Asemakaavan muutos, nro 12530, Uutela, Hallkullanniemi ja Nuottasaari

HEL 2016-014035
More recent handlings
Case 2. / 556 §

V 7.9.2022, Vuosaaren Uutelan Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12530)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleiden 54520 ja 54521 ja retkeily-, ulkoilu-, katu- ja vesialueiden asemakaavan sekä 54. kaupunginosan (Vuosaari) retkeily-, ulkoilu-, palstaviljely-, ja katu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 8.6.2021 päivätyn ja 23.9.2021 ja 15.3.2022 muutetun piirustuksen nro 12530 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Lisätään kappaleeksi 26 seuraava: Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yhteydessä edellyttämään, että kaavan täytäntöönpanossa varmistetaan, ettei Uutelan alueen autoliikenne kasva merkittävästi nykyisestä.

Kannattaja: Minja Koskela

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Jussi Halla-aho

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Anniina Iskanius, Kasper Kivistö, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus hyväksyi Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 14-1.

Jussi Halla-aho jätti päätöksestä eriävän mielipiteen seuraavilla perusteluilla: Päätös olisi tullut hyväksyä pohjaesityksen mukaisena.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Esityksen mukaan

Noes: Lisätään kappaleeksi 26 seuraava: Kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yhteydessä edellyttämään, että kaavan täytäntöönpanossa varmistetaan, ettei Uutelan alueen autoliikenne kasva merkittävästi nykyisestä.

Member Political group
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivistö, Kasper Vihreä valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Pulkkinen, Suvi Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 5 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 4 0 0
Close

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleiden 54520 ja 54521 ja retkeily-, ulkoilu-, katu- ja vesialueiden asemakaavan sekä 54. kaupunginosan (Vuosaari) retkeily-, ulkoilu-, palstaviljely-, ja katu- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen 8.6.2021 päivätyn ja 23.9.2021 ja 15.3.2022 muutetun piirustuksen nro 12530 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Hallkullanniemen ja Nuottasaaren aluetta Vuosaaren Uutelassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Uutelan yleisen virkistysalueen laajentamisen uusille ranta-alueille sekä virkistyspalveluiden, laiturin ja polkuverkoston toteuttamisen alueelle. Yhtä asuinkäytössä toimivaa pihapiiriä täydennetään uudella pääkäyttötarkoituksen mukaisella rakennuksella sekä talousrakennuksella. Toisessa aiemmin asuinkäytössä toimineessa pihapiirissä mahdollistetaan yhden talousrakennuksen korvaaminen uudella vastaavalla. Molemmat pihapiirit määritellään palvelu- ja/tai asuinrakennusten korttelialueiksi.

Lisäksi kaavaratkaisu mahdollistaa Hallkullanniemi-nimisen katuyhteyden jatkamisen olemassa olevaa tieuraa pitkin Hallkullaniemeen sekä Uutelan viljelypalsta-alueen eteläpäädyssä olevan pysäköintialueen laajentamisen tarvittaessa. Kaavan mahdollistamat muutokset ovat verrattain pieniä, ja alueen luonne tulee säilymään pääosin ennallaan. Kaavaratkaisu on tehty, jotta aiemmin kaavoittamattoman alueen maankäyttö tulee määriteltyä. Pääosa alueesta saadaan virkistysalueiden ylläpidon piiriin ja avattua kaupunkilaisten käyttöön. Samalla kaavaratkaisu mahdollistaa kaupungin omistamien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten myymisen.

Tavoitteena on, että Uutelan virkistysalue saa monipuolisen laajennuksen, joka on saavutettavissa myös vesitse. Samalla tavoitteena on turvata alueen luontoarvot ja kulttuurihistorialliset arvot. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty sovittamaan yhteen virkistyskäyttö ja rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyttäminen taloudellisesti toteutuskelpoisella tavalla.

Uutta asemakaavoitettua palvelu- ja/tai asuntokerrosalaa on 535 k-m2 ja matkailua ja virkistyskäyttöä palvelevaa kerrosalaa 150 k-m2. Alueen olemassa olevat pihapiirit on rakennettu ennen asemakaavoitusta, joten toteutuva rakentamisen lisäys on yhteensä n. 300 k-m2. Asukasmäärän lisäys on alle kymmenen.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että Vuosaaren virkistyskäytössä olevat merenranta-alueet laajenevat noin 5 ha.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan Hallkullanniemi on virkistys- ja viheraluetta ja Nuottasaari on merellisen virkistyksen ja matkailun aluetta. Molempia alueita koskee määräys: ”Suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa huomioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalveluiden kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston kannalta tärkeät alueet." Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 ei ole merkintöjä kyseisen alueen osalta. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista vahvistamalla merellistä Helsinkiä. Se mahdollistaa rantareittien ja laiturin toteuttamisen sekä luo mahdollisuuksia merelliseen yrittäjyyteen. Kaavassa varataan riittävästi tilaa virkistysalueille ja liikuntaan sekä tarjotaan edellytykset hyvälle kaupunkielämälle ja ihmisten kohtaamiselle.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman 2017–2026 kokouksessaan 28.11.2017.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue liittyy osaksi Uutelan ulkoilupuistoa, joka kuuluu laajempaan Vuosaaren ulkoilupuiston vihersormeen. Uutela on Vuosaaren tärkeimpiä virkistysalueita ja palvelee lähiasukkaiden lisäksi myös kauempaa saapuvien virkistyskohteena. Uutelan alueella on runsaasti arvokkaita ja suojeltavia luontokohteita. Lisäksi alue on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Kaavaratkaisun aiemmin kaavoittamaton alue on ollut viime vuosiin saakka yksityisomistuksessa ja palvellut huvilakulttuuriin pohjaten harvaan rakennettuna asuinympäristönä ja yksityisen lomailun kohteena.

Alueen itä- ja pohjoisosissa on voimassa asemakaava vuodelta 2009. Kaavan mukaan alue on retkeily- ja ulkoilualuetta, katualuetta sekä palstaviljelyaluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen yhtä yksityisomisteista tilaa lukuun ottamatta. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Yksityisomisteinen tila on liitetty kaava-alueeseen hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Viimeiset kaavaratkaisussa virkistys- ja katualueeksi osoitetut alueet on ostettu kaupungille loppuvuonna 2021.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia katu- ja viheralueiden toteuttamisesta ilman arvonlisäveroa n. 0,3 milj. euroa. Kaavan edellytyksenä on ollut kauppa, jossa kaupunki on ostanut kaksi tosiasiallista rantarakennuspaikkaa ja raakamaata maanvaihtona 2,1 milj. euron arvosta vuonna 2013. Lisäksi kaupunki on ostanut viimeisetkin kaavaratkaisun katu- ja virkistysalueet loppuvuonna 2021. Kaupungin maalle kaavoitettavan palvelu- ja/tai asuinrakennusten tontin arvo on noin 0,7 milj. euroa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 23.9.– 22.10.2021.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 7 muistutusta. Muistutuksen jättivät Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy r.y., Vuosaari-Seura yhdessä kahden muun yhteisön kanssa sekä viisi yksityishenkilöä. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat luontoselvitysten riittävyyteen, virkistysreitteihin, infotauluihin, Villa Notsundin käyttötarkoitukseen, lintujen huomioimiseen lasirakenteiden toteutuksessa, alueen nykyiseen käyttöön, vaikutusten arviointiin, Uutelan käyttäjämäärään, kaupungin strategiaan, liikenneratkaisuun, venelaituriin, kaavaehdotuksen yleiskaavan mukaisuuteen, kajakkien rantautumisen maastolle aiheuttamiin haittoihin, luonnonsuojelullisten arvojen merkintöihin, uimapaikan kaavamerkintään, aitaamiseen, geologisiin arvoihin, ympäristön huomioimiseen rakentamisessa sekä vuorovaikutukseen.

Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat Uutelan metsäalueiden kuluneisuuteen, kaupallisiin virkistyspalveluihin, liikenneratkaisuun, vuorovaikutukseen, luonnonsuojelualueisiin ja virkistysreitteihin.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta.

  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Kaupunginmuseon lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat Villa Sandstrandin (lausunnossa Nordstrand) puuttuvaan suojelumerkintään ja HSY:n lausunnon huomautukset vesihuollon toteuttamiseen.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen vuonna 2014 tekemän periaatepäätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Close

Kaupunginhallitus 15.08.2022 § 541

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Minja Koskelan ehdotuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.03.2022 § 154

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 8.6.2021 päivätyn ja 23.9.2021 sekä 15.3.2022 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12530 hyväksymistä. Asemakaava koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) kortteleita 54520 ja 54521, retkeily-, ulkoilu-, katu- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 54. kaupunginosan (Vuosaari) retkeily-, ulkoilu-, palstaviljely-, katu- ja vesialueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Lisäksi varmistetaan, ettei Uutelan alueen autoliikenne kasva merkittävästi nykyisestä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tuukka Linnas. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Sami Kuusela: Lisäksi varmistetaan, ettei Uutelan alueen autoliikenne kasva merkittävästi nykyisestä.

Kannattaja: Eveliina Heinäluoma

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Sami Kuuselan vastaehdotuksen.

08.03.2022 Pöydälle

01.03.2022 Pöydälle

22.06.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

08.06.2021 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tuukka Linnas, tiimipäällikkö (asemakaavoitus), puhelin: 310 37308

tuukka.linnas@hel.fi

Janne Antila, liikenneinsinööri (liikennesuunnittelu), puhelin: 310 20355

janne.antila@hel.fi

Pihla Sillanpää, johtava maisema-arkkitehti (virkistysalueet), puhelin: 31033671

pihla.sillanpaa@hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu@hel.fi

Jani Kuokkanen, maankäyttöinsinööri (maanhankinta), puhelin: 310 71427

jani.kuokkanen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.04.2021 § 18

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12530 pohjakartan kaupunginosassa 54 Vuosaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12530
Kaupunginosa: 54 Vuosaari
Kartoituksen työnumero: 20/2017
Pohjakartta valmistunut: 16.10.2020 uusinta (ensitilaus 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Riina Helander, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31865

riina.helander@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Rakennusvirasto 2.3.2017

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1279-00/17 (Uutelan (54.ko) asemakaava, Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari). Määräaika on 3.3.2017 mennessä.

Hallkullanniemi ja Nuottasaari sijaitsevat Vuosaaren kaupunginosassa Uutelan eteläosassa.

Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari liitetään Uutelan virkistysaluekokonaisuuteen. Nuottasaaren rakennuspaikka siirretään Hallkullanniemeen olemassa olevan huvilan yhteyteen, johon muodostetaan kaksi uutta tonttia asuinrakentamiselle. Suunniteltu rantareitti avaa aiemmin yksityisen alueen merenrannat julkiseen käyttöön. Nuottasaaren pohjoisosaa tutkitaan merelliseen virkistykseen ja matkailuun.

Rakennusvirasto pitää asemakaavaa hyvänä ja kannatettavana, koska uusi virkistysalue muodostaa merkittävän lisän Uutelaan. Alue vaatii kuitenkin kunnostus- ja uudisrakentamistoimenpiteitä ennen kuin se voidaan avata yleisölle virkistyskäyttöön.

Alueelle rakennetaan uusi reitti ja sen linjausta on katsottu maastossa yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa. Samalla suunnitellaan alueelle opastus.

Nuottasaareen johtava siltayhteys on huonossa kunnossa. Se kunnostetaan ja saatetaan turvalliseksi lisäämällä kaiteet.

Alueen toimenpidetarpeet huomioidaan muodostamalla niistä investointihanke käynnissä olevassa Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelmassa. Suunnitelman on tarkoitus valmistua kesällä 2017.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia noin 100 000 euroa.

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu@hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi

Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252

antti.siuruainen@hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.3.2017

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa koskien Vuosaaren Uutelassa sijaitsevan Hallkullanniemen länsiosan ja Nuottasaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Kaupunginmuseo tarkastelee asiaa perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavan.

Asemakaava koskee kaupungille hankittua merenranta-aluetta Hallkullanniemen länsiosassa ja Nuottasaarta. Tavoitteena on mahdollistaa alueen monipuolinen virkistyskäyttö liittämällä Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari Uutelan virkistysaluekokonaisuuteen. Niemeä ja saarta yhdistää jo olemassa oleva silta. Aiemmin yksityisen alueen merenrannat avataan julkiseen käyttöön maastoa mukailevan kapean rantareitin muodossa. Nuottasaaren pohjoisosaa tutkitaan merellisen virkistyksen ja matkailun käyttöön. Hallkullanniemellä sijaitseva Villa Notsund suojellaan ja sen pohjoispuolelle suunnitellaan toista tonttia.

Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi virkistysalueeksi. Uudessa yleiskaavassa (2016) alue on merkitty sekä virkistys- ja viheralueeksi että merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi, joiden suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen. Suunnittelualue on osa maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä Kallahti-Ramsinniemi-Uutela.

Uutelan huvilat ovat osa Itä-Helsingin huvilakulttuuria, joka syntyi Helsingin höyrylaivareittien varrelle 1900-luvun alussa. Nuottasaari on noin kahden ja puolen hehtaarin suuruinen saari Hallkullanniemen lounaispuolella. Saari muodostettiin omaksi tilaksi vuonna 1914 nimeltä Notholmen. Samalla mantereen puolelle muodostettiin tila Notsund. Molemmat tilat omisti pankinjohtaja Georg Estlander. Erilaisten omistajanvaihdosten jälkeen tilat siirtyivät vuonna 2013 Helsingin kaupungille.

Hallkullanniemen länsirannalla sijaitseva puolitoistakerroksinen hirsinen päärakennus Villa Notsund on rakennettu vuonna 1914. Lautaverhoilluissa huvilassa on säteritiilikatto ja pylväiden kannattelema parveke. Rakennuksen merenpuoleisella sivulla sijaitsee tiilipylväiden kannattelema pergola. Piha-alueella on nurmikko- ja kallioperennapuutarha ja terassimaisia puutarhapengerryksiä. Villa Notsundin kokonaisuuteen kuuluu myös autotalli, rantasauna, maakellari sekä kalliolla sijaitseva erillinen kesäasunto terasseineen ja porrasrakennelmineen. Tontin pohjoisosassa, lähempänä tietä sijaitsee vielä erillinen talousrakennus, kenties entinen eläinsuoja, jonka käyttötarkoitusta ja säilyttämisen edellytyksiä tulee tutkia tarkemmin. Villa Notsund edustaa rakennustaiteellisesti arvokasta arkkitehtuuria ja sen puutarhasuunnittelu on korkeatasoista. Kokonaisuuteen liittyy myös maisemallisia arvoja. Tontilta Nuottasaareen johtaa lohkotuista graniittikivistä rakennettu kävelysilta. Nuottasaareen on ollut siltayhteys ilmakuvien perusteella ainakin vuodesta 1943 eteenpäin.

Nuottasaaressa luonnonkauniissa metsäpuutarhamaisessa ympäristössä sijaitseva vuonna 1957 valmistunut atrium-tyyppinen yksikerroksinen kesähuvilarakennus ja siihen liittyvä vaja edustaa eleetöntä mutta laadukasta aikakautensa suunnittelua. Julkisivultaan tummaksi petsattua lautaa oleva rakennus vaikuttaa alkuperäiskuntoiselta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa se on merkitty purkukuntoiseksi, mutta tämän tueksi tulisi esittää rakennuksen kuntokartoitus.

Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari muodostavat merkittävän Uutelan huvilakulttuuria edustavan maisemallisen kokonaisuuden. Suojelumääräyksessä tulee huomioida Villa Notsundin ja Nuottasaaren alue kokonaisuutena. Merkittävä osa alueen arvoista liittyy rakennusten sijoitteluun, ympäröivään puutarhaan ja sen rakenteisiin sekä kokonaisympäristöön mukaan lukien Nuottasaareen johtava silta. Kaupunginmuseo esittää, että Villa Notsundin päärakennuksen ja saunan lisäksi piha-alue merkitään /s -suojelumerkinnällä, jotta huvilatontin ympäristökokonaisuus säilyisi eheänä. Uuden, Villa Notsundin pohjoispuolelle muodostettavan tontin suunnittelun yhteydessä tulee käyttää hyvää harkintaa siten, että ympäristön maisemalliset ja kulttuurihistorialliset arvot on mahdollista säilyttää. Nuottasaaren kesähuvilan säilymisen edellytyksiä tulee tutkia edelleen.

Lisätiedot

Maaret Louhelainen, tutkija, puhelin: +358403347014

maaret.louhelainen@hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.2.2017

Uutelan (54.ko) asemakaava, Halkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari

Kohde sijoittuu kallioiselle kitkamaa-alueelle. Avokallioita esiintyy runsaasti. Geoteknisen osaston tietojen mukaan alueella ei ole tehty aiemmin pohjatutkimuksia. Alue ei sijoitu Vuosaaren tärkeälle pohjavesialueelle.

Lisätiedot

Markku Savolainen, vs. geotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen@hel.fi
Close

This decision was published on 06.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.