulee varata tilaa kahden telibussin mittaisille pysäkkilevennyksille bussiliikenteen luotettavuuden takaamiseksi.

Kaavaehdotusta ei tältä osin ole muutettu, sillä kyseinen risteysalue ei kuulu kaavamuutosalueeseen. Radiokadun ja Ilmalankadun risteykseen voidaan tutkia kahden telibussin mittaisia pysäkkilevennyksiä raitiotien jatkamiseen liittyvien liikennesuunnitelmien yhteydessä.

HSY totesi lausunnossaan, että Radiokadun ja Kuuluttajankadun kulmassa olevalla AKS-tontilla sijaitsee tunnelivesijohdon pystykuilu ja liitos Radiokadun ali menevään vesijohtoon. Pystykuilu ja vesijohto eivät voi jäädä rakennukseen eikä niitä ole järkevä siirtää. HSY vesihuollon lausunnossa esitettiin, että kaavaan merkitään johtokuja tunnelivesijohdon pystykuilulle ja maassa sijaitsevalle vesijohdolle.

Pystykuilulle ja vesijohdolle on etsitty uusi linjaus yhdessä HSY vesihuollon kanssa. Johtosiirron toteuttaminen edellyttää tunnelin saneerauksen sekä uuden pysty-yhteyden toteuttamisen tunnelista Radiokadulle. Vaihtoehtoisesti voidaan rakentaa korvaava yhteys tulevan rakennuksen alle betonisella suojarakenteella ennen korttelin toteuttamista.

Kaavaehdotukseen on lisätty maanalaisen vesihuoltotunnelin merkintä, ja kaavamääräyksessä todetaan: "Tehtäessä muutoksia tai korvaavia järjestelyitä maanalaisiin tiloihin tai teknisen huollon verkostoihin, on muutos suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä rakennushankkeen kanssa. Muutosten suunnitelmat ja niiden aikataulu on hyväksyttävä ko. tilan tai verkoston omistajalla tai haltijalla."

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että meluselvitys on tehty kaava-alueelle tieliikenteen, rantaradan ja raitioliikenteen osalta. Kaavassa on annettu meluselvityksen perusteella osalle julkisivuista åääneneristysvaatimuksia ja parvekkeiden lasitusmääräys. ELY-keskus katsoo, että parvekelasitusmääräystä on syytä täydentää parvekelasin äänitasoerovaatimuksella meluselvityksen mukaisesti. Samoin meluselvityksen mukaisesti Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaukseen tulee antaa julkisivuille ääneneristysvaatimus.

Kaavaehdotusta on tältä osin muutettu. Parvekelasitusmääräystä on täydennetty äänitasoerovaatimuksella. Täydennetyn meluselvityksen mukaisesti on määrätty AKS-korttelialueen pohjoispäädyn julkisivulle ja eteläpäädyn julkisivulle ääneneristysvaatimus.

Helen Oy ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa asiassa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit ja niihin annetut vastaukset vuorovaikutusraportista (liite 3).

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia Kuuluttajakadulle tehtävistä muutoksista arviolta 200 000 euroa (alv. 0 %) sekä Ilmalalantorin alueella tehtävästä kaukolämpöjohdon siirrosta arviolta 70 000 euroa (alv. 0 %). Vesihuoltoverkoston pysty-yhteyden uudelleen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia ei ole arvioitu asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupungille kertyy tuloja yksityisessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauksina. Maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 15.11.2018.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muistutuksessa ja lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä ja kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, yhdyskuntateknisen huollon, taloudellisten vaikutusten sekä meluselvityksen osalta.

Muistutus, lausunnot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Close

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.05.2016 § 196

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 8.12.2015 päivätyn ja 31.5.2016 muutetun 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttien 6, 8 ja 10 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12374 hyväksymistä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä ja kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 
  • antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton tehtyyn muistutukseen.
Käsittely

Olavi Veltheim: Lisään päätösesitykseen 2. kappaleeseen (Lisäksi lautakunta päättää) toisen ranskalaisella viivalla osoitetun alakohdan seuraavasti:

- antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton tehtyyn muistutukseen.

