Osallistuminen Interreg Baltic Sea Region ohjelman rahoitushakuun hankkeessa "BSR SOHJOA"

HEL 2017-002930
More recent handlings
§ 6

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Baltic SOHJOA”

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää Forum Virium Helsinki Oy:lle enintään 31 736 euroa vuodelle 2020 hankkeen ”Baltic SOHJOA” (1098049001) Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuutena.

Päätöksen perustelut

Baltic SOHJOA -hankkeen tavoitteena on laajasti ottaen tukea vahvemmin koko hankealueella tapahtuvaa siirtymää yksityisautoilusta kohti julkisen ja kevyen liikenteen vaihtoehtoja. Hankkeessa toteutetaan kolme pilottia kolmessa osallistuvassa kaupungissa, joissa testataan uusimpia liikkumisen ratkaisuja ja kerätään niistä oppeja jatkokehitystä varten. Forum Virium Helsinki Oy toimii hankkeessa partnerina ja toteuttaa hankkeen Helsingin osiota tiiviissä yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain. Hanke toteutetaan vuosina 2017–2020.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on hyväksynyt Baltic SOHJOA -hankkeen hakemuksen päätöksellään 13.3.2017 § 15 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta 9.10.2017 hankekoodilla #R073.

Forum Virium Helsinki Oy:n toteuttaman Helsingin osahankkeen hyväksytty kustannusarvio on 312 000 euroa, josta EU:n ja valtion (TEM) tuki on yhteensä 270 031 euroa ja Helsingin kaupungin osuus 41 969 euroa. Forum Virium Helsinki Oy:n tulee toimittaa raportti hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ja rahoitusosuuksista Helsingin kaupungin elinkeino-osastolle viimeistään ennen vuoden 2020 maksuerän maksamista. Lisäksi hankkeen loppuraportti tulee toimittaa Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vs. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 24.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Marko Karvinen
vs. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö