Eräiden kirjanpidollisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-004845
More recent handlings
Case 4. / 390 §

V 13.6.2018, Eräiden kirjanpidollisten rahastojen sääntöjen tarkistaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa

  • eräiden kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä 
  • eräiden lahjoitusrahastojen sääntöjen tuottojen ja ylijäämän käsittelyä koskevien 3 § ja 4 § määräykset 1.7.2018 lukien

liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupungilla on 41 kirjanpidollista rahastoa, joista 35 on lahjoitusrahastoa. Rahastojen sääntöihin tehtiin teknisiä muutoksia 17.5.2017 (Kvsto § 240), johtuen kaupungin siirtymisestä uuteen johtamisjärjestelmään 1.6.2017. Muutoksen kohteina olivat mm. päätösvaltuudet, jotka tuli muuttaa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta.

Kaupungin hallintosääntö on myös päivitetty organisaatiouudistuksen takia. Edellinen päivitys on tehty 14.2.2018 (Kvsto § 36). Hallintosääntö sisältää rahastoja käsitteleviä kohtia. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:ään on kirjattu kaupunginhallituksen toimivallasta seuraavasti: "Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan muu toimielin tai viranhaltija päättää, kirjanpidollisten rahastojen varoista myönnettävistä lainoista ja varojen muusta käytöstä."

Tällä päätöksellä poistetaan päällekkäisyyden välttämiseksi rahastojen säännöistä kohdat, jotka sisältyvät kaupungin hallintosääntöön.

Tällä päätöksellä päivitetään lisäksi eräiden lahjoitusrahastojensääntöjen 3 §:n ja 4 §:n viittaukset 31.5.2017 lakanneisiin organisaatioyksiköihin, toimielimiin sekä virkanimikkeisiin.

Vielä tällä päätöksellä korjataan virhe, joka tapahtui 17.5.2017 tehdyssä sääntöpäivityksessä. Tuolloin innovaatiorahaston säännöistä jäi puuttumaan 26.11.2014 tehty lisäys, jossa rahaston sääntöjen 3 §:ään lisättiin sana "osaamisperusta" "elinkeinoperustan" lisäksi. Rahaston voimassa olevien sääntöjen 3 §:n virke: ”Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.” muutetaan muotoon: ”Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.”

Liitteessä 1 on kaupungin kirjanpidollisten rahastojen säännöt, jotka tällä päätöksellä tulevat voimaan. Lahjoitusrahastojen sääntöjen tarkistetuista kohdista on yhteenveto liitteen viimeisellä sivulla.

Liitteessä 2 on sääntöjen muutosversio, josta on nähtävissä kaikki muutoskohdat.

Liitteessä 3 on esimerkki lahjoitusrahastojen säännöistä, josta ilmenee sääntöjen 3 ja 4 §:n nykyinen muoto.

Lähiörahasto ollaan muuttamassa osallisuusrahastoksi. Liitteeseen sisältyvät lähiörahaston säännöt tullaan kumoamaan, kun rahasto puretaan rahoitettujen hankkeiden päättymisen jälkeen. Osallisuusrahaston säännöt ovat päätöksenteossa keväällä 2018.

Kaupunginhallitus toteaa, että se tulee tekemään erillisen täytäntöönpanopäätöksen, jolla se delegoi päätösvaltuudet asuntotuotantorahaston 2. ja 3. korin käytöstä kaupunkiympäristön toimialalle, vakuutusrahaston käytöstä kansliapäällikölle sekä lahjoitusrahastojen käytöstä liitteen 4 mukaisesti.

Close

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 240

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, vakuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantorahaston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 496

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, vakuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantorahaston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

02.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi
Close

This decision was published on 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25712

anu.turunen@hel.fi