08.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Anna-Maija Sohn, arkkitehti, puhelin: 310 37448

anna-maija.sohn@hel.fi

Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren@hel.fi

Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa@hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen@hel.fi

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo@hel.fi

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 85

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 17. kaupunginosan (Pasila, Länsi-Pasila) korttelin 17051 tonttien 6, 8 ja 10 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12374 seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosalue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalankatu 2 / NV Property Fund I Ky omistaa muutosalueen tontit. Kaupunki omistaa katualueet.

Alueen nykyinen rakentamisoikeus 38 900 k-m² nousee kaavamuutoksessa 43 100 k-m²:iin ja alueen käyttötarkoitus muuttuu toimitilarakennusten (KTY) korttelialueesta pääosin asuinkäyttöön. Muutoksessa on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 41 600 k-m² ja katutasoon sijoittuvaa myymälä-, työhuone- ja monikäyttötilaa noin 1 500 k-m².

Kaavamuutoksessa yksityisen omistamista tonteista 17051/6, 8 ja 10 muodostetaan kahdeksan uutta asuinkerrostalojen (AK) tonttia, erityisasumisen (AKS) tontti ja asumista palveleva yhteiskäyttöisen (AH) korttelialueen tontti. Lisäksi tonteista on osoitettu noin 681 m² retkeily- ja virkistysalueeseen (VR) sekä yhteensä noin 690 m² liitettäväksi Ilmalankatuun ja Kuuluttajankatuun.

Kaavan toteuttaminen edellyttää aluejärjestelyjä kaupungin ja yksityisen maanomistajan kesken.

Asemakaavan muutosehdotus korottaa tonttien 17051/6, 8 ja 10 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tonttien omistajan kanssa. Kaavan käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin sopimus on tehty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdotukseen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 16.02.2016 § 69

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisten toimitilarakennusten tilalle asuinkerrostalojen rakentamisen noin tuhannelle asukkaalle. Ilmalankadun ja Radiokadun kulmaan nousee 16-kerroksinen asuintorni, jonka kivijalassa on liiketilaa. Radiokadun varteen on suunniteltu erityisasumista, esimerkiksi opiskelija-asuntoja tai palveluasumista. Radiokadulle ja Kuuluttajankadulle avautuvat katutason tilat osoitetaan muuhun kuin asumiseen, esimerkiksi liike-, toimisto-, palvelu- tai monitoimitiloiksi.

Julkinen jalankulkuyhteys johtaa Ilmalankadulta korttelin läpi Keskuspuistoon. Alueen lounaisosassa pieni maa-alue liitetään osaksi Keskuspuistoa.

Radiokadun puoleisten rakennusten jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tuleviin liikennejärjestelyihin, kuten raitiotieliikenteen asettamiin vaatimuksiin.

Eri hankkeiden jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuuksia hulevesien erilaisille viivytysratkaisuille.

Asemakaavan muutos tukeutuu olemassa olevaan katuverkkoon. Kuuluttajankatu levenee 3 metriä. Levennys käytetään pohjoispuolen katupuuriviin ja pysäköintiin sekä jalankulkualueeseen. Kuuluttajankadun leventämisen kustannusarvio on noin 180 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12374 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen@hel.fi

Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 27

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Länsi-Pasilan (17.ko) Pöllölaakson asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12374.

Katu- ja piha-alueella on varmistettava pelastusteiden ja nostopaikkojen toteuttamiskelpoisuus. Lisäksi pelastustien käytettävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota jatkosuunnittelussa korttelin sisäpihan osalta, johon on suunniteltu suuria puita, rakennelmia ja viherpihoja. Radiokadulla kadunvarsipysäköinti ja raitiotien ajolangat eivät saa estää pelastustien käyttöä.

