Liikenneliikelaitos, Länsimetron liukuportaiden hissien ja liukuovien kunnossapidon tilaaminen

HEL 2017-008663
More recent handlings
Case 9. / 91 §

Länsimetron liukuportaiden kunnossapitosopimuksen ulkopuolisten töiden tilauksen korottaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Kone Hissit Oy:ltä länsimetron liukuportaiden kunnossapitosopimuksen ulkopuolisia töitä yhteensä enintään 250.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Länsimetro Oy on kilpailuttanut länsimetron liukuportaiden, hissien ja liukuovien urakat. Tarjouspyynnöissä pyydettiin optiona tarjoukset em. laitteiden huolto- ja kunnossapitosopimuksista. HKL tilasi tarjouskilpailuiden voittajalta Kone Hissit Oy:ltä kunnossapitosopimuksen lisäksi sopimuksen ulkopuolisia töitä 326.851,50 eurolla (alv 0 %) viiden vuoden sopimuskauden ajaksi.

Sopimuskauden alkamisen jälkeen Matinkylän metroasemalla on ollut ruuhkaa arkisin aamu- ja iltapäiväaikoina. Metroon menevien ja poistuvien matkustajien liikkumisen sujuvoittamiseksi HKL:ssä päätettiin vuonna 2018 kääntää liukuportaiden suuntaa sekä aamun että iltapäivän ruuhka-aikoina. Liukuportaan kääntäminen oli alun perin suunniteltu vain lyhytaikaiseksi kokeiluksi, mutta toimintaa päätettiin jatkaa, sillä se helpotti merkittäväksi tiettyinä aikoina matkustajien liikkumista metrolaiturille ja sieltä poispäin.

Johtokunta päätti (17.8.2017, § 41) kunnossapitosopimuksen ulkopuolisien töiden tilaamisesta 326.851,50 eurolla. Matinkylän metroaseman liukuportaiden suunnan vaihtamisesta on kuitenkin kertynyt kustannuksia, jotka on tähän asti kohdistettu liukuportaiden kunnossapitosopimuksen ulkopuolisille töille. Tämän vuoksi kunnossapitosopimuksen ulkopuolisille töille varattu summa on lähes käytetty. Kääntö tullaan automatisoimaan lähiaikoina, kun metroaseman liukuportaisiin saadaan asennettua tarvittavat esteet matkustajien turvallisuuden takaamiseksi.

Johtokunnan päätöksen kunnossapitosopimuksen ulkopuolisiin töihin varattua summaa tulee nyt korottaa, jotta tarvittavat sopimuksen ulkopuoliset työt pystytään jatkossa suorittamaan sopimuskauden päättymiseen saakka.

Aikaisemmat päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti (17.8.2017, § 41) liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana Kone Hissit Oy:ltä länsimetron liukuportaiden, hissien ja liukuovien kunnossapitosopimuksen viideksi (5) vuodeksi (sopimuskausi alkaa, kun HKL on vastaanottanut länsimetron) yhteensä enintään 1.624.048,50 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan kunnossapitosopimuksen ulkopuolisia töitä (takuun ulkopuoliset työt, ilkivallan takia tehtävät korjaukset yms.) yhteensä enintään 326.851,50 eurolla (alv 0 %) viiden vuoden sopimuskauden aikana.

Yksikön johtaja tilasi (28.3.2019, § 21) suorahankintana Kone Hissit Oy:ltä Tapiolan metroaseman liukuportaiden (AA501-1, AA501-2 ja AA501-3) ja hissien (AD 501 ja AD502) kunnossapitosopimuksen sopimuskaudelle 4.3.2019-31.12.2025 yhteensä enintään 165.440,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen töitä on tilattu yhteensä enintään 2.366.340,00 eurolla (alv 0 %).

Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 17.08.2017 § 41

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan suorahankintana KONE Hissit Oy:ltä länsimetron liukuportaiden, hissien ja liukuovien kunnossapitosopimuksen viideksi (5) vuodeksi (sopimuskausi alkaa, kun HKL on vastaanottanut länsimetron) yhteensä enintään 1.624.048,50 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Kustannukset jakautuvat seuraavasti:

 • Liukuportaiden kunnossapito 229.760,00 euroa/vuosi (alv 0 %).
 • Hissit 91.299,70 euroa/vuosi (alv 0 %)
 • Liukuovet 3.750,00 euroa/vuosi (alv 0 %)

Vuosikustannukset ovat kiinteitä viiden (5) vuoden sopimuskauden ajan.

Lisäksi Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tilaamaan kunnossapitosopimuksen ulkopuolisia töitä (takuun ulkopuoliset työt, ilkivallan takia tehtävät korjaukset yms.) yhteensä enintään 326.851,50eurolla (alv 0 %) viiden vuoden sopimuskauden aikana.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva
Lisätiedot

Petri Lehtinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 310 21951

petri.lehtinen@hel.fi
Close

This decision was published on 22.05.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Toni Jurva

Ask for more info

Petri Lehtinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 21951

petri.lehtinen@hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.etula@hel.fi