Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi ikäihmisten kohtuuhintaisesta ja esteettömästä asumisesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-006387
More recent handlings
Case 44. / 316 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi ikäihmisten kohtuuhintaisesta ja esteettömästä asumisesta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.5.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Asko-Seljavaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Merkitessään 17.5.2017 Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia 2017 tiedoksi, kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Saatuaan raportin AM-seurannasta valtuusto edellyttää, että kun ikäihmisiä on Helsingin asukkaina entistä enemmän, selvitetään, miten saadaan heille lisää kohtuuhintaisia esteettömiä asuntoja, lähellä palveluja ja huolehditaan siitä, että hissittömiin kerrostaloihin saadaan mahdollisuuksien mukaan hissi.” (Sirpa Asko-Seljavaara)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että ponnesta on saatu lausunnot kaupunkiympäristölautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Viitaten saatuihin lausuntoihin esittelijä toteaa, että ikäihmisten kohtuuhintaisten ja esteettömien asuntojen tarpeeseen vastataan ensisijaisesti uusien asuntojen rakentamisella sekä vanhan asuntokannan esteettömyyttä parantamalla.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma 2016) tavoitteen mukaan ikäihmisille kohdennettuja asumisvaihtoehtoja toteutetaan kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin sekä esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään täydennysrakentamisalueilla. Lisäksi AM-ohjelman 2016 tavoitteena on edistää hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Helsingin kaupungin 27.9.2017 hyväksymän strategiaohjelman mukaan tavoitteena on rakentaa vuosina 2017─2018 yhteensä 6 000 asuntoa ja 2019─2021 yhteensä 7 000 asuntoa. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 (AM-ohjelma) tavoitteena on, että 40 % asuntorakentamisesta toteutuu täydennysrakentamisena. AM-ohjelma 2016 tavoitteiden mukaisesti ohjataan asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuotoja sekä huolehditaan kaupungin omistaman asuntokannan käyttövastikkeiden kohtuullisena pitämisestä. Edellä mainituilla tavoitteilla halutaan turvata kohtuuhintaisen asumisen vaihtoehdot eri puolilla Helsinkiä.

Uusien asuntojen rakentaminen uudistaa alueiden asuntokantaa melko hitaasti ja suurin osa ikääntyvistä haluaa asua kotonaan, joten on tärkeää kohdistaa toimia myös olemassa olevan asuntokannan esteettömyyden parantamiseen. Helsingin kaupungin 10 % avustus jälkiasennushissien rakentamiseen täydentää valtion 45 % hissiavustusta. Helsingin kaupungin hissiprojekti on ollut maassamme edellä kävijä taloyhtiöiden neuvontatyössä ja projektin toiminta jatkuu aktiivisena. Vuosittain Helsinkiin on keskimäärin rakennettu 70 jälkiasennushissiä. Helsingin kaupungin asunnot Oy rakennuttaa peruskorjausten yhteydessä mahdollisuuksien mukaan jälkiasennushissejä omaan kantaansa. Tehtyjen selvitysten mukaan jälkiasennushissi mahdollistaa ikääntyneen ihmisen kotona asumisen keskimäärin 7,8 vuotta pidempään kuin hissittömässä talossa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksia, joilla voidaan parantaa asunnon sekä taloyhtiöiden esteettömyyttä ja poistaa liikkumisesteitä. Uuden esteettömyysasetuksen (1.1.2018) mukaan kiinnitetään suunnittelussa jatkossa huomiota entistä enemmän rakennetun ympäristön esteettömyyteen.

Yli 65 -vuotiaista helsinkiläisistä 75 prosenttia asuu omistusasunnossa. Pienet tulot ovat keskimääräistä yleisempiä vanhemmissa ikäryhmissä. Helsingin kaupungin omistamassa asuntokannassa on noin tuhat ikäihmisille tarkoitettua asuntoa, joista pääosa Helsingin kaupungin asunnot OY:n (Heka) valtion tukemassa vuokra-asuntokannassa. Asuntojen asukasvalinnoissa huomioidaan ikäihmisten hissin tarve. Stadin ikäohjelman osana toiminut Iätöntä asumista -ryhmä edisti asumiseen liittyvää tiedottamista ja neuvontaa. Senioriasumisoikeus ei ole ikäihmisille välttämättä tuttu vaihtoehto ja sen markkinoimiseen panostettiin erityisesti.

