Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2016-012011
More recent handlings
Case 22. / 408 §

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi. Toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Päätösehdotuksen loppuun lisätään lause:

"Samalla kaupunginhallitus painottaa, että kaikkien alueiden osalta liikenneinvestoinnit on tärkeää ajoittaa yhteen asuntorankentamisen kanssa."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 12
Jasmin Hamid, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo

Tyhjä: 1
Maria Ohisalo

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 2 (1 tyhjä).

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Päätösesityksen kappaleen yksi(1) loppuun lisätään lause: "Samalla kaupunginhallitus painottaa, että kaikkien alueiden osalta liikenneinvestoinnit on tärkeää ajoittaa yhteen asuntorankentamisen kanssa."

Member Political group
Hamid, Jasmin No council group
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi No council group
Pakarinen, Pia No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sevander, Tomi No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Close
Member Political group
Arhinmäki, Paavo No council group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 6 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 2 0 1 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelma on kaupunginvaltuustossa 26.10.2016 hyväksytyn yleiskaavan jatkosuunnittelua ajoittava ohjelma. Yleiskaavan toteuttamisohjelman pohjana on kaupunkistrategia 2017–2021 Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkistrategian keskeisimmäksi tehtäväksi on nostettu kestävän kasvun turvaaminen. Uusi yleiskaava osoittaa alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin tavoitetilan ja muodostaa osaltaan perustan toimivan kaupungin kehittämiselle kaupunkistrategian mukaisesti.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma on laadittu helpottamaan asemakaavoituksen ja ennakoivaa suunnittelun ohjelmointia. Ohjelmassa aikataulutetaan asemakaavoitusta ja liikenteen suunnittelua siten, että kaupungin asemakaavoitukselle asetetut määrälliset tavoitteet ja liikenteen kehittämiselle asetetut tavoitteet voidaan tulevaisuudessa toteuttaa. Kaupunkistrategian mukaan Helsinki huolehtii asuntotuotannon edellytyksistä kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävän määrän tontteja.

Toteuttamisohjelma ensimmäinen aikajakso esittää, mitä merkittäviä aluekokonaisuuksia asemakaavoitetaan seuraavien n. 15 vuoden aikana. Lisäksi on arvioitu keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelun tavoitetilat.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 5.2.2018 nro 18/00049/5 yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi-merkintöjen osalta. Hallinto-oikeus kumosi kaupunkibulevardi-merkintöihin edellä mainittujen väylien varrelle rajautuvat C2-, A1-, A2- ja A3-kaavamerkinnät bulevardien molemmilta puolilta yhden pikselin eli 100 metrin levyiseltä alueelta. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Keskuspuistoon, Keskuspuiston länsireunaan ja Hämeenlinnanväylän itäpuolelle osoitettujen C2-merkintöjen osalta. Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Melkin ja Itä-Villingin saarien osalta sekä Ilmalan varikkoalueen itäpuolelle Hakamäentien, Veturitien, pääradan ja Käpylän aseman väliin osoitetun C2-merkinnän osalta. Hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Teknos Oy:n tehdasalueen kaavamerkinnän osalta sekä Teknos Oy:n tehdasaluetta ympäröivän C1-alueen kaavamerkinnän pohjoisessa junarataan, lännessä Takkakujaan ja idässä Pitäjänmäentiehen rajoittuvilta osin.

Helsingin kaupunki on hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen siltä osin kuin hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston asiassa antaman päätöksen. Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen ja muun painavan syyn vuoksi. Kaupunki katsoo, että hallinto-oikeus on tulkinnut maakuntakaavan ohjausvaikutusta liian tiukasti. Lisäksi maakuntakaavan ohjausvaikutus on vanhentunut, erityisesti moottoriväyliä koskevat määräykset ovat vanhentuneita perusteiden osalta. Seudun voimakkaan kehityksen vuoksi liikennejärjestelyjä on tarkasteltava Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015:n (HLJ 2015) perustella. HLJ 2015 tukee maakuntakaavan mukaisten moottoriväylien muuttamista kaupunkibulevardeiksi. Kaupunkibulevardien osalta on esitetty riittävät selvitykset, jotka osoittavat, että kaupunkibulevardit ja liikenteen kehittämistä koskevat järjestelyt yhdessä turvaavat riittävän häiriöttömän liikenteen. Perusteet kaupunkibulevardeihin ovat olemassa, kuten myös perusteet poiketa maakuntakaavasta.

