Vartiokylän (45.ko) asemakaavan muutos nro 12435, Linnavuorenpuiston siirtolapuutarha-alue

HEL 2016-000206
More recent handlings
Case 2. / 217 §

V 10.4.2019, Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutos (nro 12435)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) lähivirkistysalueen ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen 28.2.2017 päivätyn ja 29.5.2018 muutetun piirustuksen numero 12435 mukaisena ja asemakaava selostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja rakenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen reunaan. Siirtolapuutarha muodostaa mittakaavaltaan ja kasvillisuudeltaan virkistysalueelle luontevan reunan. Palstat on ryhmitelty siten, että ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoituslaitteiden ketjun ja nykyisen polkuverkoston muodostama kulttuuriympäristö säilyy. Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhaan ohjataan Linnanherrankujan kautta ja pysäköinti on keskitetty siirtolapuutarhan reunaan kadun päässä olevalle pysäköintialueelle.

Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa, yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m²:n kokoiselle palstalle on mahdollisuus rakentaa rakennusvalvontaviranomaisen alueelle hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustusten mukainen siirtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m² kokoisesta asunto- ja varastomoduulista. Mökkien kerrosala on yhteensä 2 175 k-m² ja yhteistilan 200 k-m². Alueen tehokkuus on e=0,1.

Close

Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa virkistysaluetta, jossa on avoimena tai puoliavoimena säilytettävä kulttuurihistoriallisesti arvokas alueen osa (sa), muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännealue (sm) ja toteutumaton viljelypalsta-alue. Alue on kumpuilevaa kulttuurimaisemaa, jota reunustavat lehtipuuvyöhykkeet ja Mellunkylän puro. Luoteessa alue rajautuu Itäväylään ja teollisuusalueisiin, etelässä Vartiovuoreen, rivitalojen korttelialueeseen ja Borgsin tilaan.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 2012.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 24.3.−24.4.2017.

Kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa (alv 0). Siirtolapuutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee hulevesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköintipaikan toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen kustannukset eivät muilta osin sisälly kustannusarvioon. Kaavaratkaisun toteuttamisen myötä kaupunki saa tuloja siirtolapuutarhapalstojen maavuokrasta.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin kaksi muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Linnavuorenpuiston toteutussuunnitteluun, pulkkamäen käyttömahdollisuuksiin ja latuverkon katkeamattomuuteen sekä muihin puisto- ja virkistysalueen toteutussuunnitteluun kohdistuviin toiveisiin. Lisäksi muistutuksessa vaadittiin siirtolapuutarha-alueella sijaitsevan huoltorakennuksen avaamista yleiseen puistoon ja sen käyttöä avoimena kahvilana asukkaille.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Gasum Oy:n ja kaupunginmuseon lausunnot.

HSY totesi lausunnossaan, että asemakaavan muutosehdotus edellyttää avo-ojan putkitusta noin 50 metrin matkalta. Putkituksen linjaus tulee tarkastaa jatkosuunnittelun yhteydessä.

ELY-keskus totesi lausunnossaan, että kaava-alueen eteläisen osan rakentamisessa tulee maatäyttöjen kohdalla varmistua pohjamaan riittävästä kantavuudesta ja stabiliteetista. Lisäksi on varmistettava, että mökkien sisätilat ovat melutason ohjearvojen mukaisia.

Helsingin kaupunginmuseo totesi lausunnossaan, että kaupunginmuseo, Museovirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat toimineet yhteistyössä puolustusaseman ja siirtolapuutarhan alueiden yhteensovittamiseksi. Asemakaavan sm -rajaus ja kaavamääräys ovat neuvottelujen mukaisia.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on koottu myös Tehdyt muutokset -liitteeseen. Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lopuksi

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen mukainen lukuun ottamatta lautakunnan vastaehdotuksesta tekemää lisäystä.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 05.06.2018 § 301

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 28.2.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) lähivirkistysaluetta ja 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysaluetta.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jatkosuunnittelussa arvokkaan niityn suojelullinen asema pyritään turvaamaan ehkäisemällä haittavaikutuksia esimerkiksi rajaamalla keto riukuaidalla.

Jaa-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 7
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Mikko Särelä

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 7-6.

29.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen@hel.fi

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas@hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska@hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.04.2018 § 17

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12435 pohjakartan kaupunginosassa 45 Vartiokylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12435
Kaupunginosa: 45 Vartiokylä
Kartoituksen työnumero: 30/2016
Pohjakartta valmistunut: 7.7.2016
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Pelastuslautakunta 02.05.2017 § 45

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartioharjun Linnavuorenpuiston asemakaavaehdotuksesta nro 12435:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala@hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 25.04.2017 § 153

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Mellunkylään Linnavuorenpuiston länsireunan avoimelle rinteelle. Paikka rajoittuu teollisuusalueen reunaan. Puutarhapalstojen määrä on todellisuudessa 70 - 85 kpl koon ollessa noin 200 m2. Palstalle saa rakentaa pienen siirtolapuutarhamökin.

Paikka soveltuu hyvin modernille siirtolapuutarhalle. On hyvä, että kaavamuutoksessa on huomioitu ja merkitty säilytettäväksi alueen ominaispiirteet, kulttuurimaisema ja avoimet näkymät. Alueen arvokas kasvillisuuskohde eli Linnavuorenpuiston kukkaniitty ja suojeltu, I maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet säilyvät.

Tutkimuksen mukaan alueen maaperä ei ole pilaantunutta. Niissä havaittiin vähäinen määrä pienikokoisia jätejakeita (lasi, tiili, posliini), joiden ei arvioida aiheuttavan vaaraa ympäristölle, mutta pintamaata käsitellessä tulee huomioida lasinsirujen vaarallisuus. Hankkeeseen ryhtyvä on kuitenkin varauduttava massojen vaihtoon ja näin ollen arvioituja suurempiin perustamiskustannuksiin.

Kaavamuutos, kuten myös voimassa oleva kaava, mahdollistavat pohjois-eteläsuuntaisen pääulkoilureitin toteuttamisen. Tämän reittiosuuden ja Itäväylän alikulun rakentamisen jälkeen Vartiokylän ja Mellunmäen virkistysreitistö muodostaa yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden Kontulasta Vartiokylänlahdelle ja Mustavuoreen. Asemakaavassa pääreitti nimeltään Varjakantaival on linjattu siten, että niitty säilyy mahdollisimman yhtenäisenä samalla kanavoiden kulun niityn länsireunaan.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia kevyen liikenteen yhteyksien toteuttamisesta noin 70 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamishankkeeseen kuuluvia kustannuksia tulee hulevesijärjestelmän muutoksista noin 30 000 euroa sekä pysäköintialueen toteuttamisesta noin 150 000 euroa. Siirtolapuutarhan toteuttamisen kustannukset eivät muilta osin sisälly kustannusarvioon, sillä kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat toteutetaan yksityisellä rahoituksella.

Esittelijä
va. kaupunginarkkitehti
Sonja Liljeblad
Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu@hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 128

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen@hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 20.4.2017

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Linnavuorenpuiston siirtolapuutarha-alueen asemakaavan muutoksesta Vartiokylän (45. ko) ja Mellunkylän (47. ko) kaupunginosissa. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja rakenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Asemakaava mahdollistaa siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen reunaan ja itään aukeavalle rinteelle sekä laakson säilymisen yleisessä virkistyskäytössä. Palstat on ryhmitelty siten, että kulttuuriympäristö, 1. maailmansodan linnoituslaitteiden ketju ja nykyinen polkuverkosto säilyvät. Ajoneuvoliikenne siirtolapuutarhalle ohjataan Linnanherrankujan kautta ja pysäköinti on keskitetty kadun päässä olevalle pysäköintialueelle siirtolapuutarhan reunaan.

Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa, yhteisrakennus ja 54 autopaikkaa. Noin 200 m2:n kokoiselle palstalle on mahdollisuus rakentaa Helsingin rakennusvalvontaviraston alueelle hyväksymien rakennustapaohjeiden ja tyyppipiirustuksien mukainen siirtolapuutarhamökki. Mökki koostuu kahdesta, yhteensä 25 m2 kokoisesta asunto- ja varastomoduulista. Mökkien rakentaminen muuttaa avointa maisemaa merkittävällä tavalla.

Asemakaava-alueen eteläosan länsipuolella sijaitsee muinaismuistolain (295/1963) suojaama ensimmäisen maailmansodan aikainen puolustusasema tukikohta V:9 (Vartioharju), jonka Museoviraston muinaisjäännösrekisteri numero on 1000011292. Sen rakennusajankohta on 1915-1918. Kohde sijaitsee nykyisin tiheästä puustosta raivatun tasaisen alueen itäreunalla. Asemista maasto alkaa laskeutua jyrkemmin aseman torjuntasuuntaan itään päin. Kohteessa on pohjois-etelä – suunnassa yhdeksän betonista konekivääri- tai tähystysasemaa. Niiden välillä on ollut yhdyshauta, joka on täytetty. Katetut rakenteet on räjäytetty.

Voimassa olevassa vuoden 2012 asemakaavassa nro 12008 puolustusasema on suojeltu sm-merkinnällä varustetulla kapealla vyöhykkeellä, joka käsittää maastossa näkyvät tuliasemat, niiden välissä olevat peitetyt yhdyshaudat ja niiden ympärille varatun suojavyöhykkeen.

Asemakaavamuutostyön aikana kaupunkisuunnitteluvirasto, kaupunginmuseo ja Museovirasto ovat tehneet tiivistä yhteistyötä puolustusaseman ja siirtolapuutarhan alueiden yhteensovittamiseksi. Siirtolapuutarha-alue tulee asemakaavamuutoksessa aivan kiinni sm-alueeseen ja sm-alue pienenee sen vuoksi eteläpuoliskossaan itäpuolelta. Puolustusaseman länsipuolelle jää leveä lähivirkistysalue, jonka läpi varataan jalankululle alue. Sm-alueen rajaa siirretään hiukan lännemmäksi vastaamaan paremmin todellista tilannetta. Kaikki tulipesäkkeet ja taisteluhaudat jäävät sm-alueelle ja niiden välillä säilyy näköyhteys. Puolustusasema menettää kuitenkin näkymät torjuntasuuntaansa ja täten sen kokonaismerkitys heikkenee. Asemakaavan sm-rajaus ja kaavamääräys ovat neuvottelujen mukainen.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 9.2.2016

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2017 § 113

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

  • asettaa 28.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12435 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos  koskee Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju)lähivirkistysaluetta ja 47.kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) lähivirkistysaluetta.
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja kannanottoihin / antaa päätöksen perusteluista ilmenevän vastineen esitettyyn mielipiteeseen.  Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä  kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuilla: kohdassa Päätöksenteko
  • että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
  • valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • asemakaavan muutosehdotuksen  nro 12435 hyväksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

07.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen@hel.fi

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas@hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska@hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37248

peik.salonen@hel.fi

Kati Immonen, insinööri, pilaantunut maaperä ja pohjavesi , puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37217

sakari.mentu@hel.fi

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37403

juha-pekka.turunen@hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1231-00/16 (Vartiokylän (45.ko) asemakaavan muutos, Linnavuoren siirtolapuutarha-alue) 4.3.2016 mennessä.

Uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston länsireunaan, alueelle, joka rajautuu pohjoisessa Linnanherrankuja - Linnanpajantien välille ja etelässä Tankovainiontiehen. Palstojen määrä olisi 70 - 85 ja koko noin 200 m2. Puistokäytävä linjataan siirtolapuutarhan reunaa mukaillen Vartiokylänlahden ja Itäväylän välille.

Rakennusvirasto pitää uudenlaisen siirtolapuutarhan perustamista Linnavuorenpuistoon hyvänä ideana. On hyvä asia, että rakennusviraston hallinnassa oleva arvoniitty on merkitty säilytettäväksi. Jatkosuunnittelussa on alueelle tehtävä kattava pohjatutkimus. Hyötypuutarhan perustaminen alueelle vaatii kohtuullisen suuria investointeja, koska on varauduttava mahdollisiin pilaantuneiden maiden poistoihin ja näin ollen merkittäviin massanvaihtokustannuksiin.

Asemakaavatyön edetessä on sovittava siirtolapuutarhan rakentamisen kustannusvastuista eri osapuolten kesken. Asemakaavan muutoksesta syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden rakentamisesta käytäväverkostoineen ja paikoitusalueineen sekä alueen liittämisestä kunnallistekniseen verkostoon.

Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat palstoineen, kuten tämä alue, on toteutettava yksityisellä rahoituksella.

Palstojen viljelytoiminta ei saa heikentää Mellunkylänpuron veden laatua.

Rakennusvirasto toivoo, että jatkosuunnittelu tuo tullessaan selkeän ja toimivan siirtolapuutarhakonseptin, jossa osapuolten vastuualueet ja yleiset tavoitteet käyvät selkeästi ilmi.

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu@hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi

Nimistötoimikunta 27.01.2016 § 4

Nimistötoimikunta keskusteli Vartiokylän kaupunginosassa Vartioharjun osa-alueella Linnavuorenpuistossa sijaitsevan siirtolapuutarhan nimeämisestä.

Nimistötoimikunta päätti esittää siirtolapuutarhalle nimeä

Vartioharjun siirtolapuutarha–Botbyåsens koloniträdgård
(siirtolapuutarha)
Perustelu: Vartioharjun osa-alueen mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta esittää, että Itäväylän pohjoispuolelta Varjakanpuistoa ja Vartiokylänlahtea kohti kulkevan jalankulku- ja pyöräily-yhteyden nimeä Varjakantaival–Väringsskedet jatketaan siirtolapuutarhan alueella tällä hetkellä nimettömän yhteyden nimenä.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 30.04.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi