Helsingin kaupungin osallistuminen ROBUST-hankkeeseen

HEL 2016-009672
More recent handlings
§ 49

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle ”ROBUST”hankkeelle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkitietoyksikölle enintään 40 000 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”ROBUST” (projektinumero 1098037) kustannusten maksamiseen. Hankkeelle myönnetty EU-tuki kattaa kustannukset kokonaisuudessaan.

Päätöksen perustelut

ROBUST-hankkeen tavoitteena on analysoida ja tutkia erilaisia eurooppalaisia maaseutu-kaupunki-yhteistyön käytänteitä, mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkimuksia tehdään myös ns. cross-border-alueilla (esim. Helsinki-Tallinna -kaksoiskaupungin alueella). Hankkeen tuloksena syntyy hyvien käytänteiden kuvauksia, ratkaisuja haasteellisiin yhteistyötilanteisiin, politiikkasuosituksia ja hallintomalleja. Strategiaosaston kaupunkitietoyksikkö vastaa hankkeen raportoinnista. Hanke toteutetaan vuosien 2017–2021 aikana. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on hyväksynyt hankehakemuksen 22.9.2016 § 44 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan Komission rahoittamasta Horizon 2020 -ohjelmasta.

Hankeen vastuutahona toimii Wageningenin yliopisto Hollannista. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin kuusi miljoonaa euroa, josta Helsingin osahankkeen budjetti on 248 375 euroa ja EU-tuen osuus on 100 prosenttia. Helsingin osahankkeen menot vuodelle 2021 ovat arvion mukaan noin 40 000 euroa. Menoille saadaan 100 prosentin tuki. Koska osa hankkeen tuista on maksettu etukäteen Helsingille ja koska menot vuonna 2021 mahdollisesti jäävät pienemmiksi alkuperäiseen budjettiin verrattuna, liikaa maksettuja tukia joudutaan mahdollisesti palauttamaan rahoittajalle vuoden 2021 aikana.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098037 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ja konsortiosopimuksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 08.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. ROBUST hankehakemus
2. Hankkeen budjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.