Pelastustoiminnan edellytysten parantamiseksi tontin 25 16-kerroksinen asuinrakennus tulee varustaa märkänousulla pelastuslaitoksen erillisen ohjeen mukaisesti.

Maamerkkinä toimiva 16-kerroksinen rakennus tulisi sijoittaa vähintään 8 metrin etäisyydelle viereisistä rakennuksista.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano@hel.fi

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 45

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Asemakaavassa on annettu määräys ääneneristävyydelle Ilmalankadun ja Radiokadun rakennusten kadun puoleisille julkisivuille. Kaavaselostuksessa on todettu, että Radiokadulla on otettu huomioon raitiovaunuliikenne linjalla 9, jonka päätepysäkki siirtyy Ilmalantorille vesilinnojen taakse.

Kaavaselostuksen liitteenä olevassa meluselvityksessä ei kuitenkaan ole huomioitu raitiovaunuliikennettä yhtenä melulähteenä. Siten jää epäselväksi, miten raitiotieliikenteen aiheuttama melu on otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Kaavan meluselvitystä tulee täydentää raitiotieliikenteen osalta tai vähintään kaavaselostukseen tulee lisätä tiedot siitä, kuinka raitiotieliikenteen melu on vaikuttanut asemakaavassa esitettyyn meluntorjuntaan. Lisäksi tulee mainita, miten on otettu huomioon raitioliikenteen erityispiirteet, muun muassa vaihdekolina ja enimmäisäänitasot.

Meluselvityksen mukaan Ilmalankadun ja Radiokadun varren rakennusten kulmauksissa sekä osalla Kuuluttajankadun puoleisesta julkisivusta on tarve lasittaa parvekkeet melun torjumiseksi. Kaavamääräyksiä tulee tältä osin päivittää.

Kaavaselostuksessa on todettu, että runkomelua on suositeltavaa varautua torjumaan kaikissa Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa käyttämällä kadun pintarakenteen ja rakennuksen sokkelin väliin sijoittuvaa pystysuoraa eristystä. Lisäksi selostuksessa on todettu, että raitiotie tulee suunnitella ja tarvittaessa eristää siten, ettei Radiokadun varteen sijoittuviin asuinrakennuksiin aiheudu kalliopinnan kautta häiritsevää runkomelua. Ympäristölautakunta katsoo, että kaavamääräyksiin tulee lisätä määräys, jonka mukaan rakennukset tulee suunnitella siten, että asuntoihin ei aiheudu runkomelua.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen@hel.fi

Rakennusvirasto 16.3.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1195-00/15, Pöllölaakso, 30.3.2015 mennessä.

Suunnittelualue sijaitsee Ilmalassa Länsi-Pasilan pohjoisosassa. Alue rajoittuu pohjoisessa Ilmalankatuun, idässä Radiokatuun, etelässä pääasiassa Kuuluttajankatuun. Pieni osa etelässä rajautuu Keskuspuistoon. Lännessä suunnittelualue rajautuu rakennetuille asuntotonteille. Suunnittelualueella toimii tällä hetkellä MTV3.

Nykyiset toimitilarakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja 600−900 asukkaalle. Kaavatyön aikana selvitetään, voidaanko toimitilarakentamista sijoittaa Radiokadun varteen. Alueen asukasmäärän lisääntyessä päiväkodin sijoittumista alueelle tutkitaan. Rakentamista ei tulla ulottamaan Keskuspuiston alueelle.

Suunnittelun lähtökohtana tulee olla muutosalueen tukeutuminen nykyiseen olemassa olevaan ja kattavaan katuverkostoon, jota on myös viime aikoina rakennettu ja uudistettu.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lisätietojen antajat toimivat rakennusviraston edustajina tässä hankkeessa.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri@hel.fi
Close

This decision was published on 28.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Linden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.