Yleiskaavassa osoitettujen maankäytön muutosalueiden suunnittelua tulee edistää ja varmistaa ennakoivasti asemakaavoituksen edellytykset. Hallinto-oikeuden kumoamat osat yleiskaavasta eivät ole toteuttamissuunnitelman aikataulutuksen ensimmäisen vaiheen asioita. Yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittäminen on suunniteltu rytmittymään aikataulullisesti valtuustokausien ja kaupunkistrategian aikatauluun ja sitä päivitetään nelivuotiskausittain. Siinä vaiheessa kun toteuttamisohjelmaa päivitetään seuraavan kerran on oletettavaa, että kaava on lainvoimainen. Toteuttamisohjelmaa päivitetään kaupunkistrategian laatimisen yhteydessä mahdollistamaan kaupungin pidemmän aikavälin kehitys.

Tasapainoisen kaupunkirakenteen varmistamiseksi tulee yleiskaavan toteuttamisessa huomioida kaupunkistrategiassa hyväksytty tahtotila segregaation ehkäisemisestä sekä kaupunginosien tasavertaisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistamisessa. Kaupungin mahdollisuudet puuttua alueelliseen eriytymiskehitykseen maankäytön kehittämisen ja asuntopolitiikan keinon tulee huomioida jatkovalmistelussa.

Jatkotyöskentelyssä tulee tarkastella tarkemmin myös merellisiä investointikohteita, logistisia yhteyksiä satamiin ja bulevardien houkuttelevuutta toimitila-alueina.

Liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy vahvasti maankäyttöön. Kaupunkistrategian mukaan Helsingissä suunnitellaan liikenneinvestoinnit ja maankäyttö aina yhdessä. Toteuttamisohjelma mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämistarpeiden ennakoinnin. Kaupunkistrategian mukaan liikenneinvestoinneilla huolehditaan koko liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kestävien liikennemuotojen kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Samalla huolehditaan kaikkien liikennemuotojen kehittämisestä ja elinkeinoelämän edellyttämän liikenteen kilpailukyky turvataan.

Kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi, että yleiskaavan toteuttamisen suunnittelu aloitetaan Vihdintien bulevardista. Alueen pikaratikan suunnittelu etenee päätösvaiheeseen valtuustokauden aikana. Tuusulanväylän bulevardin suunnittelua viedään eteenpäin. Malmin pikaratikan toteuttamisen edellytykset selvitetään. Keskustan raitiotieverkko ja Kalasataman raitiotiesuunnitelman toteutus etenee. Helsinkiin rakentuvien uusien aluekokonaisuuksien ohella tehostetaan täydennysrakentamista.

Kaupunkistrategian mukaan investointeja ohjaa kannattavuus ja oikea-aikaisuus. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa esitettyjen hankkeiden suunnittelun aikataulutus tulee täsmentymään suunnittelutiedon lisääntyessä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman rakentamismahdollisuudet sijoittuvat merkittäviltä osin kaupungin 10-vuotisen investointiohjelmakauden jälkeiselle ajalle. Niiltä osin kuin ne sijoittuvat 10-vuotisen investointiohjelman kaudelle, ne tuovat investointitarpeita näkyviksi. Muilta osin toteuttamisohjelma luo edellytyksiä pidemmän aikavälin investointitarpeiden arvioimiseksi.

Toteuttamisohjelman tuottaman tiedon avulla on mahdollista yhteistyössä rytmittää 10-vuotiskauden rakennustuotannon edellyttämää asemakaavoitusta siten, että kaupungin tavoitteiden kannalta edullisimpien alueiden suunnittelu voidaan priorisoida.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman tietopohjana on suunnittelu- ja selvitystöitä, joita taustoittavat Liite 1:ssä esitetyt aluekokonaisuudet ja arviointinäkökulmat. Valmisteluun liittyen on laadittu raitioteiden toteutettavuusselvitys sekä kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen ilmanlaatuselvitys. Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmää on arvioitu omana erillisenä työnään.

Jotta suunnittelun vaiheistus on voitu laatia, on yleiskaavan aluevarauksien toteuttamisen taloudellisia vaikutuksia arvoitu. Tällä mahdollistetaan kohteiden suunnittelun priorisointia kaupungin tavoitteiden kannalta kokonaistaloudellisesti. Lisäksi on arvioitu sosioekonomisesti tasapainoisen kaupunkirakenteen kehittämisen edellytyksiä. Kattava paikkatietodata mahdollistaa yleiskaavan tietoaineistojen hyödyntämisen kaupungin eri toimijoiden tarpeisiin.

Kokouksessa on läsnä asiaa esittelemässä yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen.