Tulevan rakentamisen painopiste on hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyydessä. Ikäihmisten asuntojen tontinvarauksissa otetaan huomioon esimerkiksi monipuolisten palvelukeskusten läheisyys, joissa alueen ikäihmisille tarjotaan erilaisia palveluja. Ikääntyminen omassa tututussa ympäristössä on monille mieluisin vaihtoehto ja asuntojen rakentaminen eri puolille kaupunkia eri hallinta- ja rahoitusmuotoihin tarjoaa mahdollisuuksia siirtyä esimerkiksi hissittömästä talosta hissilliseen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 260

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ikäihmisten asumisen tarpeet

Väestön ikääntyminen lisää esteettömien asuntojen kysyntää. Yli 75-vuotiaiden määrän ennakoidaan yli kaksinkertaistuvan pääkaupunkiseudulla vuosina 2015–2035. Asumiseen liittyvät asiat ovat ikääntyneiden elämässä keskeisiä, koska kodin ja sen lähiympäristön merkitys korostuu toimintakyvyn heikentyessä. Asunnon puutteet ovat yleisin kotona asumista vaikeuttavia tekijä kaupunkiympäristöissä. Vanhojen kerrostalojen suurimpia esteettömyyshaasteita ovat niiden hissittömyys tai hissien pieni koko.

Asumiskustannukset tulisi kuitenkin pystyä pitämään kohtuullisina, sillä enemmistö ikääntyneistä on pienituloisia. Kohtuuhintainen asuminen on erityisen tärkeää niille pienituloisille eläkeläisille, jotka ovat asuneet pitkään vuokralla. Ongelmia voi ilmetä, jos asunto ei ikääntymisen myötä vastaa tarpeita. Myös pienituloisilla omistusasunnossa asuvilla on haasteita kalliiden peruskorjausten takia.

Helsingin tavoitteena 6000 uutta asuntoa vuodessa

Helsingin kaupungin asuntotuotantotavoite on 6000 asuntoa ja vuoteen 2019 mennessä 7 000 asuntoa vuodessa. Näistä 1 500 asuntoa (25 %) olisi ara-vuokra-asuntoja, 1 800 asuntoa (30%) ns. välimuodon asuntoja eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa ja 2 700 asuntoa (45 %) sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa. Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa ja 750 välimuodon asuntoa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asunnot

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-asuntokannassa on noin tuhat ikäihmisille tarkoitettua vuokra-asuntoa, joiden asukkaiden tulee olla yli 60-vuotiaita. Kohteita on Haagassa, Herttoniemessä (ikäraja poikkeuksellisesti 55 vuotta), Koskelassa, Kulosaaressa, Länsi-Pasilassa, Maunulassa, Mellunmäessä, Munkkiniemessä, Roihuvuoressa, Savelassa ja Suutarilassa. Lisäksi tavallisen asuntokannan yhteydessä on yksittäisiä, ikäihmisille tarkoitettuja asuntoja.

Valittaessa asukkaita vuokra-asuntoihin ikäihmisille tarjotaan myös muita esteettömiä kaupungin vuokra-asuntoja. Valinnoissa huomioidaan ikäihmisten hissin tarve. Yleinen ikäihmisten syy asunnonvaihtoon on tarve siirtyä hissittömästä talosta hissilliseen.

Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunto on ikäihmisille yksi varteenotettava asumisvaihtoehto. Helsingin Asumisoikeus Oy:n (Haso) asuntokannassa on tällä hetkellä noin 3 500 asumisoikeusasuntoa. Asumisoikeusasunnoissa asukkaat maksavat 15 % asunnon hankintahinnasta sekä käyttövastiketta kuukausittain. Lainsäädännön mukaiset varallisuusrajat ja tarve-ehdot eivät koske yli 55-vuotiaita, joten myös niillä, joiden tulotaso ylittää ara-vuokra-asuntojen tulorajat ja joilla on omistusasunto, on mahdollisuus päästä esteettömään asumisoikeusasuntoon ilman lisärahoitusta.

Olemassa olevan asuntokannan esteettömyyskorjaukset

Esteettömyysmääräyksiä on ollut asuntorakentamisessa 1990-luvulta lähtien. Väestön ikääntyminen on otettu huomioon myös uudessa esteettömyysasetuksessa, joka tulee voimaan 1.1.2018. Asuntojen, muiden rakennusten ja myös rakennetun ympäristön tulee olla nykyistä esteettömämpiä ja turvallisempia, jotta ihmiset voivat asua kotona entistä pidempään ja elää itsenäisesti.

Koska uudisrakentaminen ei riitä tyydyttämään tulevaa esteettömien asuntojen tarvetta, tarvitaan voimakasta panostusta olemassa olevan asuntokannan esteettömyyskorjauksiin. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksia koskevan lain mukaan kunnat eivät enää vastaa korjausavustuksista vaan vastuu on siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA). ARA:lta voi hakea avustusta ikääntyneiden henkilöiden asuntoihin, hissien jälkiasentamiseen sekä esteettömyyden edistämiseen.

Valtion avustukset vanhan asuntokannan korjaamiseen

ARA:n myöntämän korjausavustuksen saaminen ikääntyneiden asuntoihin edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi. Lisäksi ainakin yhden henkilön ruokakunnasta on oltava vähintään 65-vuotias. Korjausavustus on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Rintamaveteraanien tai veteraanien leskien osalta avustus voi olla enintään 70 %. Sama pätee tilanteeseen, jossa ikääntynyt muutoin joutuisi välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai siksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

ARA myöntää taloyhtiöille avustusta liikkumisesteen poistamiseen. Esteettömyysavustus on tarkoitettu sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikkumisrajoitteisten henkilöiden pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Avustuskohteita ovat esimerkiksi kulkuluiskien rakentaminen, ulko-ovien leventäminen tai kaiteiden rakentaminen. ARA:n avustus kattaa enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Valtion ja Helsingin kaupungin hissiavustus

Helsingin kerrostaloasunnoista noin 30 prosenttia sijaitsi vuoden 2016 lopussa hissittömissä taloissa ja niissä oli yli 22 000 ikääntynyttä asukasta.

Hissin rakentaminen ja esteettömyyden lisääminen asuinrakennuksissa mahdollistaa monen ikääntyneen ihmisen asumisen kotonaan pidempään. Hissiavustuksella tuetaan hissien jälkiasennuksia kerrostaloihin. ARA:n myöntämän avustuksen määrä on enintään 45 prosenttia hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista. Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2000 myöntänyt 10 prosentin avustuksen hissien rakentamiseen valtion avustuksen lisäksi. Näiden tukien avulla on saatu toteutettua keskimäärin 70 hissiä vuosittain.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on peruskorjausten yhteydessä rakennuttanut omistamiinsa vanhoihin kerrostaloihin hissejä. Hissejä on toteutettu jonkin verran myös erillishankkeina.

Ikäihmisten asuminen osana kaupungin asuntopolitiikkaa

Helsingin kaupungin strategiassa toimiva kaupunki tarkoittaa muun muassa sitä, että ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla. Ikääntyneiden asuntoja pyritäänkin sijoittamaan omatoimisuuden vahvistamiseksi monipuolisten palvelukeskusten lähelle.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) tavoitteiden mukaisesti kaupungin tulee omilla toimillaan edistää kohtuuhintaista asumista. Ensisijainen tarkoitus on turvata tavallisten helsinkiläisten asumisen mahdollisuudet.

Monipuolisten esteettömien asumisvaihtoehtojen toteuttaminen eri puolille Helsinkiä edistää ikääntyvien asumista. Erityisesti tulee huolehtia ikäihmisille sopivien kohteiden rakentamisesta täydennysrakentamisalueelle ja edistää hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan. Myös asuinympäristöjen suunnittelussa tulee huomioida esteettömyysnäkökulma entistä laajemmin.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Marjo Tapana, tiimipäällikkö, puhelin: 310 34222

marjo.tapana@hel.fi

Merja Liski, yksikön päällikkö, puhelin: 310 34184

merja.liski@hel.fi

Marjaana Santala, lakimies , puhelin: 310 34108

marjaana.santala@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.10.2017 § 262

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ikäihmisille tarjottavia kohtuuhintaisia esteettömiä asuntoja ja hissien toteuttamista koskevaan toivomusponteen seuraavan lausunnon:

”Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet vuosille 2013–2017 on sisällytetty Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (AM-ohjelma). Ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa kesällä 2016. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Seurantaraportti käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 17.5.2017.

Keskeisten toimijoiden yhteistyöverkostona toimii AM-sihteeristö, jonka tehtävänä on varmistaa Helsingin asunto-ohjelman tavoitteiden toteutuminen myös ikääntyneiden kohdalla. Toiminnasta vastaa kaupunginkanslia ja mukana on edustus kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksista ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:stä (Heka).

AM-sihteeristö oli edustettuna Stadin ikäohjelman verkoston Iätöntä asumista -ryhmässä. Ryhmän toimintaan osallistuivat sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen, palvelukeskusten asiakasneuvostojen ja vanhusneuvoston edustajat. Ryhmä edisti osaltaan asumiseen liittyvää tiedottamista ja neuvontaa, esteettömän asumisen toteuttamista ja asumisen vaihtoehtojen kehittämistä. Verkoston toiminta päättyi keväällä 2017.

AM-ohjelman mukaan pieni- ja keskituloisten asumismahdollisuuksien turvaaminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintaisten vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntojen tuotannon edellytysten tukemista. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjonnan lisäämiseksi on säänneltyjen vuokra-asuntojen tuotanto pidettävä Helsingissä korkealla tasolla. Kaavoitusvaiheessa on tehtävä arvioivaa kustannustarkastelua ja vältettävä lähtökohtaisesti liian kalliita ratkaisuja ara-vuokra-asuntotuotannolle. Markkinahintoja edullisemman omistusasumisen turvaamisessa Helsingin keskeisin asuntopoliittinen ohjauskeino on kaupungin oma Hitas-järjestelmä.

AM-ohjelman seurantaraportin mukaan kaupunki on omistajanohjauksessaan kehottanut asuntokiinteistöyhtiöitään vuokratason kohtuullisena pitämiseen. Helsingissä olevien ara-vuokra-asuntojen keskimääräinen kokonaisvuokra vuonna 2016 oli 12,38 €/m2/kk ja vapaarahoitteisten 18,98 €/m2/kk. Helsingin kaupungin asuntojen, Hekan, ara-vuokra-asuntojen keskimääräinen kokonaisvuokra oli 11,49 €/m2/kk.

Sosiaali- ja terveystoimiala pitää kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrän lisäämistä tärkeänä. Tietokeskuksen selvityksen mukaan pienet tulot ovat keskimääräistä yleisempiä vanhemmissa ikäryhmissä. Lisäksi köyhyysriski on keskimääräistä suurempi vanhemmilla naisilla johtuen pienistä työeläkkeistä ja miehiä yleisemmästä yksinasumisesta.

AM-ohjelman seurantaraportin mukaan valtio myönsi kaupungin asuntokantaan avustusta 84 jälkiasennushissille, joka on 34 prosenttia koko maan avustuksista. Helsingin kaupungin hissiasiamies neuvoo ja antaa maksutonta apua taloyhtiöille hissin hankinnan suunnitteluun.

Vuoden 2017 alusta alkaen valtion jälkiasennushisseille myöntämä avustus pienenee 50 prosentista 45 prosenttiin, mutta kaupungin 10 prosentin avustus pysyy ennallaan. Valtion vuosittainen jälkiasennushissien avustusmääräraha ei ole riittänyt kaikille hankkeille, joten osa hankkeista on jouduttu siirtämään seuraavalle vuodelle. Kaupunki on pystynyt maksamaan kaikille hankkeille avustuksen. Vuoden 2017 alusta lähtien olemassa olevaa asuntokantaa koskevat korjausavustukset myöntää kaupungin sijasta valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Iäkkäiden kotona asumista tukevat ratkaisevasti hissit ja muu asuinympäristön esteettömyys. ARA:n tilaaman kyselyn mukaan jälkiasennushissi mahdollistaa ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen 7,8 vuotta pidempään kuin ilman hissiä. Hissi mahdollistaa omatoimisen ja turvallisen arjen. Kaupungin tulee vaikuttaa valtion suuntaan niin, että määräraha jatkossa riittää esitettyihin jälkiasennushissihankkeisiin ja muihin esteettömyyskorjauksiin.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Suurin osa ikäihmisistä haluaa asua kotonaan kotihoidon turvin, vaikka heillä on toimintakyvyn vajausta. Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että he voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tuttu asunto ja asuinympäristö tukevat arjessa selviytymistä."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Pirkko Suppanen, projektisuunnittelija, puhelin: 310 43895

pirkko.suppanen@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 09 310 25823

mari.randell@hel.fi