Tontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkaminen YIT-Rakennus Oy:lle (Katajanokka, tontti 8189/4)

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2016-014266
More recent handlings
Case 2. / 35 §

Tontin ja maanalaisen tilan varauksen jatkaminen YIT-Rakennus Oy:lle (Katajanokka, tontti 8189/4)

Economic Development Sub-committee

Päätös

A

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) autopaikkojen korttelialueen nro 8189 tontin nro 4 (kiinteistötunnus 91-8-189-4) varausta toimitilahankkeen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

B

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten varatun maanalaisen määräalan varausta 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hakemus

YIT Rakennus Oy pyytää 5.12.2017 päivätyssä hakemuksessa suunnitteluvarauksen jatkamista 31.12.2018 asti hankkeiden suunnittelua varten.

Hakemus on liitteenä 1.

Taustaa

YIT Rakennus Oy (jäljempänä YIT) on kehittänyt Katajanokalle maanalaista pysäköintilaitosta yli kymmenen vuoden ajan. Maanalaiset alueet ovat olleet varattuna YIT:lle kaupungin päätöksin ja kiinteistönomistajien suostumuksin vuodesta 2002 lähtien.

Kaavamuutostilanne

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pysäköintitontin (Kanavakatu 14) asemakaavan
nro 12446 muuttamisen toimitilatontiksi (KL-1) 31.1.2018 § 26. Kaupunginvaltuuston päätöksestä jätetiin kaksi valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle.

Katajanokan maanalaista pysäköintilaitosta koskeva kaavamuutos nro
12333 on tullut voimaan 2.6.2017.

Asemakaavat ovat oheismateriaalissa.

Lopuksi

Hankkeen suunnittelu on edistynyt varausehtojen mukaisesti. Asemakaavavalituksista johtuen varausta on tarkoituksenmukaista jatkaa hakemuksesta poiketen 31.12.2019 asti.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 207

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle varauksen jatkamista YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) autopaikkojen korttelialueen nro 8189 tontin nro 4 (kiinteistötunnus 91-8-189-4) toimitilahankkeen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

(L1108-8)

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Rakennus Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten varatun maanalaisen määräalan varauksen jatkamista 31.12.2019 saakka entisin ehdoin.

(S0108-74)

17.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Kiinteistölautakunta 12.01.2017 § 17

Päätös

A

Kiinteistölautakunta päätti jatkaa varausta YIT Rakennus Oy:lle Helsingin kaupungin 8. kaupunginosan (Katajanokka) autopaikkojen korttelialueen nro 8189 tontin nro 4 (kiinteistötunnus 91-8-189-4) toimitilahankkeen suunnittelua ja sen toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:

1

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

Tontit suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämä asemakaava tai asemakaavan muutos ei tule voimaan tai tontteja ei muutoin saada rakentamiskelpoiseksi varauksen saajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa.

2

Varauksensaajan tulee noudattaa mahdollisia alueellisia rakennustapaohjeita. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus tulee tapahtua yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyö- ja koordinointiryhmien kanssa.

3

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

4

Muutoin noudatetaan entisiä kaupunginhallituksen 17.11.2014 §1215 päättämiä varausehtoja.

(L1108-8)

B

Kiinteistölautakunta päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten varatun maanalaisen määräalan varausta 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varausalue muutetaan koskemaan myös kiinteistön 91-8-189-2 maanalaista tilaa. Tontti on vuokrattu Suomen Elokuvasäätiölle, jonka maanvuokrasopimukseen lisätään tarvittavat ehdot pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Varausalue on siten liitekartan 7 mukainen noin 67 154 m²:n suuruinen alue.

2

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita.

3

Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.

Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

4

Muutoin noudatetaan entisiä kaupunginhallituksen 17.11.2014 §1215 päättämiä varausehtoja.

(S0108-74)

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Close

This decision was published on 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Ask for more info

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, Kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, Johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Attachments

3. Suunnitteluvaraushakemus 2017-12-05

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.