Close

Kaupunginhallitus 28.05.2018 § 370

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kansliapäällikön 14. esityksen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavana oli yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017 § 266

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • että yleiskaavan toteuttamisohjelma hyväksytään Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi kuitenkin niin, että Rastilan nykyisen leirintäalueen alueen toteuttaminen siirretään toteuttamisohjelman II-vaiheeseen.
  • että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Malmin pikaratikka Viiman aikaistamista priorisoidaan 1. vaiheen aikataulutuksessa.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan tarvittavilta osin vuosittain kaupunkiympäristön toimialan toiminnan suunnittelun yhteydessä.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päätti

- että tiederatikan ensimmäisen vaiheen toteuttamista välille Viikki-Meilahti tutkitaan siinä vaiheessa, kun Malmin ja Kalasataman raitiotiet ovat valmistuneet.

- että toteuttamisohjelman ensimmäisen vaiheen täydennysrakentamisen painopisteiden joukossa suunnitellaan myös täydennysrakentamista kantakaupungin alueella.

- että yleiskaavan ensimmäisen vaiheen jatkosuunnitteluun liittyen tehdään tarvittavat luontoinventoinnit ja turvataan arvokkaat luontokohteet. Jatkosuunnittelussa luodaan edellytykset sille, että virkistys- ja viherverkoston investoinnit voidaan toteuttaa samassa yhteydessä muun kaupunkirakenteen toteuttamisen kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle yleiskaavan toteuttamisohjelman hyväksymistä Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi kuitenkin niin, että Rastilan nykyisen leirintäalueen alueen toteuttaminen siirretään toteuttamisohjelman II-vaiheeseen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää

- että tiederatikan ensimmäisen vaiheen toteuttamista välille Viikki-Meilahti tutkitaan siinä vaiheessa, kun Malmin ja Kalasataman raitiotiet ovat valmistuneet.

- että toteuttamisohjelman ensimmäisen vaiheen täydennysrakentamisen painopisteiden joukossa suunnitellaan myös täydennysrakentamista kantakaupungin alueella.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Samalla kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Malmin pikaratikka Viiman aikaistamista priorisoidaan 1. vaiheen aikataulutuksessa.

Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Mai Kivelä: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Samalla kaupunkiympäristölautakunta huomauttaa, että kaikkien alueiden osalta liikenneinvestoinnit on tärkeä ajoittaa yhdessä asuntorakentamisen kanssa.

Kannattaja: Silvia Modig

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle toteuttamisohjelman hyväksymistä Helsingin uuden yleiskaavan mukaisen maankäytön jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi kuitenkin niin, että Tuusulanväylän bulevardisointi toteutetaan vasta, kun kokemukset Vihdintien bulevardisoinnin toteutumisesta on analysoitu ja voitu hyödyntää suunnittelussa.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää

- että yleiskaavan ensimmäisen vaiheen jatkosuunnitteluun liittyen tehdään tarvittavat luontoinventoinnit ja turvataan arvokkaat luontokohteet. Jatkosuunnittelussa luodaan edellytykset sille, että virkistys- ja viherverkoston investoinnit voidaan toteuttaa samassa yhteydessä muun kaupunkirakenteen toteuttamisen kanssa.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:
Malmin lentokentän asuntorakentaminen siirretään aikaisintaan vaiheeseen 2.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Atte Kaleva, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mai Kivelän vastaehdotuksen äänin 4 - 9.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 3.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mai Kivelän vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Kaisa Hernberg, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 4
Eveliina Heinäluoma, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig

Tyhjä: 1
Tuomas Rantanen

Poissa: 0

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 4 (1 tyhjä).

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Anni Sinnemäen, Mai Kivelän ja Jape Lovénin vastaehdotusten mukaan muutetun ehdotuksen.

28.11.2017 Pöydälle

25.04.2017 Pöydälle

13.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen@hel.fi

Christina Suomi, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37321

christina.suomi@hel.fi

Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson@hel.fi

Heikki Salmikivi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi@hel.fi

Mikko Jääskeläinen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37449

mikko.jaaskelainen@hel.fi

Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola@hel.fi

Anton Silvo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37489

anton.silvo@hel.fi

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm@hel.fi

Heikki Hälvä, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.05.2017 § 219

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet yhtenä vaihtoehtona.

Lautakunta korosti,

  • että painopisteet määritetään valtuuston strategiatyön pohjalta.
  • että kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.
Käsittely

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Lisäksi lautakunta korostaa, että kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa jatkosuunnittelussa huomioon.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Loukoilan tekemän ja puheenjohtaja Rautavan kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä tiedoksi uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet yhtenä vaihtoehtona. Lautakunta korostaa, että painopisteet määritetään valtuuston strategiatyön pohjalta.

Kannattaja: Jape Lovén

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtaja Rautavan tekemän ja jäsen Lovénin kannattaman vastaehdotuksen.

25.04.2017 Pöydälle

13.12.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.11.2016 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi@hel.fi
Close

This decision was published on 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi