Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 EU:n rahoittamalle 6Aika strategian hankkeelle ”SOHJOA”

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2016-005209
More recent handlings
§ 40

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 EU:n rahoittamalle 6Aika strategian hankkeelle ”SOHJOA”

Elinkeinojohtaja

Päätös

Vs. elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 22.1.2018 §:ssä 24 (HEL 2017–013280) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää vuodelle 2018 kaupunginkanslian elinkeino-osaston kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikölle yhteensä 6 442 euroa käytettäväksi hankkeen ”SOHJOA” kuntaosuuden maksamiseksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle 3 842 euroa (projektinumero 10980010040401) sekä Forum Virium Helsinki Oy:lle 2 600 euroa (projektinumero 10980010040402).

Päätöksen perustelut

SOHJOA – Autonominen Last mile –liikenteen fyysinen ja virtuaalinen innovaatioalusta urbaanissa ympäristössä -hankkeen hankehakemuksen on rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja hyväksynyt 25.5.2016 § 37 (HEL 2016–005209) ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 21.9.2016 projekti-koodilla A72169. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

SOHJOA –hanke toteuttaa 6Aika strategian painopisteen Avoimet Innovaatioalustat kärkihankkeen tavoitteita. Helsingin osuus kuntarahoituksesta Metropolia Ammattikorkeakoululle on enintään 42 853 euroa ja Forum Virium Helsinki Oy:lle enintään 13 000 euroa projektin keston (2016–2018) ajalta. Määrärahapäätökset maksettavasta kuntaosuudesta tehdään kalenterivuosittain. Maksupyynnön liitteenä tulee olla selvitys toteutuneista kuluista ja viitteenä tulee käyttää hankkeen nimeä ja yllä mainittua projektinumeroa. Hankkeen tulee noudattaa rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Elinkeinojohtajan päätös on sidottu projektin Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 08.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 09 310 36571

mirja.eklund@hel.fi

Decisionmaker

Santtu Von Bruun
vs. elinkeinojohtaja
Kimmo Heinonen
elinkeinoasiamies