Osallistuminen EU:n Itämeriohjelman rahoitushakuun hankkeella "BEST"

HEL 2017-000199
More recent handlings
§ 46

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”BEST”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille 1 443 505 euroa (projektinumero 1098038) vuodelle 2020 hankkeen ”BEST” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä noin 1 425 242 euroa. Määrärahassa on varauduttu partnerien tukiosuuksien välittämiseen.

Päätöksen perustelut

BEST-hanke keskittyy jätevesien puhdistuksen tehostamiseen ja sen tavoitteena on vähentää sekä ravinteiden että haitta-aineiden aiheuttamaa vesistökuormitusta Itämeren valuma-alueella. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa jätevesien yhteiskäsittelyn nykytilasta Itämeren alueella, kehitetään teollisuuden, viranomaisten ja vesilaitosten käytännön yhteistyötä sekä demonstroidaan ja pilotoidaan teollisuuden jätevesien käsittelyä tehostavia investointeja sekä kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa että teollisuusyrityksissä. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimii kaupungin edustajana hankkeessa. Hanke on käynnistynyt 2017 ja jatkuu vuoteen 2020. Määrärahapäätökset, jossa varaudutaan myös partnerien tukiosuuksien välittämiseen, tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on hyväksynyt Best-hankkeen hakemuksen päätöksellään 16.2.2017 § 12 ja hanke on saanut myönteisen päätöksen Interreg Baltic Sea Region -ohjelman sihteeristöltä 1.6.2017.

Kaupunkiympäristön ympäristöpalvelut toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle sekä välittää rahoittajan hyväksymät ja maksamat tukiosuudet hankkeen muille partnereille.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat 243 505 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 1 200 000 euroa. Tukia on tulossa arviolta yhteensä 1 425 242 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 3,59 M€ kolmen vuoden ajalta. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 552 178 euroa, josta EU-tuen osuus on 414 133 euroa, valtion osuus 95 482 euroa ja omarahoitusosuus 42 565 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098038 ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 27.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö